Биков Я. Д.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства має важливе значення, пов’язане з необхідністю визначення у режимі реального часу його фінансового стану і завдяки цьому – забезпечення необхідного рівня потенціалу підприємства для формування фінансової бази його розвитку. Проведений аналіз методів оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, наведених у науковій літературі, дозволив виявити п’ять основних підходів.

1) Індикаторний підхід, а саме, порівняння фактичних значень показників фінансової безпеки з пороговими значеннями індикаторів її рівня [2]. Під пороговими значеннями індикаторів фінансової безпеки розуміють їхні граничні величини, недотримання яких призводить до формування негативних тенденцій (виникнення загроз) у сфері фінансової безпеки. За такого підходу найвищий рівень фінансової безпеки підприємства досягається за умови, якщо уся сукупність індикаторів знаходиться в межах порогових значень, а порогове значення кожного з індикаторів досягається не в ущерб іншим. Цей підхід слід визнати правильним, виправданим. У той же час використання цього підходу залежить в основному від визначення порогових значень, які є плинними залежно від стану зовнішнього середовища, яке підприємство може лише враховувати. Крім того, дуже важко визначити для підприємств ці порогові рівні і до того ж, вони будуть різними для кожного окремого підприємства.

2) Ресурсно-функціональний підхід до визначення рівня фінансової безпеки включає такі методи: а) вимір стану фінансової безпеки на основі оцінки рівня використання фінансових ресурсів по спеціальних критеріях – власні фінансові ресурси і позикові фінансові ресурси; б) оцінка рівня виконання функцій – забезпечення високої фінансової ефективності діяльності підприємства, його фінансової усталеності і незалежності [3]. Такий підхід є дуже широким, оскільки, по-перше, у цьому разі процес забезпечення фінансової безпеки ототожнюється фактично з усією діяльністю підприємства і, по-друге, зводиться до оцінки використання ресурсів на підприємстві.

3) Підхід на основі використання критерію «мінімум сукупного збитку, який наноситься безпеці» [1]. Конкретизацією такого підходу виступає прийняття у вигляді критерію особливої граничної риси як ознаки критичного або порогового стану соціально-економічної системи, за межами якої виникає загроза або навіть фактично здійснюється деградація і руйнування цієї системи. Для визначення, у тому числі й кількісного, таких порогових значень пропонується: розглянути основні умови функціонування системи; виділити найбільш важливі показники, які характеризують ці умови; визначити чинники дестабілізації системи; оцінити можливості заступлення різних за характером і наслідками критичний ситуацій (загрози, ризики); виявити шляхи запобігання загрози безпеці і підтримання стабільності.

4) Підхід на основі визначення достатності оборотних коштів (власних і позикових) для здійснення виробничо-збутової діяльності [3]. Цей підхід дуже вузький, оскільки охоплює далеко не усі сфери фінансової діяльності підприємства і відповідно – фінансової безпеки. Може використовуватися для оперативних цілей визначення рівня фінансової безпеки.

5) Підхід оцінки загального стану фінансової діяльності підприємства. Тобто для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства передбачається використання параметрів загального стану фінансової діяльності. Так, в [4] рівень фінансової сталості (стійкості) пропонується оцінювати за такими показниками: коефіцієнтами абсолютної і загальної ліквідності; коефіцієнтом фінансової незалежності; коефіцієнтом фінансового ризику; коефіцієнтом маневреності власних коштів.

Отже, проведений аналіз методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства свідчить, що:

- оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі аналізу динаміки одного або декількох індикаторів не враховує системного її характеру, а відтак, є неефективною. При оцінці рівня фінансової безпеки підприємства перевагу слід віддавати застосуванню інтегрального показника безпеки, який має визначатися на основі використання багатомірних статистичних методів;

- у значній частині методів не виділяється і кількісно не визначається вплив загроз на рівень фінансової безпеки. Тому доцільно враховувати міру ризику переходу зі стану фінансової безпеки у стан фінансової кризи у розрізі відповідних факторів;

- у розглянутих підходах до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства основну увагу приділяють оцінці рівня безпеки у ретроспективному і поточному вимірі, в той час як найбільш цінними є прогнозні оцінки на майбутнє.

Таким чином, визначення рівня фінансової безпеки підприємства потребує не лише вибору найбільш раціонального підходу з урахуванням наявного інформаційного забезпечення, але й формування системи критеріїв перспективної оцінки для кожного конкретного підприємства, виходячи зі специфіки його фінансово-господарської діяльності (галузевої приналежності, масштабів діяльності, організаційно-правової форми і форми власності, джерел фінансування, тривалості операційного циклу, конкурентної позиції на ринку тощо).

Список використаних джерел: