Дмитренко Б. Д.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Недостатня ефективність роботи підрозділів матеріально-технічного забезпечення (МТЗ), в першу чергу, пов'язана з низьким ступенем організованості всіх учасників ланцюга постачання і відсутністю формалізованих процедур виконання ключових операцій. Можна виділити три проблеми, що найбільш часто зустрічаються: 1) відсутність практики детального планування; 2) децентралізовані закупівлі, коли ледве не кожний підрозділ самостійно забезпечує себе ТМЦ; 3)відсутність єдиного класифікатора матеріальних ресурсів на всіх етапах МТЗ, наслідком чого є неузгодженість при передачі інформації з одного підрозділу в інший, помилки в процесах, отримання некоректної аналітичної звітності тощо.

Метою матеріально-технічного забезпечення підприємства є своєчасна оперативна поставка ресурсів належної якості в необхідній кількості, а також максимально ефективне використання цих ресурсів. Ефективність використання ресурсів призводить до підвищення продуктивності праці і фондовіддачі, забезпечення ритмічності процесів, скорочення тривалості виробничих циклів, прискорення оборотності оборотних коштів, повного використання вторинних ресурсів, підвищення ефективності інвестицій тощо.

Для досягнення цих цілей служби МТЗ підприємства змушені вирішувати цілий ряд завдань:

– завдання інтеграції та координації закупівель з виробництвом, збутом, складуванням, транспортуванням і з постачальниками (наприклад, узгодження плану закупівель з планом виробництва);

– інформаційні завдання – визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах (МТР), прийняття рішення про те, закуповувати ті чи інші МТР або виробляти самим, а також завдання вибору постачальника;

– завдання організації закупівель:узгодження ціни, укладання договору на поставку, вибір методу закупівель, визначення необхідних складських площ, подання замовлень, документальне оформлення поставок, організація платежів, організація доставки до місця зберігання;

– контроль поставок (дотримання обґрунтованих термінів закупівлі, виконання вимог за обсягом поставок і якістю МТР та ін.);

– підготовка бюджету закупівель.

Ефективність системи МТЗ може бути підвищена, в першу чергу, за рахунок формалізації та уніфікації процесів забезпечення. Для цього на підприємстві має розроблятися і впроваджуватися єдина методологія управління МТЗ, уніфіковані принципи, підходи та бізнес-процеси. Для підвищення ефективності МТЗ потрібно реалізувати такі першочергові організаційні заходи:

1. Побудова організаційної структури підрозділів МТЗ. Необхідно розробити і впровадити таку структуру підрозділів МТЗ, яка дозволить реалізувати основну мету і стратегію його організації. Тут необхідно вирішити питання про розподіл повноважень за способами закупівель на підставі єдиної  методики та ефективної організації розподілу ролей і відповідальності.

2. Розподіл повноважень і ролей в області МТЗ. Після опрацювання структури служби МТЗ потрібно передбачити типовий розподіл ролей (визначення основних прав,повноважень, обов'язків і виконуваних функцій) учасників процесу на кожному з етапів закупівельної діяльності. Розподіл ролей і функцій має бути ефективним і не допускати конфлікти інтересів при прийнятті рішень.

3. Розробка та впровадження єдиної концепції і регламентів бізнес-процесів постачання. Найчастіше служби МТЗ не є самостійними бізнес-одиницями, вони лише забезпечують основне виробництво продукції. Єдина регламентована діяльність МТЗ дозволить вибудувати відповідність цілей системи МТЗ загальній стратегії компанії, оцінити ефективність роботи служб МТЗ і поліпшити їх роботу. Бізнес-процеси і регламенти МТЗ необхідно уніфікувати.

4. Постановка планування МТЗ. Ефективність управління, втому числі і управління МТЗ, багато в чому залежить від уміння правильно розпорядитися обмеженими оборотними коштами. Планування тут – перший крок до успіху. Тому почати треба з оптимізації процесу постачання в частині планування потреби і закупівель МТР. Закупівель на діяльність має базуватися на принципах плановості та координації з процесами виробництва, продажу, управління запасами, логістики, фінансовим плануванням та іншими важливими бізнес-процесами.

5. Централізація закупівель. Як доводить господарська практика, переведення закупівель на централізовану основу значно підвищує ефективність діяльності служб постачання.

6. Вироблення «спільної мови даних». Для організації ефективної взаємодії підрозділів підприємства необхідно виробити «спільну мову даних» і створити єдиний контур управління. Введення єдиної системи нормативно-довідкової інформації дозволить зменшити помилки при передачі даних про матеріально-виробничі запаси на всіх етапах (консолідації заявок для централізованих закупівель та складання зведених заявок, розміщення і контролю виконання замовлень, контролю складських залишків, обліку і контролю руху матеріальних потоків по всьому логістичному ланцюжку), забезпечити одержання доступної та достовірної інформації, сприятиме консолідації всіх видів звітності і підвищенню керованості за рахунок впровадження єдиних регламентів.

Список використаних джерел:

1. Гайдаєнко А. А. Логістика : підручник / А. А. Гайдаєнко. – М. : КНОРУС, 2008

2. Мате Э. Материально-техническоеобеспечениедеятельностипредприятия: пер. с фр. / Э. Мате, Д. Тиксье ; ред. В. С. Загашвили. – 2-е изд. – М. : Прогресс. Универс, 1993. – 160 с. – (Деловая Франция).