К. е. н. Топалов С. А., Савченко М. М.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Гармонійний розвиток економічної та соціальної сфери є характерною ознакою громадянського суспільства, складовою цивілізованого способу життя. У сучасних умовах господарювання роль людини в економічному зростанні розвинутих країн та нагромадженні національного багатства стала провідною. Це свідчить про важливість першочергового розв’язання проблем реформування соціальної сфери в країнах, які розвиваються і прагнуть стати рівноправними членами світової спільноти. В Україні створено економіку, засновану на різних формах власності та використанні найманої робочої сили. Вирішення соціально- економічних питань її розвитку залежить від ефективності реформ у сфері оплати найманих працівників, які становлять понад 70% зайнятого населення.

Теоретичні, методичні і прикладні питання багатопланової проблеми організації праці та її оплати завжди були предметом наукових досліджень, зокрема, таких відомих українських учених-економістів, як: П. Й.  Атамасах [1], Ф. Ф.  Бутинця [2], С. Ф.  Голова [3], М. В.  Кужельного [4], В. В.  Сопко [5], В. Г.  Швеця [6] та інших.

Для виходу із соціальної кризи й нарощування темпів економічного розвитку потрібні кардинальні перетворення у сфері державного регулювання, розв’язано більшість проблем з організації та мотивації праці найманих працівників на підприємствах, характерних для України, але вона, маючи нерозвинуті ринкові відносини, не може в повному обсязі використати західні моделі. Потрібні власні підходи до організації й мотивації праці в умовах ринкових трансформацій, адаптація зарубіжної теорії та практики до вітчизня- них умов господарювання. У цьому напрямі є певні напрацювання.

 В умовах економічної трансформації заробітна плата повинна використовуватися як найважливіший засіб для стимулювання до зростання продуктивності праці, прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва для суспільної злагоди. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі.

При переході до ринкової економіки відбулися кардинальні зміни в багатьох сферах економічної діяльності, у тому числі й у системі оплати праці. Підприємства вправі вибирати системи і форми оплати праці самостійно, виходячи зі специфіки і задач підприємства, але згідно діючого законодавства.

Розглядаючи проблеми оплати праці, навіть недосвідчена у цьому питанні людина може помітити, що одне тільки визначення розміру заробітної плати може викликати значні труднощі у всіх учасників трудових взаємовідношень: працівник завжди бажає мати більш високий рівень доходу, тоді як роботодавець прагне зменшити свої витрати.

На першому місці по важливості серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили є система оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона є тією причиною, що приводить робітника на його робоче місце. Тому значення даної проблеми важко переоцінити.

Заробітна плата виступає як один із основних регулювальників ринку праці. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до негативних наслідків – прискореного зростання безробіття, руйнування мотивів і стимулів до праці більшості населення.

Суспільством на заробітну плату покладено значні функції щодо розвитку та вдосконалення робочої сили людини – відтворювальну і стимулюючу.

Нові системи організації праці і заробітної плати повинні забезпечити співробітникам матеріальні стимули. Необхідно враховувати так само, що формування і величина прибутку залежать від обраної системи оплати праці.

Висновки. Організація і оплата праці – це два положення, які неможливо дослідити на предмет ефективності без врахування такого показника, як продук-тивність праці.

Для удосконалення системи оплати праці на підприємстві та зростання ефективності праці на підприємстві необхідно запровадити наступні заходи: оновити систему оплати праці підприємства, шляхом введення індивідуальної заробітної плати та введення ефективної системи преміювання працівників за високі результати роботи на підприємстві; розробити ефективний компенсаційний пакет для персоналу підприємства; зниження доплат працівникам за виправлення браку.

 

Список використаних джерел:

1.       Островерха Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. – К. : Центр навчальної л-ри, 2012. – 568 с.

2.       Потриваєва Н. В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект / Н. В. Потриваєва, І. В. Савченко // Економічний форум. – 2014. – №1. – С. 93–98.

3.       Герасимчук Л. С. Шляхи вдосконалення обліку оплати праці / Л. С. Герасимчук, О. В. Кантаєва // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки. – 2012. – №12. – С. 186–194.