Д. е. н. Коваленко О. В., Форостенко Д. О.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

SWOT-АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Як засвідчує досвід країн з розвиненою економікою, в умовах сучасного ринку постійно триває боротьба між суб’єктами підприємницької діяльності, але у зв’язку з тим, що підприємства мають різний економічний розвиток і фінансові можливості, виникають фінансові війни, головною метою яких є знищення конкурентів. Дедалі все більша кількість вітчизняних підприємств, розуміючи потенційну небезпеку фінансової незахищеності своєї роботи й активів від посягань конкурентів, створюють окремі підрозділи, головною метою яких є захист інтересів підприємства у зовнішньому світі як в поточному періоді, так і на перспективу.

Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства розглядається як багаторівневе дослідження зовнішнього середовища та стратегічного потенціалу підприємства, їх взаємодії, для визначення стратегічної орієнтації, на основі якої формується стратегія розвитку системи безпеки, розробляється стратегічний план її забезпечення [1].

Зміст стратегічного аналізу економічної безпеки підприємства відображається у використанні специфічних методів і прийомів, що дозволяють діагностувати потенційні та існуючі загрози підприємства, виявити можливості підприємства у посиленні економічної безпеки.

Для виявлення й оцінювання рівня загроз фінансовій безпеці підприємства найбільш придатні такі методи аналізу: SWOT-аналіз, РЕSТ-аналіз, SNW-аналіз, метод розробки сценаріїв розвитку подій. Зупинимося більш детально на особливостях застосування SWOT-аналізу при виявленні й оцінюванні рівня загроз фінансово-економічній безпеці підприємства.

Використання SWOT-аналізу як методу виявлення й якісного оцінювання рівня загроз фінансово-економічній безпеці підприємства доцільне при оцінюванні поточного стану фінансової безпеки підприємства і виявленні потенційних загроз.

У даному випадку сильними сторонами фінансової діяльності підприємства виступають позитивні внутрішні умови здійснення фінансово-економічної діяльності, слабкими сторонами – негативні внутрішні умови у вигляді внутрішніх загроз, можливостями – позитивні зовнішні умови здійснення фінансово-економічної діяльності, власне загрозами – негативні зовнішні чинники у вигляді зовнішніх загроз фінансово-економічній безпеці.

При застосуванні SWОТ-аналізу в процесі виявлення і визначення рівня загроз фінансово-економічній безпеці слід мати на увазі, що найсуттєвіші загрози виникають тоді, коли негативний розвиток ситуації у зовнішньому середовищі підприємства накладається на слабкі сторони самого механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства, тобто у такому разі виникає негативний кумулятивний ефект. Найбільші потенційні можливості забезпечення належного рівня фінансово-економічної безпеки підприємства стають результатом наявності і сукупної дії позитивних чинників зовнішнього середовища і сильних сторін самого механізму управління фінансово-економічною безпекою [2].

Використання SWОТ-аналізу надає можливість також визначати стратегії дій щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Для цього слід застосовувати відповідну матрицю (рисунок 1).

На перетинах зазначених груп чинників формуються зони, які надають можливість розробляти та обирати відповідну стратегію забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Для цих зон характерні різні поєднання і типи стратегій.

Таким чином, сучасний етап розвитку суспільних відносин і конкурентна боротьба на ринку вимагає від підприємств швидкого реагування на зовнішній світ у цілому, а особливо на дії зовнішніх чинників у контексті загроз фінансовій стабільності і добробуту підприємства.

Зовнішнє середовище

Можливості (О)

Загрози (T)

Внутрішнє середовище

Сильні сторони (S)

Характеристика блоку: поєднуються внутрішні сильні сторони механізму управління фінансовою безпекою і позитивні зовнішні чинники.

Стратегія: підтримки і розвитку сильних сторін механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства у напрямі реалізації на конкретному підприємстві позитивних можливостей зовнішнього середовища

Характеристика блоку: поряд із внутрішніми сильними сторонами механізму управління фінансово-еконо­міч­ною безпекою підприємства наявні і загрози з боку зовнішнього середовища.

Стратегія: використання сильних внутрішніх сторін для можливого подолання негативних впливів з боку зовнішнього середовища

Слабкі сторони (W)

Характеристика блоку: поєднуються вну­трішні слабкі сторони механізму управління фінансово-економічною без­пекою підприємства з позитивними можливостями зовнішнього середовища.

Стратегія: спрямована на подолання слабких сторін механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства за рахунок можливостей, які надає для нього зовнішнє середовище

Характеристика блоку: «кризова зона», в якій поєднуються внутрішні слабкі сторони механізму управління фінансово-економічною безпекою під­приємства із зовнішніми загрозами.

Стратегія: спрямована як на подолання зовнішніх загроз, так і на усунення слабких місць у механізмі управління фінансово-економічною безпекою, тоб­то внутрішніх негативних чинників

 

 

 

Рис. 1. Матриця SWОТ-аналізу для визначення стратегії дій щодо забезпечення

фінансово-економічної безпеки підприємства

Як бачимо, SWOT-аналіз є дієвим методом виявлення і оцінювання рівня загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. Виконання навіть мінімальної кількості вищенаведених заходів дозволить контролювати ситуацію та своєчасного реагувати на можливість виникнення чи вже сформовані загрози, які можуть призвести до негативних наслідків.

Список використаних джерел:

  1. 1. Комар Ю. О. Теоретико-методичні основи стратегічного аналізу економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Ю. О. Комар, Р. К. Шурпенкова. – Режим доступу : http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/5718/1/83.pdf
  2. 2. Картузов Є. П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств / Є. П. Кар­тузов // Економіка та управління підприємствами. – 2012. – № 9 (135). – С. 115–124.