Артем’єв Б. М., к. т. н. Куценко В.Й.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

визначення Економічного потенціалу підприємства

Визначення економічного потенціалу підприємства в умовах прискорення процесів обробки інформації та автоматизації її збору та обробки заслуговує особливої актуальності, оскільки до цього часу на заваді широкого застосування даного показника стояла недостатня обґрунтованість та складність його розрахунку. Визначення економічного потенціалу надає можливість значно підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень з розвитку та поточної діяльності підприємства, а також врахувати фактори, які впливають на ціну купівлі-продажу об’єкта [2], але на цей час враховується лише на рівні суб’єктивної оцінки досвідчених експертів.

Характерною особливістю багатьох досліджень з економічного потенціалу підприємства за останні роки є орієнтація на пасивну роль потенціалу підприємства по відношенню до зовнішнього середовища: «Оскільки ефективне використання та вдосконалення економічного потенціалу є неперервним процесом активного пристосування суб’єкта господарювання до змін умов функціонування, то в сучасних кризових умовах існуючі ресурси і можливості підприємства (зокрема, транспортні) повинні стати основою розвитку додаткових, в том числі, суміжних видів діяльності, потреба в яких спричинена структурними змінами економіки» [3]. У даному разі автор залишає за підприємством лише можливість «активного пристосування», ігноруючи той факт, що зовнішнє по відношенню до підприємства середовище формується за його участю. Великі підприємства, монополісти у певних галузях господарства у значній мірі здійнюють вплив на оточуючи природні умови, територіальні товарні та фінансові потоки, розміщення та щільність населення, національне законодавство, можливості бюджету тощо. Таким чином, процес «активного пристосування» є обоюдним, використання та розвиток потенціалу підприємства, розташованого в межах певної території, не може не впливати на вказане зовнішнє середовище та його економічний потенціал.

Слід додати, що категорія «потенціал» у вітчизняному законодавстві застосовувалася лише відносно потенціалу території [1] в процесі формування регіональних програм розвитку, при цьому в документах відсутні будь-які визначення конкретних видів потенціалу і мова йде лише про умови «ефективного використання економічного, наукового, трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів для досягнення на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та послуг». За даною цитатою у переліку надаються виду потенціалу поряд з трудовим, природним та іншими видами ресурсів, то складно уявити, що за даним документом являє собою сутність категорії»потенціал».

Економічний потенціал підприємства – це властивість носія забезпечити отримання максимального рівня стабільного прибутку у прогнозному періоді (рік, середній за галуззю строк окупності, середній строк корисного використання, т. і.) за умов найбільш повного використання його існуючого виробничого потенціалу та реалізації потенціалу розвитку, або отримання максимальної ціни продажу з врахуванням вказаних умов. За таким підходом слід виділити економічний потенціал підприємства в експлуатації, та економічний потенціал підприємства в ціні його продажу. При чому, ціна продажу, за існуючою практикою оціночної діяльності за доходним підходом до оцінки, враховує результати експлуатації об’єкту за попередні роки, але не розглядає вплив внутрішніх та зовнішніх факторів у поточному та прогнозному періоді.

Алгоритм визначення розміру економічного потенціалу підприємства повинен базуватися на порівняльному аналізі фактичного прибутку у базовому та поточному періоді з врахуванням змін факторів які впливали на результати діяльності підприємства у базовому і звітному періоді при визначенні очікуваного результату у прогнозному періоді під впливом нової системи факторів, існування якої також можна лише прогнозувати. За обґрунтованою у цій роботі концепцією неможливо оцінювати економічний потенціал в натуральних одиницях виміру, оскільки він є грошовим еквівалентом очікуваного у майбутньому результату розвитку та використання виробничого потенціалу в умовах прогнозованих обмежень зовнішнього середовища, у вигляді прибутку.

Розглядати потенціал підприємства лише як його внутрішню властивість можна лише з метою аналізу, оскільки підприємство є невід’ємною частиною території на якій воно розташовано.

Для потреб внутрішнього регулювання процесів виробництва можна розглядати потенціал об’єкта окремо від навколишнього середовища але не можна це середовище визначати лише як сукупність обмежуючих факторів, оскільки підприємство, за рахунок ефекту синергії з потенціалами інших елементів території, отримує додаткові властивості і збільшення економічного потенціалу у вартісному виразі.

Отже, алгоритм розрахунку економічного потенціалу підприємства залежить від кінцевої мети визначення (для управління поточним функціонуванням, для управління розвитком, для визначення вартості об’єкту).

При визначенні економічного потенціалу підприємства слід враховувати, що підприємство є невід’ємним елементом території та отримує додаткові властивості за рахунок ефекту синергії в процесі взаємодії з такими елементами території, як природні ресурси, населення, інфраструктура.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.

2. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.

3. Шишкіна О. В. Формування економічного потенціалу містоутворюючого підприємства під впливом транспорту [Електронний ресурс] / О. В. Шишкіна. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2008dec/3_shishkina.php