Клименко А. Р.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДУ

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

У процесі діяльності підприємства формуються доходи, витрати і фінансові результати. Під доходами розуміють збільшення економічних вигід у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, що приводять до зростання величини власного капіталу підприємства (за винятком його змін, що здійснюються внаслідок проведення додаткових внесків власників). Усі доходи поділяються на декілька груп: доходи від операційної діяльності; фінансові доходи; інші доходи від операційної діяльності та надзвичайні доходи.

Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації продукції та інші операційні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід, виручка від реалізації продукції без врахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків. Інші операційні доходи включають всі доходи від операційної діяльності, крім доходу від реалізації продукції. До них, зокрема, відносять: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від продажу оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи, одержані від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів; доходи від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи.

Фінансовими доходами є доходи, отримані в процесі проведення інвестиційної та фінансової діяльності. Це, зокрема, доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи. Дохід від участі в капіталі відображає доходи, одержані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства. Вони передбачають зростання частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (внаслідок одержання асоційованим, дочірнім та спільним підприємством прибутків або зростання їх власного капіталу) [1].

Дохід від участі в капіталі – це доходи від інвестицій, що здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Інші фінансові доходи – це доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності, які не включаються в дохід від участі в капіталі.

Дивіденди одержані включають дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

Відсотки одержані включають відсотки за облігаціями або іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік «дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи тощо.

Головним показником для визначення дохідності тих чи тих цінних паперів є ставка дивіденду підприємства, котра визначається як відношення чистого прибутку акціонерного товариства, що спрямовується на виплату доходів за цінними паперами, до статутного капіталу цього акціонерного товариства у відсотках [2].

Вивченням питань, що стосуються формування та збільшення доходу промислового підприємства займаються: А. М. Поддєрьогін, О. Бєлєнкова, К. Т. Кривенко, Л. М. Дзюбенко, О. А. Зінченко, В. І. Аранчій, О. М. Бандурка, І. А. Бланк, Є. Іщенко та інші.

Проблема з якою стикаються багато вчених і економістів в питанні збільшення доходу на нинішніх підприємствах: нестабільна економічна ситуація в країні, що пугає потенційних зарубіжних інвесторів, велике податкове навантаження на малі підприємства, та недостатня кількість обігових грошових коштів для функціонування підприємств.

Метою дослідження є визначення шляхів або чинників збільшення доходу промислових підприємств в нинішніх умовах.

Виходячи з вищесказаного, для підвищення не тільки чистого доходу, а і взагалі доходу на промислових підприємствах, діючи в ринкових умовах, слід використовувати такі заходи:

- підвищення продажної ціни. В умовах ринку на ціноутворення впливає співвідношення попиту і пропозиції. Однак виробники-монополісти мають можливість піднімати тарифи на свою продукцію в межах, обмежених заходами державного регулювання ринку;

- зниження собівартості продукції. Це досягається підвищенням ефективності виробництва, причому найбільш доцільно технічне переозброєння. Можливі й інші шляхи – реконструкція, модернізація, удосконалення організації виробництва. Чим нижча собівартість і ціна виробництва порівняно з такими ж показниками у конкурентів на ринку, тим вище прибутковість;

- ефективне управління активами підприємства;

- збільшення обсягу виробництва;

- стратегічне інвестування, яке має за мету створення цінностей підприємства на основі ефективних інвестицій;

- ефективний маркетинг;

- забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, що створює міцний фінансовий базис для реалізації стратегії розвитку підприємства в нинішніх умовах.

Список використаних джерел:

  1. 1. Моляков Д. С. Фиинасы предприятий, отраслей народного хазяйства / Д. С. Моляков. – М. : Финансы и статистика.1998. – 127 с.
  2. 2. Фінанси підприємств : підручник / Поддерьогін А. М., Буряк Л. Д., Нам Г. Г. та ін. ; керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 460 с.