Острик А. Ю., к. е. н. Стоєв В. Л.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі під­приємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, набли­жують її до потреб конкретних споживачів та водночас – виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення.

Існує безліч проблем пов’язаних з фінансуванням малого бізнесу. Ось деякі з них:

1.Нерозвинутість ринку фінансових джерел. Дорожнеча кредитних ресур­сів та обмеженість державних фінансових фондів значно лімітують можливості малого бізнесу.

2.Недостатня державна підтримка. На сьогодні в Україні ще не склалася ефективна система державної підтримки та захисту малого підприємництва. Діє слабкий механізм фінансування та кредитування, має місце невідповідне інфор­маційне та консультаційне забезпечення, недосконала система підготовки та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності.В умовах нестабільної економічної ситуації малий бізнес потребує протекторату держави. На жаль, поки що ефективний механізм підтримки та стимулювання розвитку підприєм­ництва в Україні ще не створений [1, с. 113–116].

Для того щоб реалізувати проект кредитування середнього і малого бізнесу, в уряді бажають притягнути позики розміром в 400 мільйонів євро. Кабмін планує притягати для розвитку малого і середнього бізнесу позики Європейського інвестиційного банку. Про це йде мова у розпорядженні Кабінету міністрів №1239р від 19грудня 2014 року [2; 3].

 Сучасна ситуація, що складається в країні, вимагає негайного формування нової стратегії державного фінансування малого бізнесу.

Ця нова стратегія повинна включати наступні обов’язкові складові:

1. Малому бізнесу повинна бути надана кредитна підтримка, в тому числі за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

2. Зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці.

3. Лібералізація оподаткування за внутрішньо українськими операціями із поставки товарів та послуг вітчизняними виробниками.

4. Створення органів незалежного контролю за цільовим використанням кредитних та інших фінансових ресурсів.

Забезпечення належного функціонування малого бізнесу в сучасних умовах може стати основою фінансової стійкості та економічного зростання ВВП держави.

Список використаних джерел:

1. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 728 с

2. Кабмін притягне у ЄІБ кредит на розвиток малого і середнього бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iee.org.ua/ru/prog_info/30407

3. Большакова І. Для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні потрібні 400 млн євро [Електронний ресурс] / І. Большакова. – Режим доступу : http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008239040.html