К. е. н. Лизньова А. Ю., Шукаєва К. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 
В УМОВАХ ЗМІННОЇ ЕКОНОМІКИ
 

Критерії, які дозволяють в умовах змінної економіки виявити необхідність системних змін управлінських рішень – є показниками ефективності діяльності підприємства. Які потребують комплексного підходу та системного аналізу [3].

Питання ефективності торгівельних підприємств розглядається у працях М. Бора, В. І.  Іваницького, Л.  Константінова, Л.  Костіна, П.  Малишева, Д.  Правдіна, А.  Рендоша, З.  Соколінського, А. В.  Шегди, І.  Шиліна.

Відповідно визначається ефективності діяльності підприємства полягає в оцінці її результатів. Основним індикатором ефективності можуть бути обсяги товарообігу в натуральному чи вартісному виразі та прибуток [1]. Але ж сама по собі величина цих результатів не дає змоги зробити висновки про ефективність або неефективність роботи торговельного підприємства, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці результати [2].

Розглянемо ефективність господарської діяльності торгівельного підприємства ПП «ТРЕЙДАЛЬЯНС». Отже, як бачимо з табл.1 дохід від реалізації продукції протягом досліджуваного 2013-2014рр., зменшився на 2,15%, що є негативним результатом падіння попиту на продукцію. Балансовий прибуток підприємства за 2014 р. становить 6 986,4 тис. грн що на 17,4% більше за 2013 р., який становить 5 951,0 тис. грн. Ключовим елементом на підприємстві в 2014 р. став чистий прибуток на суму 5 773,5 тис. грн, що на 21,7% більше за 2013 р. Позитивний результат чистого прибутку підприємство отримало завдяки суттєвим зростанням цін.

Проаналізувавши економічну діяльність підприємства, було виявлено що найголовнішою задачею підприємства є подальше зростання розмірів прибутку, який залежить від ефективності діяльності підприємства тобто товарообігу.

Отже, дослідивши ПП «ТРЕЙДАЛЬЯНС»« на основі динаміки різного роду показників ефективності, та провівши факторний аналіз прибутку, на даному підприємстві можна виділити ряд перспективних (реальних) резервів підвищення ефективності господарської діяльності, а саме.

Таблиця 1. Основні показники ефективності

господарської діяльності ПП «ТРЕЙДАЛЬЯНС»

Показники діяльності

2012

2013

2014

Відхилення 2014 р. від 2013 р.,%

Дохід (виторг) від реалізації продукції, тис. грн

89 711,9

109 822,0

107 483,8

-2,1

Непрямі податки та інші відрахування з доходу, тис. грн

14 545,9

18 212,0

17 580,1

-3,4

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції тис. грн.

75 166,0

91 612,0

89 903,7

-1,8

Інші операційні доходи, тис. грн

600,1

1 015,0

326,2

-67,8

Інші доходи, тис. грн

2 210,1

513,0

345,1

-32,7

Разом чисті доходи, тис. грн

77 976,2

93 138,0

90 575,0

-2,7

Собівартість реалізації продукції, тис. грн

49 265,5

60 011,0

59 682,8

-0,54

Інші операційні витрати, тис. грн

22 349,8

26 334,0

22 610,4

-14,17

Інші витрати, тис. грн

4 407,6

842,0

1 295,5

+53,8

Разом витрати, тис. грн

76 022,9

87 187,0

83 588,6

-4,1

Балансовий прибуток, тис. грн

1 953,3

5 951,0

6 986,4

+17,4

Податок на прибуток, тис. грн

290,0

1 208,0

1 212,9

+0,4

Чистий прибуток, тис. грн

1 663,3

4 743,0

5 773,5

+21,7

 

До переліку даних груп слід віднести наступні:

- пошук перспективних ринків збуту;

- збільшення товарообігу;

- оновлення деяких видів товарів;

- винагорода робітників за підсумками роботи за рік.

  Слід відзначити, що політика використання прибутку підприємства «ТРЕЙДАЛЬЯНС» повинна намагатись узгоджуватися із корпоративною стратегією, що разом з тим забезпечить стійке і стабільне зростання вартості підприємства та достаток власників. Зауважимо, велику увагу товариство повинно приділяти матеріальному заохоченню працівників та розвитку соціальної сфери. Тому при прийнятті рішень про розподіл чистого прибутку, керівництво підприємства повинно знайти оптимальне співвідношення у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів не тільки на цілі удосконалення виробничого фонду (розширення сфери діяльності, розширення торговельних площ), а і у соціальному розвитку та матеріальному заохочення працівників (додаткове за ріст об’ємів товарообігу), створення гарних умов праці, що сприяють високопродуктивній праці. Так як, головне місце у ПП «ТРЕЙДАЛЬЯНС» займає розподіл одержаного прибутку, запропонуємо головні напрямки розподілу прибутку:

– найголовніше збільшити відсоток відрахувань на фонд виробничого розвитку, саме за рахунок цього фонду, підприємство буде залучати оновлений асортимент товару, тим самим збільшить товарообіг;

– соціальний розвиток, тим самим зможе гарантовану зайнятість персоналу, та відшкодувати амортизацію основних фондів, що відносяться до соціальної сфери;

– незмінним залишився резервний фонд, так як в статуті підприємства «ТРЕЙДАЛЬЯНС» прописано що кожний рік з прибутку буде відраховувати 5%.

– фонд стимулювання або заохочення дуже важливий для підприємства тому відсоток відрахувань від чистого прибутку повинен збільшиться таке рішення було прийнято для того щоб заохотити співробітників підприємства займати більш активну позицію у продажу товарного асортименту.

 

Список використаних джерел:

1.       Габор В. А. Економічна ефективність господарської діяльності підприємств в умовах ринкового механізму / В. А. Габор // Наука молода. – 2006. – №6. – С. 12–23.

2.       Прокопчук А. П. Теоретико-методологічні аспекти визначення ефективності діяльності підприємства торгівлі в сучасній науковій думці / А. П. Прокопчук // Вісник ЛКА. – Серія економічна. – 2005. – Вип. 19. – С. 245–250.

3.       Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.