Пуць Д. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТОМІСТКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

 

 Витрати є невід'ємною частиною будь-якого бізнесу, без них підприємство не зможе ні розвиватися, ні просто працювати. Однак для забезпечення рента­бель­ності потрібно, щоб витрати були ефективними, тобто кожна витрачена гривня приносила прибуток. Витрати підприємства повинні бути високо­продук­тивними.

Теоретичні основи й методичні аспекти підвищення ефективності діяль­ності підприємства на основі зниження витратомісткості виробництва продукції висвіт­лено у багатьох науковців,таких як Ананькина Е. А. [1], Врублевский Н. Д. [2], Цал-Цалко Ю. С. [3] та інші.

Розгляд теоретичних основ підвищення ефективності діяльності підпри­ємства на основі зниження витратомісткості виробництва продукції є під­ґрунтям покращення процесу управління витратами підприємства, його фінан­сового результату.

Зниження витрат виробництва продукції з економічної точки зору має на­ступне значення [1, с. 14]:

 Величина витрат виробництва визначається як внутрішніми, так і зовніш­німи чинниками. Внутрішні чинники повністю залежать від діяльності під­приєм­ства, зовнішні ж навпаки, не залежать від його роботи.

До внутрішніх факторів зниження витрат виробництва належать: ефектив­ність використання виробничих ресурсів підприємства та обсяг виробництва і реалізації продукції.

Виконавши якомога повний аналіз витрат виробництва, вивчивши їх дина­міку і структуру, можна говорити про пошуки шляхів і резервів їх зниження.

До основних джерел зниження витрат виробництва відносяться [2, с. 194]:

Конкретними заходами зниження витрат підприємства можуть бути:

Найбільш ефективним з напрямків зниження витрат виробництва є меха­ні­зація і автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, ви­со­копродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого облад­нан­ня. Однак, використовуючи тільки заходи щодо удосконалювання застосовуваної техніки і технології не можна отримати належного економічного ефекту, необ­хідно також організувати роботу з поліпшення організації виробництва і праці [3, с. 78], управління тощо.

Загалом слід враховувати ,що підприємство не в силах вплинути на зо­внішні фактори, підвищення ефективності його діяльності можна забезпечити за рахунок більш ефективного використання внутрішніх ресурсів. Таким чином, зниження витратомісткості виробництва продукції є одним із найбільш важли­вих напрямів менеджменту підприємства.

 

Список використаних джерел: