К. е. н. Хуторськой П. О., Макаров А. С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА  В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У сучасних умовах підприємства самі визначають свою економічну політику, формують портфель замовлень, організовують виробництво і збут продукції, відповідають за формування оборотних коштів та погашення зобов’язань. Усе це актуалізує і загострює проблему забезпечення економічної безпеки і потребує створення на підприємстві власної системи безпеки їх діяльності і потребує створення на підприємстві власної системи безпеки, що не може бути шаблонною. Вона унікальна на кожному підприємстві, оскільки залежить від рівня розвитку і структури виробничого потенціалу, ефективності його використання і спрямованості діяльності, кваліфікації кадрів, виробничої дисципліни, від стану навколишнього середовища, виробничих зв’язків, конкурентного середовища, ризикованості виробництва тощо.

Різні науковці дещо по різному визначають поняття «економічна безпека підприємства». Існують різні підходи до визначення сутності цього поняття.

Так, Е. А. Олейников, використовує ресурсно-функціональний підхід, та під економічною безпекою підприємства розуміє стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому [6].

З цієї ж точки зору А. В. Кирієнко визначає економічну безпеку підприємства як стан оптимального для підприємства рівня використання його економічного потенціалу, за якого реальні та/або можливі збитки виявляються нижчими за встановлені підприємством межі [4].

Т. Б. Кузенко розуміє під економічною безпекою підприємства стан ефективного використання ресурсів і наявних ринкових можливостей, що дозволяє підприємству уникнути внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує йому тривале виживання та стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії [5].

Д. Ковальов та Т. Сухорукова розуміють під економічною безпекою підприємства стан захищеності діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього середовища, а також і здатність швидко усунути різноманітні загрози чи пристосуватися до існуючих умов, які не позначаються негативно на його діяльності [3].

М. А. Бендіков визначає економічну безпеку підприємства, як захищеність науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалів підприємства від прямих (активних) чи непрямих (пасивних) економічних загроз і здатність до його відтворення [1].

Такої ж точки зору дотримується В. Забродський, який трактує економічну безпеку як «кількісну і якісну характеристику властивостей фірми, що відображають здатність «самовиживання» і розвитку в умовах виникнення зовнішніх і внутрішніх економічних загроз» [2]. Тобто, економічна безпека фірми визначається сукупністю факторів, що відображають незалежність, стабільність, можливості зростання, забезпечення економічних інтересів тощо.

Аналогічна думка В. Шликова, який розглядає економічну безпеку підприємства як «стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел небезпеки або економічних загроз» [8]. Слід зазначити, що при підході, запропонованому В. Шликовим, до визначення сутності економічної безпеки підприємства втрачається бачення перспектив його розвитку, оскільки це поняття є синонімічним з поняттям адаптації підприємств, із чим навряд чи можна погодитися. Крім того, спроба визначити економічну безпеку підприємства в такому аспекті страждає механістичністю, тому що створює видимість, що підприємство і загрози його діяльності та існуванню є розрізненими явищами, не пов’язаними між собою за своєю природою.

Дещо інше розуміння економічної безпеки підприємства, але в рамках впливу зовнішнього середовища, наводить В. Тамбовцев [7], визначаючи її як стан підприємства, при якому ймовірність небажаної зміни якихось якостей, параметрів належного йому майна і впливу на нього зовнішнього середовища невелика. Залежно від того, взаємозв’язок яких параметрів життєдіяльності підприємства є для нього бажаним, буде змінюватись і конкретне наповнення поняття «небажані зміни». У загальному вигляді до них належать ті, що віддаляють підприємство від його стратегічно запланованого стану.

Узагальнюючи погляди вчених на визначення категорії «економічна безпека підприємства», варто зазначити, що під економічною безпекою підприємства слід розуміти стійке, яке протидіє впливу руйнівних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, поточне функціонування підприємства за умови максимально безризикового використання ресурсів і можливостей, орієнтації на базові цілі та стратегію, наслідком чого є нарощування високого потенціалу розвитку.

Список використаних джерел:

1. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежем. – 2000. – № 2. – С. 17–30.

2. Забродский В. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / В. Забродский, Н. Капустин // Бизнес-информ. – 1999. – № 15–16. – С. 35–37.

3. Ковалёв Д. Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалёв, Т. Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С. 48–51.

4. Кирієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. … дис. канд. екон. наук.: 08.06.01 / А. В. Кирієнко; Київський національний економічний університет. – К., 2000. – 19 с.

5. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук.: 08.06.01 / Т. Б. Кузенко; Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – К., 2004. – 18 с.

6. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / под ред. Е. А. Олейникова. – М. : Интел-Синтез, 1997. – 288 с.

7.  Тамбовцев В. Д. Субъекты экономической безопасности России / В. Д. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 45–54.

8.  Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В. В. Шлыков. – СПб., 1999. – 138 с.