Смолякова О. М.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна)

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Актуальність оцінювання економічної стійкості підприємства обумовлена існуючою складною економічною ситуацією в Україні. На разі станом на 1 лютого 2015 року відносно відповідного періоду попереднього року маємо такі основні тенденції: випуск продукції зменшився на 10–50 % в залежності від галузі; будівництво скоротилося на 25%; капітальних інвестицій у порівняних цінах зменшилися на 24,1%, при тому, що головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій; залишається негативним сальдо зовнішньої торгівлі – 25,1 млн. дол.; індекс споживчих цін (індекс інфляції) становив 108,6% (у відповідному періоді попереднього року – 100,8%); продукті харчування подорожчали на 10,7 %; ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,1%; зростання цін у сфері охорони здоров’я на 7,6% переважно зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 9,2%; чисельність населення зменшилася на 18,1 тис. осіб [1]. Враховуючи такий складний стан економіки кожне підприємство має об’єктивно оцінювати свою економічну стійкість.

Дослідженням проблем економічної стійкості підприємств займались багато вчених як в Україні, так і в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. В працях таких вчених як Ткачук В. І. [2], Костирко І. Г. [3], Клочко Т. А. [4], Новоселецький О. М. [5], Тхор С. О. [6], Єзерська С. Г. [7], Зайцев О. М. [8], Іванов В. Л. [9], Анохін С. Н. [10], Кроленко М. С. [11] розглядались процедури оцінювання. Більшість вчених вважають, що вона має ґрунтуватись на узагальнюючому показнику, який може обчислюватися по різному в залежності від обраної системи показників.

Зміст процедур оцінювання економічної стійкості залежить від набору інструментів, аналітичних задач, що розв’язуються, та мети виконання процедур. Для дієвості результатів процедур оцінювання економічної стійкості їх слід проводити в такій послідовності: уточнення її змісту в сучасних економічних умовах; формування системи показників, що системно характеризують її; обчислення числових характеристик сукупності значень кожного показника в динаміці; визначення внутрішніх причинно-наслідкових залежностей на основі виявлених латентних факторів; визначення критерію економічної стійкості підприємства на основі рейтингування впливу показників; складання цільової функції для оптимізаційної задачі; формування системи обмежень; розв’язання оптимізаційної задачі; порівняння абсолютних і відносних відхилень реальних значень показників економічної стійкості від оптимальних; аналіз визначених відхилень; обґрунтування висновків щодо причин відповідного стану економічної стійкості підприємства [12].

Отже, наведена узагальнена процедура дає змогу всебічного оцінювання економічної стійкості підприємства як економічного суб’єкту з подальшим наданням відповідних рекомендації щодо забезпечення економічної стійкості, що дозволить покращити рівень управляння конкретним підприємством.

 

Список використаних джерел: