Тимощенко К. С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

НЕДОЛІКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Досить часто існує потреба у визначенні однозначної характеристики рівня фінансової безпеки, що робить можливим порівняння її рівнів для суб’єктів підприємницької діяльності, що не входять до однорідних груп підприємстві. Синтетичні критерії досить часто використовують для характеристики рівня фінансової безпеки. Найчастіше вони мають форму інтегральних показників. Проте вихідні підходи для формування інтегральних критеріїв є досить різноманітними. Так, наприклад, Ю. Б. Кракос, Р. О. Разгон [3, с. 92-94] пропонують у якості вихідних використовувати одиничні показники фінансового стану і ефективності діяльності, на основі яких формується рейтинг суб’єкта під­приємницької діяльності, що й приймається як інтегральний критерій його фінансової безпеки.

При використанні інтегральних критеріїв оцінки рівня фінансової безпеки за однакової розрахункової бази спостерігаються суттєві відмінності результатів оцінки як для ієрархії об’єктів дослідження за рівнем фінансової безпеки, так і для спрямованості динаміки фінансової безпеки. Збіжність результатів оцінки рівня фінансової безпеки за групою інтегральних критерії спостерігається у одному випадку з десяти для умовно однорідних груп суб’єктів підприємницької діяльності та жодного разу − для конкретних суб’єктів. В цілому основні недоліки існуючих способів кількісної оцінки рівня фінансової безпеки є можливим поділити на дві групи: ті що існують об’єктивно та не можуть бути ліквідовані у повній мірі та ті, що виникають внаслідок суб’єктивного характеру фільтрації інформаційного забезпечення, обробки інформації, інтерпретації результатів. Частково до недоліків інформаційного забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва належить також не універсальний характер індивідуальних індикаторів [3, с. 110].

Подолати недоліки недостатності інформаційного забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки можна, якщо [2, с. 43-49]: вихідні характеристики, які застосовуються в плануванні, обліку і аналізі фінансової інформації, повністю і комплексно охоплюють всі сторони фінансової діяльності суб’єкта підприємництва; є суттєвими і значущими; результативні критерії є простими при розрахунках і розумінні, їх динаміка має однозначну інтерпретацію, повно характеризує якісний і кількісний стан фінансової безпеки у статиці та динаміці, дає достатню глибину ретроспективи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва. Недостатньо системний характер оцінок рівня фінансової безпеки [1, с. 148] можна за умови, якщо зазначені оцінки будуть стосуватись стану фінансової діяльності суб’єкта підприємництва. Однак запропоновані заходи у будь-якому випадку не можуть враховувати специфіку діяльності суб’єкта підприємництва та конкретно-економічні умови його функціонування.

Напрями удосконалення методичного забезпечення кількісної оцінки рівня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва із врахуванням її системного характеру також можуть полягати в наступному:

- удосконалення методичного забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки з системної точки зору для внутрішньо системних складових. Таке удосконалення повинно включати узгодження методичного забезпечення оцінки фінансового стану та ефективності функціонування суб’єкта підприємництва, методичне забезпечення оцінки рівня змінності основних характеристик рівня фінансової безпеки, методичне забезпечення оцінки стану динамічної рівноваги суб’єкта підприємництва;

- удосконалення методичного забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки з системної точки зору для зовнішньо системних впливів. Для цього є доцільною розробка методичних підходів щодо оцінювання позиції фінансової безпеки суб’єкта підприємництва у конкретно-економічних умовах. На відміну від результатів SWOT-аналізу, дослідження позиції суб’єкта підприємництва не дає уявлення щодо якісних характеристик небезпек та загроз, однак може характеризувати найбільш вразливі аспекти фінансової безпеки суб’єкта підприємництва із врахуванням специфіки його діяльності.

Запропоновані напрями удосконалення методичного забезпечення кількісної оцінки рівня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва дають змогу суттєво зменшити основні його недоліки з точки зору системного підходу.

Список використаних джерел:

1. Ганущак Т. В. Методи оцінки фінансової безпеки підприємства/ Т. В. Ганущак // Наука й економіка. − 2012. − № 2 (26). − С. 146−150.

2. Горячева К. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємства / К. С. Горячева // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 9. – С. 43−49.

3. Кракос Ю. Б. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики / Ю. Б. Кракос, Р. О. Разгон. – 2008. – № 1 (1). – С. 86−97.

4. Матвійчук Л. О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств / Л. О. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. − 2011. − № 5. − С. 109−114.