Панухник Я. Г.

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя (Україна)

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 

На даний час ефективно налагоджений процес управління підприємствами є надзвичайно важливим для вітчизняної економіки. Адже саме від нього за­лежить подальший розвиток промисловості та її фінансово-економічний стан в сучасних умовах.

Всебічна підтримка розвитку вітчизняної галузі медичного приладо­буду­вання є однією з найважливіших задач, виходячи з політичної та економічної ситуації, що склалися в України.

Проте, варто пам’ятати, що ефективне управління – це складна система, що відображає сукупність дій усіх ланок менеджменту підприємства, всіх складо­вих управління, а також, окремих виконавців. Крім, того, на ефективність уп­рав­­ління підприємств впливає різноманітна сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

У загальному, ефективність управління включає три основні аспекти, які відображено на рис. 1.

image

Рис. 1. Аспекти ефективності управління

(сформовано автором на основі джерела [1])

 

Дослідження ефективності управління підприємствами медичного при­ладо­будування здійснено на прикладі представників цієї галузі у м. Тернополі – приватного підприємства «Галіт» (надалі – ПП «Галіт») та компанії «Тернопіль­ське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» (надалі – ТКЕПОП).

Серед основних показників, що у достатній мірі характеризують ефектив­ність управління на досліджуваних підприємствах, проаналізовано наступні:

1) зміни показника собівартості реалізованої продукції;

2) динаміку отриманого прибутку (збитку).

Оцінку динаміки показників собівартості реалізованої продукції та отри­маної суми прибутку ПП «Галіт» та ТКЕПОП відображено на рис. 2 [2; 3].

Дослідивши отримані зміни показників, що мають безпосередній вплив на стан ефективності управління підприємствами, виявлено наступні аспекти:

1) ПП «Галіт»:

Протягом 2011 року сума собівартості реалізованої продукції складала 31907 тис. грн, а сума чистого прибутку – 1583 тис. грн.

 

image

Рис. 2. Динаміка показників собівартості реалізованої продукції та

отриманого прибутку ПП «Галіт» та ТКЕПОП за 2013-2011 роки, тис. грн

 

За 2012 рік ситуація дещо змінилася. Сума показника собівартості про­дук­ції склала 31976 тис. грн, що є на 69 тис. грн (0,22 %) більше за суму 2011 року. Сума ж отриманого прибутку істотно скоротилася (-1481 тис. грн. або на -93,56 %) порівняно показником минулого року та склала всього 102 тис. грн.

У 2013 році фінансово-економічна ситуація мала такий зміст: показник собівартості становив 32616 тис. грн, тобто на 640 тис. грн (2,00 %) більше, ніж у 2012 році. Сума ж отриманого прибутку дорівнювала 813 тис. грн, та є більшою на 711 тис. грн або на 697,06 %, у порівнянні із даними минулого року.

2) ТКЕПОП:

За 2011 рік сума показника собівартості реалізованої продукції складала 5406 тис. грн, а сума прибутку – 482 тис. грн.

Протягом 2012 року сума собівартості зросла до 9117 тис. грн (3711 тис. грн або 68,65 %), відносно показника 2011 року. Що ж стосується зміни суми отриманого прибутку на даному підприємстві (1273 тис. грн), то тут також від­булася істотне збільшення, а саме – на 791 тис. грн або на 164,11 %, у порів­нянні із даними 2011 року.

За 2013 рік собівартість продукції скоротилася на -1621 тис. грн (-17,78 %), порівняно з 2012 роком та склала 7496 тис. грн. Сума ж отриманого чистого прибутку, порівняно із показником 2012 року теж значно скоротилася (-688 тис. грн або -54,05 %) та склала 585 тис. грн.

Отже, оцінку ефективності управління для даних підприємств можна здійс­нити через співвідношення прийнятих управлінських рішень та здобутих ре­зультатів фінансово-господарської діяльності, що визначаються динамічно зростаючою сумою чистого прибутку протягом усього аналізованого періоду.

 

Список використаних джерел:

1.       Рульєв А. О. Менеджмент : посібник / А. О. Рульєв, С. О. Буткевич [Електронний ре­сурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/15890315/menedzhment/efektivnist_ menedzhmentu_organizatsiyi

2.       Офіційний сайт ПП «Галіт»: Фінансова звітність [Електронний ресурс]. – Режим до­ступу : http://ftp.galit.te.ua

3.       Фінансова звітність Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопе­дич­ного підприємства протягом 2013–2011 років.