Сніжко Д. І.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут» (Україна)

 ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Ефективна діяльність підприємств видавничої справи України в сучасних умовах можлива лише при врахуванні усіх особливостей його мікросередовища, а саме з використанням принципів тайм-менеджменту. Раціональний розподіл часу керівника, управлінця, менеджера, або звичайного працівника є гарантією успіху поліграфічного підприємства.

У країнах з високим розвитком економіки тайм-менеджмент виступає одним із джерел підвищення ефективності діяльності підприємства. Як вказано в науковій літературі тайм-менеджмент – це сукупність технологій планування роботи, які людина застосовує самостійно для підвищення ефективності використання свого робочого часу і для підвищення контролю зростаючої кількості завдань; це також вміння ставити завдання і виконувати їх. Певною мірою тайм-менеджмент являє собою стиль життя і філософію цінності часу у швидкому потоці інформації і постійно мінливому світі [1].

Час – це унікальний ресурс, який не можна накопичувати, зберігати, або передавати, але його можна «конвертувати» – витрачати та перетворювати в певні цінності, тому важливо навчитися використовувати його з максимальною вигодою.

Умовно тайм-менеджмент можна розділити на індивідуальний та корпоративний. Індивідуальний являє собою набір техніки для самоорганізації. Корпоративний представлений консалтинговими послугами – коли замовнику надаються і разом з ним уточнюються розробки по створенню цілісного регламенту організації. Результат цієї роботи прямо залежить як від досвіду консультантів, так і  від суб'єктивної думки керівництва [1].

Ті вітчизняні керівники поліграфічних підприємств, які все ж таки впроваджують тайм-менеджмент, частіше віддають свою перевагу корпоративному тайм-менеджменту, щоб підняти результативність роботи менеджерів компанії. Перед менеджерами, які прагнуть змінити застарілий і неефективний устрій роботи підлеглих, виникають деякі бар'єри.

Західні бізнес-тренери часто відзначають неприйняття, з яким українці ставляться до необхідності складати робочі графіки і слідувати чітким розкладом. Причини такого неприйняття полягають у відмінностях в менталітеті і культури різних народів з точки зору їх ставлення до часу.

Вирішальне значення для усунення недоліків в практиці повсякденної діяльності менеджера має раціональне використання ним робочого часу. Важливим кроком при створенні ефективної системи управління власним часом для керівника є визначення мети діяльності як на короткий, так і на довготерміновий період.

Незважаючи на відносну простоту різних методик управління часом, їх ефективність для всієї компанії багато в чому залежить від топ-менеджменту. Один і той же проведений тренінг в одній організації так і не приведе до необхідних результатів, оскільки керівництво компанії не має можливості проконтролювати впровадження і використання методик. У той час як в іншій – шляхом формалізації основних методологій і процесів – час з абстрактної категорії стане інструментом бізнесу, а також індикатором ефективності співробітників компанії [2].

Науково обґрунтована організаційна управлінська діяльність має позитивний вплив на ефективну діяльність підприємства та дозволяє отримувати конкурентні переваги на ринку. Впровадження тайм-менеджменту на поліграфічних підприємствах дозволить отримати ці конкурентні переваги.

 

Список використаних джерел: