К. е. н. Єлець О. П., Мілаєнко Я. Є.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ЗМІСТ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

Однією з найважливіших проблем розвитку українських підприємств є їх матеріально-технічне забезпечення. Без нього неможливе досягнення високого рівня продуктивності праці, виробництва продукції з низькою собівартістю. Воно виступає в якості опосередкованого зв’язку між виробництвом і виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення. З розширенням масштабів виробництва діяльність підприємства у цьому напрямку постійно зростає.

Істотний науковий внесок у дослідження змісту матеріально-технічного забезпечення підприємства внесли багато вчених-економістів, зокрема: В. Г. Білецький, Я. К. Білоуська, В. Г. Васильєва, Т. С. Гайдучок, Н. В. Збагерська, Т. В. Кузнєцова, П. М. Макаренко, Г. П. Підсілецький, П. Т. Саблук, В. П. Ситник, О. А. Стахів, А. І. Шваб та багато інших.

Матеріально-технічні ресурси грають значну роль в організації господарської діяльності, адже забезпечують своєчасне та якісне виконання виробничої програми підприємства. Тому так важливо зрозуміти, в чому полягає зміст матеріально-технічного забезпечення.

Найбільш точним визначенням поняття «матеріально-технічне забезпечення» є визначення А. C. Гордійчука, О. А. Стахова, Т. В. Кузнєцовой та Н. В. Збагерськой. Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) – це процес забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, готовими виробами, які необхідні для виробничого і невиробничого споживання, відповідно до визначених потреб та у певні терміни. Вони також розглядають матеріально-технічне забезпечення як науку, яка розробляє теоретичні основи та практичні рекомендації стосовно забезпечення підприємства продукцією виробничо-технічного призначення. Також матеріально-технічне забезпечення – це не просто процес руху продукції, в цьому процесі складається пропорція між попитом і пропозицією [1, с. 7, 12].

Основна мета МТЗ – це доведення матеріальних ресурсів до конкретних виробничих підприємств у заздалегідь визначене договором місце споживання. Також матеріально-технічне забезпечення виконує дві основні функції: зовнішню та внутрішню. Зовнішні функції визначають взаємовідносини підприємства з постачальниками, постачальницько-збутовими організаціями, органами державного управління. Внутрішні функції характеризують взаємодію служби забезпечення з виробничими цехами, підрозділами апарату управління виробництвом [2, с. 206].

Перелік завдань (дій) в розрізі перерахованих функцій матеріально-технічного забезпечення підприємства наведено у табл. 1.

Матеріально-технічне забезпечення сучасного підприємства має дві основні форми – транзитну і складську. При транзитній формі підприємство отримує сировину, матеріали, напівфабрикати, обладнання безпосередньо від підприємств-виробників, від прямих постачальників. Використання цієї форми забезпечення економічно виправдане тоді, коли потрібна кількість матеріальних ресурсів дорівнює транзитній нормі або перевищує її. Складську форму постачання, за якої необхідні матеріальні ресурси підприємства одержують з баз і складів забезпечувально-збутових організацій, економічно доцільно застосовувати, якщо матеріальні ресурси необхідні в невеликій кількості. Ту чи іншу форму забезпечення матеріально-технічними ресурсами підприємство обирає, виходячи із власних потужностей виробництва, особливостей ресурсу, тривалості його отримання та переробки, кількості продукції, якості та ціни ресурсів, їх унікальності [4, с. 465].

Таблиця 1. Перелік основних завдань матеріально-технічного забезпечення

в розрізі його функцій [3, с. 22-23]

Функції матеріально-технічного забезпечення підприємства

Основні завдання

матеріально-технічного забезпечення підприємства

Нормування витрат матеріальних

ресурсів

Розробка норм за основними і допоміжними матеріалами; встановлення норм витрат матеріалів; корегування діючих норм; доведення норм до виробничих підрозділів; вибір методів нормування; обґрунтування заходів щодо зниження норм витрат матеріалів; вивчення та аналіз нормативного законодавства та нормативної бази інших підприємств

Визначення потреби

у матеріалах

Планування потреби у матеріалах та обладнанні в цілому по підприємству та за виробничими підрозділами; складання оперативно-календарного плану постачання; аналіз використання сировини та матеріалів; розробка річних і квартальних планів матеріально-технічного забезпечення

Організація матеріально-технічного забезпечення

Вивчення та обґрунтування методу закупівлі ресурсів; обчислення оптимальної кількості ресурсів, що замовляються; визначення економічного розміру замовлення; погодження цін та укладання договорів; транспортування сировини і матеріалів; контроль кількості, якості та термінів поставки матеріалів; обчислення витрат на організацію закупівель та їх оптимізація тощо

Організація збереження матеріалів та їх видача виробничим дільницям

Створення умов зберігання матеріальних ресурсів; контроль за станом виробничих запасів; організація розміщення матеріальних ресурсів на складах; вантажно-розвантажувальні роботи; вибір форм постачання матеріальних ресурсів до виробничих дільниць; раціоналізація розміщення складів на території підприємства

Таким чином, матеріально-технічне забезпечення – це така форма обігу товарів і матеріалів у сфері виробництва, яка забезпечує підприємство сировиною, матеріалами, комплектуючими, напівфабрикатами, готовими виробами тощо, які потрібні для виробничого і невиробничого споживання.

Список використаних джерел:

  1. 1. Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства : навч. посіб. / Гордійчук А. С., Стахів О. А., Кузнєцова Т. В. та ін. – Р. : НУВГП, 2012. – 256 с.
  2. 2. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2012. – 352 с.
  3. 3. Збагерська Н. В. Матеріально-технічне забезпечення підприємства: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / Н. В. Збагерська. – Р. : НУВГП, 2006. – 150  с.
  4. 4.  Селезньова Н. О. Сучасні проблеми забезпечення та використання матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві / Н. О. Селезньова // Комунальне господарство міст. – 2013. – №3. – С. 463–467.