Кулькова Є. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У СФЕРІ ТУРИЗМУ

 

У сучасних умовах функціонування сфера туризму є однією з головних форм міжнародної торгівлі послугами. Сфера туризму має значний вплив на різні сектори економіки: транспортна галузь, торгівля, зв'язок, галузь будівництва, готельно-ресторанна галузь тощо, тому її розвиток є важливим та пріоритетним завданням.

Туризм сприяє формуванню ринкового механізму господарювання, акумулює кошти до державного бюджету, сприяє раціональному використанню вільного часу людей та проведенню їх дозвілля, залучає населення до вивчення історичної та культурної спадщини країн.

Розвиток туристичного співробітництва України з країнами Європейського Союзу є головним й фундаментальним завданням держави та одним з основних напрямів діяльності Державної служби туризму України.

Питання співпраці України з Європейським Союзом у галузі туризму досліджували у своїх наукових роботах багато зарубіжних та вітчизняних вчених, наприклад: Білоус А. О., Гринева В. Б., Гугель А. С., Драч І. П., Копійка В. О., Шинкаренко Т. М., Ляшенко О., Мошес А. та інші дослідники.

В сучасних умовах для України актуальною є проблема формування адекватної туристичної політики, зважаючи на те, що туризм є пріоритетною сферою нашої країни, саме його розвиток визначає спеціалізацію країни у майбутньому. Співпраця з країнами Європейського Союзу та використання їхнього досвіду у галузі туризму сприятиме успіху та допоможе Україні сформувати свою політику у сфері туризму, розробити законодавчо-нормативну базу які б відповідали нормам та стандартам ЄС.

Владі Україні необхідно приділити більше уваги розвитку співпраці з країнами ЄС у галузі туризму, це дасть можливість просунути вітчизняні туристичні послуги на європейський ринок та підвищити їх конкурентоспроможність, залучитися до міжнародного інформаційного простору, отримати досвід туристичної діяльності успішних підприємств країн ЄС. Україна має всі можливості стати одним з провідних європейських туристичних центрів Європи, оскільки має відповідний туристично-рекреаційний потенціал [1].

Співробітництво України з країнами ЄС надасть можливість підвищити економічну ефективність національної туристичної сфери.

Пропонується вирішити такі питання, які сприяли б співпраці України з Європейським Союзом у туристичній галузі:

  1. –  спростити прикордонні та митні формальності в оформленні документів;
  2. –  сприяти підвищенню якості та вдосконалення туристичних послуг, розробити системи стандартизації та сертифікації підприємств туристичної сфери в Україні, які могли б відповідати міжнародним стандартам та нормам Європейського Союзу;
  3. –  здійснювати інвестиційну діяльність та надавати технічну допомогу з боку держав Європейського Союзу;
  4. –  створити відповідну систему підготовки, перепідготовки, підбору персоналу та підвищення їх кваліфікації, який зайнятий у туристичній сфері України, шляхом навчання і стажування у країнах Європейського Союзу;
  5. –  популяризація позитивного туристичного іміджу України на європейському ринку [2; 3].

У сучасних умовах функціонування для туристичної галузі важливо розширювати та зміцнювати співробітництво з країнами-членами Європейського Союзу, що сприяло б диверсифікації туристичних послуг, підвищило конкурентоспроможність туристичних підприємств. В цьому аспекті головним завданням є допомога з боку Європейського Союзу щодо залучення інвестицій в розширення та покращення туристичної та курортної інфраструктури України.

Співпраці України з Європейським Союзом у туристичній галузі можуть сприяти міжнародні семінари та наукові конференції з участю іноземних колег, вивчення досвіду організації туристичної діяльності від країн Європейського Союзу, розробка ноу-хау у наданні туристичних послуг, сформувати відповідні до Європейського Союзу стандарти та норми обслуговування туристів.

Необхідно налагодити систему обміну досвідом на постійній основі з відповідними структурами ЄС, адаптувати вітчизняне законодавство у сфері туризму до відповідних норм ЄС, організувати систему сертифікації у туристичній галузі, розробити механізм запровадження міжнародних стандартів якості туристичних послуг на українському ринку туристичних послуг.

Отже, питання розвитку галузі туризму в Україні є досить актуальним питанням, оскільки саме він акумулює кошти до місцевих бюджетів, сприяє створенню робочих місць, розвиває сектори економіки, які пов’язаний з наданням туристичних послуг, сприяє розбудові соціальної та виробничої інфраструктури у туристичних центрах, збільшує надходження валюти.

Враховуючи це уряд має сприяти співпраці України з країнами ЄС – що зробить туристичну галузь високоприбутковою, яка задовольнить попит внутрішнього та міжнародного туризму високоякісними послугами.

Список використаних джерел: