Кураш А. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

 З розвитком конкуренції та зниженням норм прибутку перспектива розвитку підприємства залежить від поведінки витрат та управління ними. Вміння планомірно і раціонально керувати витратами в періоді погіршення кон’юктури підвищує шанси на виживання. Також за сприятливих економічних умов важливою стає задача оптимального розподілу ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю.

 Теоретичні та методологічні аспекти формування витрат та питання системи управління ними було розглянуто у роботах І. А. Басманова, П. С. Безруких, Є. А. Бельтюкова, О. С. Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця та інші. Серед найбільш фундаментальних зарубіжних досліджень з цієї проблеми варто відзначити праці А. Алчіана, К.Друрі, В. Говіндараджана, Р. Манна, Е. Майєра, Дж. Сігела, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, Дж. Шанка, Дж. Шима. Однак у працях вказаних дослідників недостатньо висвітлені питання системного підходу до управління витратами на підприємстві за умов динамічного і конкурентного ринкового середовища.

 Система управління витратами – це сукупність взаємопов'язаних елементів, методів і механізмів, що діють в межах функціональних обов'язків і утворюють певну цілісність, за допомогою яких узагальнюються процеси постачання, використання ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні і стратегічні плани. Метою цієї системи є надання управлінцям контролю і прогнозування витрат, вибір найефективніших шляхів розвитку підприємства, прийняття оперативних управлінських рішень [4].

 Удосконалення системи управління витрат націлене на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів і зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вимоги до формування системи управління витратами: єдність методів на різних рівнях управління витратами; органічне поєднання витрат з високою якістю послуг;удосконалення документообігу; недопущення зайвих витрат; комплексний характер управлінських рішень; вдосконалення інформаційного забезпечення; орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства; впровадження ефективних методів зниження витрат; системний підхід до управління витратами [3].

Побудова та вдосконалення системи управління на підприємствах пропонується здійснювати шляхом: виділення основних понять і процедур, системи управління витратами; виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві; формування моделі управління витратами; побудова інформаційної системи; адаптації документообігу до обраної інформаційної системи; розподілу відповідності за формування та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.

Формуючи систему управління витратами, потрібно враховувати їхні особливості, а саме: постійний рух та зміну витрат; застосування багатьох методів і прийомів в управлінні витратами [1].

 Для забезпечення системи управління витратами, яка б відповідала сучасним вимогам, виникає необхідність створення моделі автоматизації обробляння інформації для прийняття рішень. Побудова інформаційної системи повинна поєднувати в собі три рівні управління процесами на підприємстві: управління бізнес-процесами; управління проектно-конструкторськими розробленнями; управління технологічними процесами виробництва. Вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пропонується здійснити шляхом: виділення основних понять і процедур, системи управління витратами; виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві; формування моделі управління витратами; побудова інформаційної системи; адаптації документообігу до обраної інформаційної системи; розподілу відповідності за формування та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.

Для ефективного використання ресурсів виробництва і оптимізації доцільно створити комплексну систему управління витратами. В основі створення такої системи закладена ідея використання можливостей узгодженого впливу на витрати та якість виробів на кожній стадії життєвого циклу продукції. Спершу потрібно сформувати низку вимог до формування системи управління витратами. Потім визначити завдання, які стоять перед системою та відповідають цілям підприємства. Система управління витратами передбачає виконання всіх функцій, властивих управлінню будь-яким об’єктом: планування, організація, регулювання, мотивація, облік і аналіз, координація, контроль, стимулювання.

 Таким чином, управління витратами можна визначити як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, заснованих на використанні об’єктивних економічних законів.

 

Список використаних джерел:

1.       Давидович І. Є. Управління витратами : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 228 с.

2 .      Фінансовий менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Поддерьогін А. М., Буряк Л. Д., Калач Н. Ю. та ін. – К. : КНЕУ, 2001. – 294 с.

3.       Череп А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання. – Ч. 1 : монографія / А. В. Череп. – 2-ге вид., стереотип. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.

4.       Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г. О. Партин. – К. : Вид-во УБСНБУ, 2008. – 219 с.