Черешня В. М.

Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Україна)

РОЛЬ КРЕДИТУ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

  Економічна безпека підприємства – це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації, технології і техніки, устаткування, прав) та підприємницьких можливостей, за якого гарантується найефективніше їхнє використання для забезпечення стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). Метою економічної безпеки підприємства є гарантування його стабільного та максимально ефективного функціонування на даному етапі і забезпечення високого потенціалу розвитку в майбутньому. Економічна безпека підприємства повинна попереджати і розкривати такі види випадків, чим і забезпечувати ефективне функціонування внутрішнього економічного механізму і підприємства в цілому. В цьому і полягає суть і роль економічної безпеки на підприємстві [1, с. 3].

Під фінансовою безпекою розуміємо такий динамічний стан фінансових відносин, за якого б створювались сприятливі умови та необхідні ресурси для розширеного відтворення економічного росту та підвищення життєвого рівня населення, удосконалення національної фінансової системи для успішної протидії внутрішнім і зовнішнім факторам дестабілізації фінансового стану в державі [2, с. 241].

В економічній думці не мало сказано про роль кредиту в розвитку економіки держави на макрорівні та фінансів підприємства на мікрорівні. Питанням кредитування підприємств свої дослідження присвятили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: О. В. Пернарівський, Л. О. Примостка, М. І. Савлук, В. М. Суторміна, П. А. Дмитренко, А. Зайцева, Л. Гітман, Б. Едвард, Г. Марковіц, Дж. Маршалл, П. Роуз, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарп та інші.

Але більшість досліджень присвячені фінансовій безпеці з погляду ризиків неповернення банківського кредиту. Ураховуючи фінансову кризу в Україні та світі, ми розглянемо загрозу безпеці підприємства з погляду відсутності або обмеженого банківського кредитування.

Основними наслідками глибокої економічної кризи в Україні є [3]:

1.  Тенденція стрімкого підвищення рівня інфляції. Зростання індексу споживчих цін з близьких до нуля значень на початку 2014 року прискорилося у лютому 2015 року до 34,5%.

2.  Зниження ВВП у IV кварталі 2014 року прискорилося до 14,8% у річному вимірі.

3.  Різке зниження експорту товарів та послуг (на 31%) внаслідок напруженої ситуації на сході України та торговельних обмежень з боку Росії.

4.  Ведення військових дій на сході України спричинило порушення традиційних виробничих зв’язків у базових галузях промисловості.

Ці та інші наслідки економічної кризи призвели до тяжкого фінансового стану більшості суб’єктів підприємництва. Стабілізувати фінансовий стан підприємств могло таке джерело фінансових ресурсів, як банківський кредит.

Однак загострення військового конфлікту на сході країни спричинило нову хвилю політичної невизначеності, яка поступово переростала в економічну. Це, у свою чергу, посилило недовіру до банківської системи та обумовило скорочення її ресурсної бази, що разом із погіршенням кредитоспроможності позичальників призвело до подальшого зниження кредитної активності банківських установ.

З початку року НБУ вже двічі підвищував облікову ставку (з 06.02.2015  – до 19,%; з 04.04.2015  – до 30% річних). У результаті зниження обсягів кредитування прискорилось як у IV кварталі 2014 року, так і на початку поточного року. І хоча загальний залишок за кредитами зріс за рахунок курсової переоцінки його валютної складової через значну девальвацію національної валюти, без урахування курсового ефекту залишки за кредитами продовжували зменшуватися.

Зниження кредитної активності банків за період, що аналізується, обумовлювалося скороченням кредитування як юридичних осіб, так і населення. Зокрема, залишок кредитів наданих суб’єктам господарювання в національній валюті, у річному вимірі на кінець 2014 року зменшився на 8,2% (на 8,5% у січні 2015  року), у той час як на кінець ІІІ кварталу зниження становило 0,8%. Також прискорилися темпи скорочення залишків і в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) з 7,7% станом на кінець ІІІ кварталу 2014 року до 21,6% та 21,8% у  річному вимірі станом на кінець 2014 року та січень 2015 року відповідно [3].

Таким чином, недостатні обсяги кредитування спричинили загрозу фінансової безпеки підприємств. Щоб уникнути банкрутства, менеджерам підприємств необхідно:

-  знайти альтернативу збільшення фінансових ресурсів за рахунок банківського кредиту;

-  зменшити витрати підприємства за рахунок впровадження нових технологій та енергозберігаючих заходів;

-  зменшити залишки запасів сировини, матеріалів, готової продукції.

Список використаних джерел:

1. Цигилик І. І. Економічна безпека підприємства в системі внутрішнього економічного механізму / І. І. Цигилик, Т. М. Паневник // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №12. – С. 3.

2. Ревак І. О. Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект / І. О. Ревак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №2. – 2009. – С. 241.

3. Національний банк України. Інфляційний звіт. Березень 2015 року.