Д. е. н. Ібрагімов Е. Е.

Запорізький національний університет (Україна)

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 Як відомо. об'єктом фінансового убезпечення є сформована система пріоритетних збалансованих фінансових інтересів установи, що потребують захисту в процесі її фінансової діяльності. Обґрунтовуючи цю характеристику поняття бюджетно-фінансової безпеки установи, варто приділити особливу увагу на такі основні моменти: в системі бюджетно-фінансової безпеки установи розглядаються тільки пріоритетні фінансові інтереси, що відіграють найважливішу роль в забезпеченні її розвитку; система пріоритетних фінансових інтересів повинна охоплювати не тільки поточні, але й довготермінові їх види; пріоритетні фінансові інтереси установи в системі її фінансової безпеки повинні бути збалансовані з інтересами інших суб'єктів її фінансових відносин. Основою формування бюджетно-фінансової безпеки установи є ідентифікована система реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру її фінансовим інтересам [1].

Розглядаючи цю характеристику, потрібно акцентувати увагу на таких основних положеннях: у системі бюджетно-фінансової безпеки установи ідентифікуються не тільки реальні, а й потенційні загрози; поняття бюджетно-фінансової безпеки охоплює захист її пріоритетних інтересів від загроз не тільки зовнішнього, а й внутрішнього характеру; загрози фінансовим інтересам установи генеруються дією не всієї сукупності факторів, що впливають на здійснення її фінансової діяльності, а лише окремих, які деструктивно впливають і потребують ідентифікації; серед усіх ідентифікованих загроз особливу увагу в системі фінансового убезпечення установи акцентує на найбільш небезпечних випадках.

Розглядаючи бюджетно-фінансову безпеку установи як стабільну систему, треба приділити увагу на такі основні моменти: стабільність системи бюджетно-фінансової безпеки установи розглядається як її динамічна характеристика; стабільність системи бюджетно-фінансової безпеки установи не має абсолютного характеру; на окремих етапах свого розвитку система бюджетно-фінансової безпеки установи може змінюватися, виходячи на новий рівень параметрів своєї стабільності. Важливою цільовою спрямованістю системи бюджетно-фінансової безпеки установи є створення необхідних фінансових передумов стійкого зростання установи в поточному і перспективному періодах.

Вартий уваги і ресурсно-функціональний підхід, у рамках якого бюджетно-фінансову безпеку установи розглядають як такий стан бюджетних фінансових ресурсів і можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). Дещо по-іншому можна сформулювати визначення бюджетно-фінансової безпеки установи, якщо скористатись підходом, що зреалізований під час обґрунтування суті націо­нальної безпеки у ст. 8 ЗУ «Про основи національної безпеки України», як захищеність життєво важливих інтересів підприємства, забезпечення його сталого розвитку, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз економічним інтересам [2].

Дослідження бюджетно-фінансової безпеки суб'єктів господарювання на сьогодні є доволі проблемним. Наукових розробок у цій галузі і знань практично немає. Значно більше уваги приділяється вивченню економічної безпеки установи загалом. Необхідність постійного дотримання бюджетно-фінансової безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень бюджетно-фінансової безпеки установи залежить від того, наскільки ефективне її керівництво і буде спроможним уникнути можливі загрози і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Тому важливо зауважити, що джерелами негативних впливів на бюджетно-фінансову безпеку установи можуть бути:

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій,);

2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури, наукові відкриття та технологічні розробки тощо).

Залежно від суб'єктної обумовленості негативні впливи на бюджетно-фінансову безпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретної установи чи його працівників. Суб'єктивні впливи спостерігаються внаслідок неефективної роботи установи загалом або окремих його працівників.

Таким чином. головна мета бюджетно-фінансової безпеки установи полягає в тому, щоб гарантувати її стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і достатній потенціал розвитку в майбутньому. Тому до основних функціональних цілей бюджетно-фінансової безпеки віднесемо: забезпечення високої фінансової ефективності роботи; підтримку фінансової стійкості та незалежності бюджетної установи. Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуротвірних елементів і загальної схеми організації бюджетно-фінансової безпеки.

Список використаних джерел:

1. Лысенко Ю. Г. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом / В. Н. Андриенко, Т. Ю. Беликова и др. ; под общ. ред. Ю. Г. Лысенко и В. Н. Андриенко. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2010. – 327 с.

2. Закон України «Про основи національної безпеки України» – 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zeda.zakon.ua