Опришко А. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

З розвитком ринкових відносин у виробничій системі підприємства трудові ресурси виступають найбільш важливим елементом забезпечення виробництва продукції, її збуту і реалізації інших функцій діяльності підприємства. Отже, ефек­тивне функціонування підприємства неможливо без вибору цілей форму­вання і використання трудових ресурсів відповідно до потреб виробничої сис­теми підприємства і вирішення задачі оптимального розподілу ресурсів. Одним із критеріїв ефективності управління трудовими ресурсами є підвищення про­дук­тивності праці. В ринкових відносинах важливе значення набуває раціо­нальне управління трудовим потенціалом підприємств, встановлення оптималь­них трудових пропорцій. Проблема використання та управління трудовими ре­сур­сами є актуальною на даному етапі економічного розвитку, особливо в ас­пектах формування, розподілу та використання трудових ресурсів як головної продуктивної сили суспільства.

На сьогоднішній день проблемами використання, формування, управління, функціонування трудових ресурсів займались відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як Портер М., Грішнова О. А., Акулов М. Г., Давидюк Т. В., Абал­кін Л. І., Василенко В. С., Струмілін С. Г. та ін. Проте, не зважаючи на велику кількість публікацій і досліджень вчених, сьогодні не вирішеними залишаються питання стосовно ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Одним з нaйвaжливіших чинників, який впливає на ефективність вироб­ництва і на рівень продуктивності, є трудовий потенціал персоналу. Отже, роль ефек­тивного використання трудових ресурсів у результатах діяльності підпри­єм­ства величезна. Кожен співробітник володіє певним набором соціально-пси­хо­логічних і професійно-особистісних характеристик, які визначають його здатність до праці і впливають на ефективність його діяльності. Існує багато тлу­мачень стосовно визначення «трудові ресурси» (табл. 1).

Виходячи з вищесказаного, найбільш точним визначення трудових ре­сур­сів є – чисельний склад працівників, що володіє такими кількісними та якісними характеристиками, використання яких дозволяє забезпечити реалізацію поточ­них завдань і стратегії розвитку підприємства

 

Таблиця 1. Визначення терміну «трудові ресурси»

№ п/п

Автор

Визначення

1

Грішнова О. А.

Частина працездатного населення, яка володіє фізичними і розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійс­нення корисної діяльності [1]

2

Акулов М. Г.

Частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності [2]

 

3

Черненькова Т. В.

Працездатна частини населення країни, яка володіє необ­хідним фізичним та інтелектуальним розвитком, здатна ви­роб­ляти матеріальні блага і послуги [3]

4

Дарченко Н. Д.

Частина населення країни, яка відповідно до свого фізичного розвитку, розумових здібностей і знань здатна працювати в еко­номіці [3]

5

Василенко В. С.

Частина населення країни, яка, маючи відповідні психо­фізіо­логічні, фізичні та інтелектуальні якості, здатна виробляти матеріальні та духовні блага й послуги, тобто здійснювати корисну діяльність [2]

 

Формування трудових ресурсів має важливе значення, оскільки є засобом ефективного використання засобів виробництва, а значить, і елементом зрос­тання продуктивності праці та конкурентоспроможності підприємства. Можна виділити такі шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства, а саме:

1. Розвиток структури виробництва, застосування новітніх технологій для більш ефективної роботи спеціалістів, постійне вдосконалення трудової системи з урахуванням побажань працівників підприємства.

2. Стимулювання працівників до праці за рахунок економічних та соціаль­них чинників, у вигляді підвищення заробітної плати, матеріальної допомоги, а також створення сприятливого клімату у колективі.

3. Постійна підготовка працівників та їх можлива перекваліфікація, а також залучення нових висококваліфікованих спеціалістів для більш продуктивного розвитку підприємства.

4. Удосконалення роботи з персоналом (забезпечення умов для особистої ініціативи працівників, облік їх професійних навичок і професійних особли­востей, будівля здорової робочої атмосфери в колективі, технічне оснащення робочих місць).

Запровадження всіх вище перерахованих заходів дає можливість якісно та ефек­тивно використовувати трудові ресурси підприємства, а також стиму­лю­ва­ти працівників у роботі. Отже, трудові ресурси є одним із найважливіших чин­ників, який впливає на ефективність діяльності підприємства. Саме трудовий потенціал є важливим елементом організації підприємства, показником його ефективності й економічного розвитку. Високі результати діяльності будуть свідчити про те, що підприємство має продуктивний і правильно організований персонал. Тому, щоб досягти максимального прибутку, насамперед потрібно забезпечити відповідні умови працівникам і створити позитивну атмосферу на підприємстві.

 

Список використаних джерел:

1.       Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / А. О. Гріш­нова. – К. : Знання, 2010. – 535 с.

2.       Куньовська О. Й. Шляхи підвищення ефективності управління трудовими ресурсами на підприємстві / О. Й. Куньовська // Економіка, управління, фінанси. – 2014. – С. 67–70.

3.       Киренкова В. М. Аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами / В. М. Киренкова // Економічні науки. – 2014. – №2. – С. 49–55.