Горбунов О. О., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Малий бізнес – це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств, яка має будь-яку форму власності та як правило проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Це будь-яка діяльність, яка спрямована на здійснення (реалізацію) власного економічного інтересу [1].

Досвід свідчить про те, що ефективна економічна система складається з гармонійно налагоджених малого, середнього та крупного бізнесу. Нажаль малі та середні підприємства (далі – МСП) поки що не можна назвати «двигуном» економіки України, тому що він спрямований на торгівлю та посередництво, а не на виробництво. Через відсутність перспектив МСП в країні зменшується кількість виробничих підприємств, але кількість посередницьких зростає. Щоб виявити перспективи малого бізнесу в євроінтеграції України треба звернути увагу на країни, які вже приєдналися до ЄС, а саме Польщу, Словаччину, Болгарію та Румунію. Отже при вступі до ЄС новим країнам старі члени висували суворі умови, котрі були направленні на обмеження сільського господарства та промисловості. Як свідчить досвід багатьох країн, що вступили до ЄС: цей шлях нестабільний та важкий, і найбільше страждає при цьому малі та середні підприємства [2]. Тим не менше, малий бізнес відіграє значну роль в економіці ЄС. Так, мікро- та малі підприємства забезпечують 50% робочих місць та 39,4% доданої вартості (докладніше – у табл. 1) [3].

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у сфері розвитку МСП передбачено в рамках політики ЄС «Східне Партнерство» та в межах Угоди про Асоціацію. За цим напрямком свого часу була запроваджена окрема Флагманська ініціатива з підтримки МСБ [4], спрямована на подолання різного роду труднощів в країнах-учасницях Східного партнерства, зокрема таких як: 1) недосконала нормативна база регулювання підприємницької діяльності і відсутність механізмів налагодження міжрегіональних і міжнародних зв’язків; 2) брак доступних та/або економічно вигідних консультативних послуг для МСП; 3) брак фінансування внаслідок слаборозвинених ринків капіталу і триваючого перехідного періоду у фінансовому секторі.

Таблиця 1. Малий та середній бізнес в країнах ЄС

 

Мікро

Малі

Середні

МСП

Великі

Загалом

Кількість зареєстрованих суб’єктів

млн од.

18,783

1,350

0,223

20,356

0,043

20,399

% від загальної кількості

92,1

6,6

1,1

99,8

0,2

100,0

Кількість створених робочих місць

млн од.

37,494

26,704

22,616

86,815

43,787

130,602

% від загальної кількості

28,7

20,5

17,3

66,5

33,5

100,0

Додана вартість

трлн євро

1,2423

1,076

1,076

3,395

2,496

5,891

% від загального обсягу

21,1

18,3

18,3

57,6

42,4

100,0

Джерело: [3].

Тому основними завданнями Ініціативи було визначено такі [4]: 1) сприяння зближенню з політикою і нормативно-правовою базою ЄС в області малого і середнього підприємництва (Акт про малий бізнес); 2) налагодження співпраці між державними і приватними організаціями ЄС і країн-партнерів, зміцнення ділових зв’язків, як на регіональному рівні Східного Партнерства, так і між МСП країн-учасниць та ЄС; 3) поліпшення обміну інформацією з питань митного регулювання, кон’юнктури ринку, інтернаціоналізації МСП; 4) надання економічно вигідних консультативних послуг для МСП і нарощування внутрішнього потенціалу експертної підтримки; 5) поліпшення доступу до фінансування для МСП з метою сприяння економічному розвитку і пом’якшення наслідків фінансової кризи.

На першому етапі Ініціатива впроваджувалась завдяки трьом інструменттам [4]: 1) Інституційна технічна допомога: програма East-Invest під керівництвом EUROCHAMBRES; 2) консультативні послуги: «розширена» програма TAM / BAS на чолі з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) за фінансування ЄС; 3) програма фінансування: фінансовий механізм для МСП впроваджується спільно Європейським інвестиційним банком і ЄБРР.

Натомість, останнє засідання Панелі, яке відбулось у жовтні цього року засвідчило значне просування в даному напрямку. Зокрема, йдеться про розробку Стратегії розвитку Флагманської ініціативи до 2020 року, створення Консультативного офісу, а також оновлення інструментів підтримки діяльності в рамках Ініціативи (East Invest II, STAREP, Програма підтримки малого бізнесу ЄБРР тощо). Окремо слід відзначити проведення Бізнес-форумів, які стали знаковими подіями для МСП, і черговий з яких матиме місце у травні 2015 р. в Ризі, як столиці головуючої в ЄС країни.

За напрямком розвитку МСП у найближчі роки слід очікувати підвищення активності країн-учасниць щодо конвергенції з політикою ЄС. Принаймні з боку ЄС вживаються відповідні кроки і на даному етапі йтиметься здебільшого про спроможність країн-учасниць політики скористатись з тих можливостей, які пропонуються. Та слід зауважити, що прогрес буде відчутнішим за умови узгоджених міждержавних дій та широкого інформування МСП щодо наявних можливостей.

Список використаних джерел:

  1. 1. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграції України : навч. посіб. / М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 172 c.
  2. 2. Татаринов В. С. Европерспективы украинского малого бизнеса / В. С. Татаринов, В. В. Татаринов // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – № 2 (17). – С. 223–231.
  3. 3. Щодо удосконалення податкових інструментів підтримки малого підприємництва в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1621
  4. 4.  Вдовенко Ю. С. Східне Партнерство для малого бізнесу. Нові й старі ініціативи [Електронний ресурс] / Ю. С. Вдовенко. – Режим доступу : http://eap-csf.org.ua/shidne-partnerstvo-dlya-malogo-biznesu-novi-y-stari-initsiativi