Саламаха А. І.

Херсонський державний університет (Україна)

СТРАТЕГІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
СУДНОБУДІВНОЇ СФЕРИ ХЕРСОНЩИНИ

 

Стрімке поширення стратегічного управління на підприємствах в сучасних умовах спричиняє необхідність перегляду підходів до розробки стратегічного набору, під яким розуміють систему стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку його функціону­вання та розвитку, а також рівень його претендування на місце і роль у зо­внішньому середовищі [2].

Стратегічне управління підприємством включає: визначення місії, форму­вання стратегічних цілей і задач, порівняльний аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства і його конкурентоспроможність; оцінку існуючих і пер­с­пективних напрямків підприємницької діяльності; вивчення зовнішнього се­редо­вища, визначення перспективних напрямів бізнесу, розробку стратегіч­них планів і конкретних задач[4].

Процес формування стратегії розвитку підприємства розглядається з цих позицій як послідовна операціоналізація на загальну, ділову (бізнес-стратегію) та портфель функціональних субстратегій. При цьому стратегії домінуючим еле­мен­том повинно бути стратегічне мислення, яке спрямовує підприємство до постій­ного творчого пошуку, втілення новаторських ідей в усіх аспектах діяль­ності [1].

Оскільки мова йде про стратегічний розвиток підприємств, на перший план виступають питання раціонального використання наявних потенціалів підпри­ємства (виробничого, кадрового, фінансового, інноваційного, маркетингового) при реалізації його загальної стратегії, а також формування ефективного меха­нізму узгодження складових стратегічного набору підприємства. Всі складові потенціалу підприємства взаємопов’язані поміж собою, тому при розробці стра­тегічного набору слід приділяти належну увагу кожному виду потенціалу [1].

Пріоритетним напрямом розвитку промисловості на Херсонщині є віднов­лення суднобудування. Суднобудування є дуже важливою галуззю важкої промисловості, яка багато в чому впливає на конкурентоспроможність країни, визначає її престиж та перспективи розвитку.

На херсонських суднобудівних підприємствах передбачений повний ви­роб­ничий цикл: від серійного будівництва суден до їх ремонту. Найбільші під­при­ємства галузі: ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», Херсонський держав­ний завод «Палада», Херсонський державний завод суднового облад­нан­ня та суднової арматури «Судмаш». Сучасні судноремонтні плавучі доки, що випускаються Херсонським заводом «Паллада», експортуються в багато країн світу.

На період 2015–2017 роки найбільші очікуються обсяги виробництва на [3]:

  1. -  ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» – 253,3 млн грн, що складає 30,2 % від районної Програми;
  2. -   Херсонський державний завод «Палада» планує завершити будівництво плавучого понтона, збільшити обсяги виробництва на 25,1 % (Програма складає 42,6 млн грн);
  3. -  ВАТ «Херсонський судноремонтний завод ім. Куйбишева» – Програма наступного року складатиме 18,5 млн грн.

Завдяки проведеній спільній роботі обласної державної адміністрації та керівників провідних суднобудівних підприємств області у листопаді 2014 року ТОВ «Смарт Маритайм Груп» і Kirgan Holding SA підписали контракт на будів­ництво двох корпусів буксирів-кантовщиків проекту Т2440 на потужностях Хер­сонського суднобудівного заводу. Також, Херсонським державним заводом «Паллада» розпочато будівництво залізобетонних причалів для перевалки зерна загальною вартістю 1,1 млн дол. США для вітчизняної компанії СП «НІБУЛОН» (м. Миколаїв) та залізобетонного причалу вартістю 1,5 млн дол. США для СК «Алвіта» (м. Севастополь) [5].

Для підприємств Херсонської області стратегія розвитку є одним із най­важ­ливіших напрямів стратегічного розвитку підприємством, діяльність якого характеризується високим рівнем нововведень, ступенем ризику та здатністю швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

В цілому, нові стратегії забезпечення конкурентоспроможності повинні переорієнтувати вітчизняні підприємства зі шляху екстенсивного росту на якісно новий, інноваційний шлях, який дозволить вистояти у кризовий період і забезпечить надійну основу для успіху та ринкового домінування на період майбутнього зростання економіки [6].

Список використаних джерел:

  1. Барабась Д. О. Конкурентні стратегії підприємства / Д. О. Барабась // Стратегія еконо­мічного розвитку України : наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2000. – Вип. 2-3. – С. 201–208.
  2. Ковтун О. І. Стратегія підприємства : підручник /  О. І. Ковтун. – Львів : Новий Світ – 2000, 2009. – С. 71–79.
  3. Офіційний сайт Херсонської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khoda.gov.ua/ua/strategiya-razvitiya-2020obl/gosudarstvennaya- strategiya-regionalnogo-razvitiya-na-period-do-2020-goda
  4. Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посіб. / В. А. Рульєв. – К. : Центр навчальної літе­ра­тури, 2011. – 312 с.
  5. Херсон – офіційний сайт міста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.city.kherson.ua/news_detail/hersonski-sudnobudivniki-pochinayut-noviy-proekt
  6. Шершньова З. Є. Стратегічне управління / З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.