Шевченко В. О., Смирнова Т. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

В АМЕРИКАНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ КОМПАНІЯХ

ЗАДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Людські ресурси – складний об'єкт управління в організації, який чуттєвий до управлінського впливу, має безмежні можливості та визначає можливості економічного зростання. Саме людський потенціал, дозволяє досягати успіхів, цілей, результатів.

Ув'язування інтересів людей з інтересами організації її стратегічними ціля­ми є найбільш важливою і складною задачею менеджменту організації і тери­торії, від успішного рішення якої залежить ефективність її функціонування.

В різних культурах використовуються різні підходи до управління ком­паніями. В них є як позитивні сторони, так і негативні. Дане дослідження розглядає досвід Японії та США.

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів управління

в японських та американських компаніях

Японія

США

Довічний найм

Короткостроковий найм

Повільна оцінка і просування по службі

Швидка оцінка і просування по службі

Неспеціалізована кар'єра

Спеціалізована кар'єра

Неявні механізми контролю

Явні механізми контролю

Колективне прийняття рішень та відпові­даль­ність

Індивідуальне прийняття рішень та відпо­відальність

Рішення приймаються «знизу вгору»

Рішення приймаються «зверху вниз»

Управління оцінюється по досягненню гар­мо­нії в колективі і по загальному результату; оплата праці – за показниками роботи групи, службового стажу

Управління оцінюється за індивідуальним ре­зуль­тату, оплата праці – по індивідуаль­них досягнень

Неформальні відносини з підлеглими

Формальні відносини з підлеглими

Орієнтація на групу

Орієнтація на індивіда

Нестандартна, гнучка система управління

Суворо формалізована структура управ­ління

Основна увага приділяється цеху – низовій лан­ці виробництва; використовується система «точ­но вчасно» без створення запасів. Обов'яз­ки між працівниками суворо не розподілені, працівники виконують різні види робіт в за­леж­ності від ситуації

У США основна увага приділяється не ви­роб­ництву, а адаптації з зовнішнім середо­вищем, ставки зарплати строго визначені в залежності від посади, виконуваної роботи і ква­ліфікації; заробітна плата встанов­лю­ється у відповідності з попитом та пропо­зиціями на ринку праці

Продовження табл. 1

Японія

США

Стимулювання працівників вище

Стимулювання працівників значно нижче

Частина прибутку відділення японської фірми використовується ним самостійно. Прибуток направляється на раціоналізацію виробництва, на скорочення матеріальних витрат і впро­вадження нових ресурсозберігаючих техно­логій, на модернізацію обладнання

В Америці адміністрація фірми перероз­по­діляє прибуток між відділеннями. Розши­рення виробництва за рахунок придбання інших корпорацій. Самофінансування кор­по­рацій

 

 

Кожна з розглянутих моделей управління організацією має свої плюси і свої мінуси для тієї чи іншої культури, тієї чи іншої країни. Не можна пере­носити моделі менеджменту інших країн в економіку України без враху­вання спе­цифічних умов господарювання і, насамперед, політико-правових і соціаль­но-культурних факторів.

 

Список використаних джерел:

  1. Коне Тоехиро. Стратегия и структура японских предприятий / Коне Тоехиро. – М. : Прогресс, 2007. 
  2. Попов А. В. Теория и организация американского менеджмента / А. В. Попов. – М. : Изд-во МГУ, 1991.