Корж І. П.

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Останні місяці в Україні спостерігається економічний спад, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці. Інфляція виникає майже у всіх країнах світу і не несе в собі загрози доти, доки величина її є незначною при умові, що вона контрольована урядом країни. Однак, якщо розвиток її стає надто динамічним, а інфляція ризикує перерости у гіперінфляцію, виникає небезпека не лише для окремого підприємства, але й держави в цілому. Навіть для найприбутковішого підприємства не можна гарантувати наслідків інфляції: чи призведе вона до значних збитків, чи можливо навіть до банкрутства. Саме тому в умовах економічної кризи вплив інфляційних процесів на діяльність суб’єктів підприємництва є актуальним.

Невелика інфляція є допустимою та корисною для підприємства, оскільки змушує власників грошей активно вкладати їх у прибуткові заходи, адже гроші, що лежать без руху, знецінюються. Однак висока інфляція негативно впливає на виробничий процес і є основним чинником, який дестабілізує виробництво і фінансовий стан підприємства. Інфляція знецінює всі доходи й надходження підприємства [1].

Існує певна негативна закономірність в період суттєвих інфляційних змін: знижується реальна вартість грошових та інших фінансових активів; знижується собівартість виготовленої продукції, а це в свою чергу веде до штучного зростання величини прибутку, а також зростанню податкових зобов’язань з такого прибутку; спостерігається заниження вартості матеріальних активів, які підприємства використовують у господарській діяльності [2].

 При плануванні своєї діяльності кожен суб’єкт підприємництва користується певними статистичними даними, зокрема прогнозованим рівнем інфляції. Це допомагає підприємству сформувати власну стратегію ціноутворення.

Найважливішим показником, який характеризує інфляційні процеси в країні є індекс споживчих цін.

Індекс споживчих цін – це показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання [3].

Також доцільно розглянути індекс ділових очікувань підприємств України, оскільки даний показник характеризує бажану ділову активність підприємств у найближчі 12 місяців і залежить від рівня інфляції в державі.

 Індекс ділових очікувань – це агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, розрахований за балансами відповідей респондентів стосовно змін фінансово-економічного стану підприємства та майбутньої економічної активності [3].

Розглянемо детальніше вплив інфляційних процесів на ділові очікування підприємств на рис. 1.

Аналізуючи рис. 1 можемо спостерігати, що у період від I кв. 2013 р. по IV кв. 2013 р. значних змін не відбувалось, лише незначні коливання індексу ділових очікувань підприємств. Проте вже з I кв. 2014 р. видно, що індекс споживчих цін (індекс інфляції) почав незначними темпами зростати, що призвело до спаду індексу ділових очікувань. Це свідчить про те, що очікуваний розвиток підприємств дещо знизиться у зв’язку з підвищенням інфляції. Дана тенденція є негативним фактором як для підприємств, так і для економіки в цілому.

image

Рис. 1. Вплив інфляційних процесів на індекс ділових очікувань

(складено на основі джерел [4; 5])

 

В умовах інфляції для суб’єктів господарювання рекомендовано такі фінансові рішення:

1) встановлення тарифів та розцінок при формуванні ринкової ціни, а також контроль за рівнем витрат на короткотерміновий перiод;

2) впровадження технологій, автоматизація праці, яка позитивно вплине на продуктивність праці;

3) рацiональне управління активами, що буде гарантувати мінімум витрат та максимум доходів;

4) уникання проектів, окупність яких триватиме декілька років;

5) використання кредиторської заборгованості для оплати своїх зобов’язань грошима, купівельна спроможність яких занижена;

6) прийняття вчасних та правильних рiшень забезпечить якісний фінансовий аналіз та прогнозування [2].

Отже, можна зробити висновок, що кожне підприємство в той чи інший період часу зустрічається з труднощами, які стають наслідками інфляційних змін, що негативно позначається на його господарській діяльності. Саме тому важливо обрати правильну стратегію розвитку та сформувати для себе таку фінансову політику, яка забезпечила б максимальну фінансову безпеку.

Список використаних джерел:

1. Остап’юк Н. А. Методика оцінки фінансового стану підприємства в умовах інфляції / Н. А. Остап’юк // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1(55). – С. 127.

2. Мельник Е. Вплив інфляції на майновий стан підприємства / Е. Мельник, О. Грищук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/4413/1/332.pdf.

3. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

4.  Індекс цін (Україна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/ indx/infl.

5. Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт НБУ за 3 квартал 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=11061633.