Д. е. н. Хамініч С. Ю., Бондаренко Т. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Промисловий маркетинг можна визначити як діяльність підприємств у сфері ринку товарів виробничо-технічного призначення, спрямована на просу­вання цих товарів (ділових послуг) від підприємств, які їх виробляють до тих організацій і фірмам, які купують їх для подальшого використання у вироб­ництві або перепродажу без змін.

Метою маркетингової діяльності в даному випадку є задоволення потреб підприємства у засобах виробництва і послугах виробничого призначення. Сутність промислового маркетингу полягає у створенні для клієнтів споживчої вартості товарів і послуг, які спрямовані на задоволення потреб і досягнення їхніх цілей. Ця ідея і складає концепцію промислового маркетингу [4, с. 56]. Актуальність даного питання досліджувалась такими науковцями: М. Портер, Є. Вінгарт, Л. Беррі, П. Егле.

Як філософія ведення бізнесу, концепція промислового маркетингу включає три основних компоненти: маркетингові дії повинні починатися і базу­ватися на початкових потребах клієнта-організації; орієнтація клієнта повинна проходити через всі функціональні підрозділи підприємства, включаючи конструкторсько-технологічні розробки, виробництво, збут готових товарів, фінанси; задоволення потреб користувача повинно розглядатися як засіб до досягнення довгострокових цілей по підвищенню прибутковості підприємства-виробника [3, с. 89].

Маркетингова діяльність підприємства являє собою комплекс заходів, спрямованих на:

- аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовища, що дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному успіху або створюють перешкоди цьому. В результаті аналізу формується банк даних для прийняття обґрунто­ваних маркетингових рішень;

- аналіз споживачів, як діючих, так і потенційних. Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, географічних і інших характерис­тик споживачів продукції, їх потреб, а також процесів придбання як нашого, так і конкуруючого товарів;

- розробка концепції створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричні ряди, упаковку [5, с. 176].

Підприємства-виробники розглядають маркетинг як засіб для досягнення цілей по кожному конкретному ринку і його сегментам з найвищою економіч­ною ефективністю. Але це стає реальним тоді, коли виробник має можливістю систематично коригувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани від­повідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріаль­ними та інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість у вирішенні стра­тегічних і тактичних завдань, виходячи з результатів маркетингових до­слі­джень. При цих умовах маркетинг стає фундаментом для довгострокового і опе­ративного планування виробничо-комерційної діяльності підприємства, складання експортних програм виробництва, організації науково-технічної [1, с. 205].

Отже, завдання управління промисловим маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні поставлених перед нею цілей. Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі котрих промислові підприємства здійснюють свою маркетингову діяльність: концепція вдосконалення виробництва; концепція вдосконалення товару; концепція інтенсифікації комерційних зусиль; концепція маркетингу [5, с. 54].

В якості основних споживачів в маркетингу виробничо-технічного при­значення виступають промислові підприємства і торгові посередники. Форму­вання попиту на продукцію виробничо-технічного призначення протікає більш складно, ніж на споживчі товари. Відносини між виробниками і споживачами товарів виробничо-технічного призначення будуються на основі раціональності, оптимальності, чіткості, своєчасності і т.п., тобто визначаються умовами, що їх диктують самим характером виробничих процесів [2, с. 237].

Організація маркетингової діяльності на будь-якому промисловому під­приємстві включає в себе: формування (вдосконалення) організаційної струк­тури управління маркетингом; підбір фахівців з маркетингу належної квалі­фікації; розподіл завдань, прав і відповідальності в системі управління марке­тингом; створення умов для ефективної роботи співробітників маркетингових служб; організацію ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими струк­турними підрозділами підприємства. Гнучкість оргструктур управління, вміння швидко і своєчасно реагувати на різні зміни зовнішнього середовища є необ­хідними умовами адаптації функціонуючої організації. Виходячи з викладеного, виділяють наступні принципи організації підрозділів маркетингу: функціо­нальна організація, географічна організація, продуктова (товарна) організація, ринкова організація і різні комбінації перерахованих принципів.

Основною причиною низької ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств є: чи не чіткість стратегії розвитку, що забезпечує досягнення конкурентних переваг організації [1, с. 200].

Окремої розмови заслуговує й організація взаємовідносин служби марке­тингу зі службою постачання, особливо, коли сировина купується за бартер­ними схемами і по взаємозаліком. Положення може ще більше посилитися в си­туації, коли поряд з цими відділами існує незалежний відділ реклами та виста­вок. У підсумку ідея створення цілісної концепції промислового маркетингу залишається в кращому випадку лише на папері [3, с. 256].

Список використаних джерел:

  1. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : АСТ, 2009. – 230 с.

2.       Маркетинг: общий курс : учеб. пособ. / под ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. – 2‑е изд., испр. – М. : Омега-Л, 2010. – 476 с.

3.       Ноздрева Р. Б. Маркетинг: как побеждать на рынке / Р. Б. Ноздрева, Л. И. Цыгичко. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 345 с.

4.       Рысев Н. Ю. Активные продажи /Н. Ю. Рысев. – СПб. : Питер, 2009. – 416 с.

  1. Соловьев Б. А. Маркетинг : учебник / Б. А. Соловьев. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 383 с.