Харковина О. Г.

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» (Україна)

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Для розвитку підприємств України в умовах економічної кризи необхідний не тільки розвиток матеріальних активів, а й розвиток інтелектуального капі­талу. Жорстока конкуренція, також стає додатковим мотиватором та каталіза­тором пошуку нових форм ведення господарської діяльності на підприємстві. Тому, стає зрозумілим, що ефективність функціонування підприємства та його фінансові результати залежать не тільки від рентабельності, а й від рівня розвитку інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал підприємства стає головним джерелом створення нової вартості підприємства.

Значна кількість науковців займаються дослідженням інтелектуального ка­піталу підприємства вбачаючи, при цьому, його важливість з наукового та практичного боку. Дослідженням теоретичних аспектів щодо інтелектуального капіталу займаються як вітчизняні так і зарубіжні вчені. Серед яких, можна назвати Єременко А., Іноземцев В.Л., Ілляшенко С., Леонтьев Б., Непляха Ю., Школа В. та ін. Питаннями інтелектуального капіталу підприємства займаються Корнух О., Левченко Ю., Махамет Ю., Олійник О., Пожуєв В. та ін.

Однак, не достатня розробленість наукової бази з даної проблематики стала наслідком існування суперечливостей з приводу підходів до трактування інтелектуального капіталу підприємства серед науковців. Тому, важливим є по­дальше дослідження даного напрямку.

Для розуміння підходів до сутності інтелектуального капіталу підпри­ємства необхідно дослідити як вчені визначають інтелектуальний капітал.

Інтелектуальний капітал є складовою частиною національного багатства поряд із природними ресурсами, основними фондами, матеріальними оборот­ними коштами. Він задає темп і характер відновлення технології виробництва та його продукції, що потім стають головною конкурентною перевагою на ринку [4, с. 222].

Варто також зазначити, що у науковій літературі інтелектуальний капітал роз­глядається і як наукові кадри (інтелектуальна еліта). Тобто сутність інтелек­туаль­ного капіталу в основному розглядається з позиції соціального явища, яке зво­диться до здібностей людини, її знань, можливостей, які можуть трансфор­му­ва­тися у ма­теріальні блага, що стають основою для прогресивного розвитку суспільства.

На думку Непляха Ю. В. інтелектуальний капітал підприємства скла­дається з людського, організаційного та клієнтського капіталів [5].

Професор Ілляшенко С. М. вважає, що інтелектуальний капітал підпри­ємст­ва –  це сукупність інтелектуальних ресурсів (матеріальних і нематеріаль­них) і здатностей до їх реалізації, що визначають спроможність підприємства розвиватися на основі інформації і знань [1, с. 18].

Леонтьєв Б.Б. визначає, що інтелектуальний капітал підприємства по суті є вартістю сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, включаючи інтелектуальну власність, його природні й придбані інтелектуальні здібності й навички, а також накопичені їм бази знань і корисні відносини з іншими суб’єктами [3, с. 39].

На думку Корнух О. В., інтелектуальний капітал підприємства – це кате­горія, що характеризує економічні відносини, які виникають з приводу форму­вання, використання та відтворення інтелектуальних ресурсів та інтелек­туаль­них продуктів з метою отримання додаткового доходу в процесі економічного розвитку підприємства [2].

Усі вчені розглядають інтелектуальний капітал підприємства як самостійну економічну категорію, проте використовують різні підходи до розкриття його сутності.

На нашу думку, інтелектуальний капітал підприємства – це знання, які можуть бути конвертовані в прибуток, іншими словами, це сума всього того, що знають і чим володіють працівники, що формує конкурентоспроможність орга­нізації та об'єктивно підвищує ринкову вартість компанії, який складається зі знань, досвіду її співробітників, накопичених ними при розробці продуктів і на­данні послуг, унікальною організаційної структури та інтелектуальної влас­ності.

Отже, інтелектуальний капітал підприємства більшістю вчених розгля­дається з позиції окремого аспекту, який розкриває або ресурсну складову, або визначає кінцевий ефект, або розкриває практичну реалізацію інтелектуального капіталу підприємства. Враховуючи це необхідно сказати, що сутність інтелек­туальної діяльності підприємства полягає у сукупності практичних дій щодо формування, використання та відтворення інтелектуального капіталу підприєм­ства в процесі його економічного розвитку.

 

Список використаних джерел: