К. е. н. Мохонько Г. А., Ніколаюк В. В.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут» (Україна)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Сучасні процеси соціально-економічної трансформації в Україні в умовах посилення невизначеності середовища зумовлюють низку об’єктивних змін у функціонуванні вітчизняних підприємств. Економічною необхідністю стає орієн­тація системи управління підприємства на забезпечення збалансованого розвитку всіх сторін його діяльності, що створить базис для підвищення еконо­мічної міцності підприємства, вирішення екологічних та соціальних проблем.

Загальновизнано, що в даний час найбільш прийнятною методологією уп­рав­ління розвитком підприємства є методологія управління проектом, або проектне управління, яке дозволяє підвищити ефективність, результативність і гнучкість всього підприємства.

Управління проектами – це ефективна управлінська технологія, впрова­джена і перевірена на практиці не тільки багатьма найбільшими світовими компаніями, а й муніципальними, регіональними властями. Близькими за зміс­том (а в ряді випадків і синонімами) поняттю «управління проектами» є поняття «проектно-орієнтоване управління».

Проектно-орієнтоване управління (Project-oriented enterprise management (POEM)) є центральною концепцією управління для організацій, діяльність яких здійснюється у вигляді безперервного виконання безлічі проектів [3]). Вся діяльність розбивається на програми, спрямовані на досягнення конкретних цілей підприємства, а вже в рамках програм виконуються окремі проекти. Кожен проект, по суті, автономний, а можливість його існування визначається виключно критеріями відповідності стратегічним цілям підприємства і забезпе­чення необхідної норми рентабельності. Це в першу чергу відноситься до проектно-орієнтованим підприємств (підприємства зі своїми повноваженнями, які виконують діяльність за визначеними пріоритетами завдяки управлінню проектами, програмами, портфелями) [2].

Впровадження проектно-орієнтованого управління підприємством, як інст­ру­менту забезпечення стійкого розвитку підприємства, відбувається в умовах жорсткої конкуренції – коли продукти запускаються на ринок за відносно короткі терміни, коли кожен продукт виробляється під конкретного клієнта, коли необхідно виконувати одночасно велику кількість складних проектів, коли конкуренти володіють кращими технічними можливостями.

Отже, проектно-орієнтоване управління стійким розвитком підприємства - управлінський підхід, при якому окремо взяті завдання забезпечення стійкого розвитку, які вирішуються в рамках функціонування підприємства, розгля­даються як окремі проекти в рамках єдиної цільової програми.

Зміна системи управління підприємства на проектно-орієнтовану відкриває перед ним широкі можливості для забезпечення стійкого розвитку [3; 4]:

В той же час застосування проектно-орієнтованого підходу управління в за­без­печенні стійкого розвитку підприємств містить недоліки [1]: можлива конкуренція ресурсів між проектами підприємства; обмеженість ресурсів під­приємства; підвищення необхідності координації проектів в забезпеченні стій­кого розвитку підприємства; обмеженість ресурсів межами проекту та можливе відставання від графіку робіт.

Таким чином, з метою забезпечення стійкого розвитку підприємствам до­цільно використовувати проектно-орієнтований підхід до управління, який збільшує гнучкість і динамічність підприємства, децентралізує відповідальність ініціаторів, учасників і власників проектів. У процесі реалізації проектів вико­рис­­товуються знання, навички, методи, засоби і технології, спрямовані на ви­рішення різних проблем підприємства за допомогою здійснення послідовності систематичних процедур їх усунення.

 

Список використаних джерел: