Голей Ю. М., Шаманська О. Є., Собко Ю. І.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

В управлінській практиці гендерні аспекти охоплюють особливості різних підходів до керівництва колективом, особливості міжособистісних відносин з урахуванням чоловічої і жіночої психіки і характерних рис інтелекту. Дослідження по порівнянню ділових і психологічних якостей жінки і чоловіка показали, що за низкою параметрів існують певні відмінності [2, с. 119]. Разом із тим, у наукових експериментах не знайшли підтвердження міркування про відмінності в розумових здібностях до навчання, якостях характеру і темпераменту у представників обох статей. Результатом багатьох досліджень стало емпіричне обґрунтування висновків, що жінки мають вельми сприятливі якості для здійснення ефективної управлінської діяльності, а за деякими параметрами жінки мають явні перевагами для успішного здійснення управлінських функцій [1, с. 321]. Але проведений аналіз наукових джерел з управлінських ситуацій дозволяє виділити ряд особливостей, які підтверджують, що жіночий стиль управління набагато різноманітніший за своїми проявами:

Розглянуті особливості поведінки жінки-керівника, дозволяють спростувати традиційне уявлення про обмежені можливості ефективності жінки-менеджера і, в цілому, думку про меншу ефективність «м'якого» жіночого менеджменту в порівнянні з «жорсткою» чоловічою моделлю управління. Аналіз управлінських ситуацій свідчить, що жінка здатна на жорсткі управлінські технології, але в «м'якій пластиці». Жінки-менеджери досягають успіхів не в результаті копіювання чоловічого стилю управління, а за допомогою творчого використання своїх здібностей, реалізації внутрішньо властивих тільки жінці рис і якостей.

Аналіз індивідуально-типових особливостей розумової діяльності жінок і чоловіків дозволив дослідникам встановити зв'язок між типом ухвалення рішення, освітою і статтю. Існує дві основні точки зору по цьому питанню. Розглянемо найбільш типові відмінності в стилях «чоловічого» і «жіночого» керування у табл. 1.

З погляду властивостей особистості схильність жінок-керівників до «ситуативного» керування відповідає екстернальному (зовнішньому) локусу контролю, а прихильність чоловіків до «диспозиційного» керування – інтернальному (внутрішньому) локусу контролю. У чоловіків-керівників з віком спостерігається тенденція до зміни локусу контролю від зовнішнього до внутрішнього, а у жінок такої тенденції не виявлено.

Таблиця 1. Відмінності в стилях «чоловічого» і «жіночого» управління [3]

Особливості

Менеджери-жінки

Менеджери-чоловіки

1. Головна проблема

збереження робочого місця

просування по службі

2. Ціль роботи

реалізація професійних знань та навиків

одержання максимальної матеріальної вигоди

3. Зацікавленість у лідерстві, самореалізації

менша

більша

4. Більша довіра розв'язкам, що

прийняті колегіально

прийняті одноосібно

5. Рівень мотивації

слабкий

високий

6. Зосередженість на роботі

мала (головне місце займає сім’я, діти)

висока («одружений на роботі»)

7. Перевага

короткого робочого дня високій оплаті праці

високої оплати праці на шкоду вільному часу

8. Втручання у життя підлеглих

відсутнє

присутнє

9. Частота професійних стресів

низька

висока

10. Обслуговування клієнтів

більш ретельне

менш ретельне

11.Зв’язок влади з особистими якостями

контактністю, вмінням працювати з людьми

із займаною посадою

12. Задачі

перетворення інтересів підлеглих з урахуванням інтересів групи

постановка індивідуальних кар’єрних цілей, фрагментарних завдань

13. Відношення до факторів, що ведуть до успіху

оптимістичне

скептичне (консерватизм)

14.Відношення до чоловіків і жінок, що виконують однакову роботу

однакове

різне

У порівнянні ділових і психологічних якостей жінок і чоловіків можна визначити певні відмінності в чоловічому і жіночому менеджменті (табл. 2) [4].

Гендерна амбівалентність проявляється в стилі керівництва та методах взаємодії з підлеглими. І чоловіки, і жінки мають практично рівні психологічні можливості для управління персоналом. Можна відзначити, що чоловіки і жінки досить істотно по-різному оцінюють свою діяльність як керівника.

Таблиця 2. Порівняння управлінських якостей жінок та чоловіків

Управлінські якості

Характеристики управлінських якостей

Жінки

Чоловіки

Мотиви трудової діяльності

сприймають кар'єру як особисте зростання, як самореалізацію

розуміють під кар'єрою престижні і перспективні посади

Стиль керівництва

характерна більша демократичність

використовують командно-адміністративний стиль управління

Увага до сфери міжособистісних відносин

більше уваги приділяє відносинам між членами колективу, її більше хвилює сфера міжособистісних відносин

турбується, у більшості випадків, виключно фінансово-виробничими питаннями

Емоційність на роботі

емоційні

стримані

Таким чином, підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що досягти найбільш ефективних рішень, кращих результатів та успіху компанії, а також уникнути багатьох суперечок та несприятливих факторів можна лише тоді, коли чоловіки та жінки на всіх рівнях керування будуть з повагою відноситись один до одного та почнуть шанувати внесок кожного з робітників, незалежно від того, хто його зробив – чоловік чи жінка.

Список використаних джерел: