Топал А. С.

Чернігівський національний технологічний університет (Україна)

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Сектор малого підприємництва є невід’ємним елементом будь-якої розвиненої господарської системи. Але сучасна світова спільнота є економічно неоднорідною: існують розвинені країни, ті, що розвиваються та найбідніші. Перші дві категорії використовують малий та середній бізнес або як запоруку власної економічної могутності, або як найефективніший інструмент економічного розвитку. З огляду на те, що Україна обрала європейський вектор розвитку, актуальним стає вивчення досвіду становлення досліджуваних видів економічної діяльності саме на території країн-членів Європейського Союзу.

Проблему розвитку малого бізнесу досліджували такі вітчизняні вчені, як Л. Буряк, К. Ваганів, З. Варналій, В. Виговська, І. Должанський, М. Єрмошенко, Т. Загорна, О. Кириченко, І. Комарницький, М. Офік, О. Стороженко, Н. Яковенко та інші. У вивчення даної теми внесли також свій вклад такі зарубіжні вчені, як В. Баумоль, А. Брунетті, П. Девідсон, Х. Кен, Д. Кібл, Р. Латімор, А.Маршал, М. Портер, П. Рейнольдс, Й. Шумпетер та інші.

Від самого початку ЄС створювалось як об’єднання держав, на меті якого було спрощення ведення бізнесу на території Європейського континенту. Для цього потрібно було не тільки уніфікувати законодавчу базу всіх членів, а й захистити національних виробників кожної країни. За таких умов малий бізнес зайняв своє провідне місце на ринку. Даний вид економічної діяльності дозволяє забезпечити наявність національного виробництва, так як він досить легко організовується та може адаптуватися на ринку і взаємодіяти з іноземними виробниками. Крім того, малий бізнес дає можливість створення нових робочих місць та використання самозайнятості, оскільки дозволяє кожному громадянину країни створити власну справу. Зазначені можливості забезпечують в європейських країнах соціальну стабільність та формування середнього класу.

Водночас, малий бізнес не може існувати без підтримки держави. Даний вид економічної діяльності досить уразливий до економічних негараздів та кризисів, тому держава повинна забезпечити стабільність його зовнішнього середовища. В провідних європейських країнах існують централізовані фонди підтримки малого бізнесу, які надають консультації від того, як започаткувати власний бізнес, до ведення бухгалтерського обліку та надання юридичних консультацій. Так, у Франції існує Конфедерація малих та середніх підприємств [1]. Це неурядова, приватна та міжпрофесійна організація, представництво якої офіційно визнане. Вона забезпечує представництво та захисту усіх малих та середніх підприємств будь-якої галузі як на національному рівні у стосунках з публічною владою та соціальними партнерами, так і на міжнародному рівні. Конфедерація об’єдную водночас і професійні федерації, і територіальні між професійні структури. У Великобританії цю роль виконує Федерація малих підприємств [2]. Це найвпливовіша група, яка просуває та захищає інтереси самозайнятих та власників малих й середніх підприємств. Вона була створена в 1974 році і зараз має 200 членів у 33 регіонах країни та 188 галузей.

Проаналізувавши усю зазначену інформацію, можна помітити, що підтримка малого бізнесу в країнах-членах ЄС є першочерговим завданням урядів в економічній сфері. З метою більшої ефективності дану задачу виконують приватні компанії, що є офіційно визнаними та мають право представляти інтереси зазначених видів економічної діяльності. Така практика в Європейському Союзі існує з кінця минулого століття і стає все більш популярною на Європейському континенті. Україна теж могла б надавати більше значення малому бізнесу як механізму реалізації самозайнятості, особливо під час зростання безробіття, та як джерелу економічного розвитку в умовах світової кризи. Уточнення правової бази та полегшення податкового тягаря могли б стати першими кроками до становлення національного малого підприємництва.

 

Список використаних джерел: