Шадрін Д. П., Рябик Г. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

 

Нині, в період економічної кризи в Україні, в період загострення конкуренції на ринках збуту, збільшення витрат, пов’язаних із реалізацією та просуванням товарів, а також підвищення вимог споживачів до якості обслуговування найважливішим завданням для будь-якого вітчизняного підприємства є планування і управління збутовою діяльністю. Ця діяльності полягає в тому, щоб доводити товари до споживача в тому місці, в тій кількості і такої якості, які потрібні. Проблеми збуту вітчизняної продукції в теперішній час є досить структурованими з переважанням їх кількісних елементів, оскільки якісні через відсутність повноцінного платоспроможного попиту споживачів представлені вкрай слабо. Організація збутової діяльності здійснюється за такими параметрами, як ціна, споживчі властивості, якість, умови розподілу, обмеження в міжнародній торгівлі, час обслуговування споживачів.

В економічній літературі питанням аналізу збутової діяльності приділяється чимало уваги, зокрема в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців: О. Акіліна, Л. Балабанової, Б. Бермана, Л. Вейкрути, Н.  Гудзенко, Й Завадського, Т. Примак, З. Шершньової, В. Наумова, та ін.

Для того, щоб збутова діяльність підприємства була ефективною, необхідно розглядати збутову політику підприємства, як цілеспрямовану діяльність з організації руху потоку товарів до кінцевого споживача. В даному контексті варто звернути увагу на підхід до управління збутовою діяльністю.

Згідно з визначенням О. Проволоцької, управління збутовою діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки з позиції маркетингу розглядається як процес планування, організації, мотивації і контролю збутової діяльності підприємств, який потрібен для формування та досягнення мети збуту [4, с. 6]. Але, на нашу думку, у визначенні слід було конкретизувати, через які саме функції маркетингу реалізується управління збутовою діяльністю, оскільки перелічені функції планування, організації, мотивації і контролю являються функціями менеджменту.

На думку Н. Гудзенко [3], організація збуту залежить від потенціалу підприємства та обраної ним збутової політики – сукупності збутових стратегій маркетингу і комплексу заходів з формування асортименту товарної продукції та ціноутворення, стимулювання збуту, укладання договорів, транспортування та інших організаційних аспектів збуту.

Дослідження визначень збутової діяльності показують, що глибше й ефективніше поєднання збуту із аналізом ринкової ситуації та з плануванням асортименту продукції здійснюються за рахунок інтеграції функції маркетингу у систему управління підприємством. Найбільш ефективними маркетинговими важелями в умовах нецінової конкуренції виступають канали збуту, способи і методи просування продукції на ринку. Маркетинговий підхід до управління збутовою політикою враховуються ключові дозволяє враховувати ключові фактори успіху, а саме: цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал, заходи мерчандайзингу, від яких залежить позиція підприємства на ринку і результативність збутової діяльності.

Таким чином, управління збутовою діяльністю підприємств – це управлінська діяльність підприємства, орієнтована на досягнення завдань і пов'язана із формуванням попиту на товари і послуги виробника, їх реалізацію за допомогою інтенсифікації споживчого попиту.

Вчасна реалізація продукції споживачеві забезпечується завдяки досконалому змістові виробничої, збутової, складської, транспортної та іншої діяльності, що в сукупності складає систему управління збутовою діяльністю підприємства. Виходячи з цього, доцільно розглянути і логістичний підхід до організування процесу збуту на підприємстві, адже логістика керується принципами раціонального управління товарно-матеріальним потоком, тож необхідно створювати такі організаційні системи, які б відображали цей потік.

Таким чином, поєднання принципів логістики та маркетингу в організаційну структуру управління підприємством передбачає зосередження функцій, пов'язаних із збутом виготовленої продукції у відділі маркетингу і логістики. Така структура створює широкі можливості логістичної оптимізації матеріального потоку на етапах дослідження ринкової ситуації, постачання матеріалів, сировини, а також на етапах розподілу, реалізації продукції споживачам та післяпродажного обслуговування [5].

Оскільки конкурентна боротьба постійно загострюється як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, менеджментом підприємства повинна приділятись значна увага усім аспектам управління збутовою діяльністю підприємства, оскільки від цього залежатиме його фінансова стійкість.

 

Список використаних джерел:

  1. Балабанова Л. В. Управління збутовою політикою : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, П. Митрохіна. – К. : ЦУЛ, 2011. – 240с.
  2. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом : пер. с англ. / Г. Дж. Болт. – М. : Экономика, 1991. – 271с.
  3. Гудзенко Н. М. Роль обліку збуту для забезпечення контролю процесу реалізації / Н. М. Гудзенко // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. – К., 2002. – Вип. 56. – C. 263–265.
  4. Проволоцька О. М. Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / О. М. Проволоцька. – К. : Українська академія зовнішньої торгівлі, 2003. – 20 с.
  5. Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / С. Є. Хрупович. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 22 с.