К. е. н. Скрипник Н. Є., Ревенко О. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ

ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

 

Як свідчить зарубіжний досвід, ринкова економіка вимагає від підпри­ємст­ва бути ефективним і конкурентоспроможним, що в умовах кризи стає дедалі складніше. Збиткове підприємство не має шансів на виживання. Тому саме отримання прибутку підприємством є визначальним критерієм його діяльності та найбільш загальною характеристикою результативності діяльності підпри­ємств в сучасних умовах господарювання. Таким чином в умовах різкого зни­жен­ня фінансових результатів діяльності підприємств України за останні роки, найбільш актуальною є проблема збитковості суб’єктів господарювання країни, що потребує негайного розв’язання.

Данні Державного комітету статистики дали змогу визначити темпи росту підприємств, які одержали збиток та їх відсоток до загальної кількості під­приємств за 2005–2013 рр. (рис. 1) [2].

 

image

Рис. 1. Збитки підприємств України за 2005–2013 рр.

 

З виконаних досліджень можна зробити висновки, що з кожним роком збитки підприємств за 2005–2013 рр. зростали, крім 2010–2011 рр. Це є дуже негативною тенденцією, хоча питома вага збиткових підприємств у загальній кількості за досліджуваний період змінювалась несуттєво, найбільший відсоток збитків у загальній кількості підприємств був у 2010 р. – 41%.

Безумовно, в умовах ринкової економіки кризові ситуації виникають на всіх стадіях життєвого циклу підприємства, що призводить до падіння прибутку та навіть до збитків. Але, якщо підприємство неефективне в цілому, економічна криза набуває затяжного характеру і може закінчитися його банкрутством. У зв'язку з цим системa упрaвління підприємством потребує впровадження сучас­них підходів до управління прибутком фірми.

Таким чином, для вирішення даного питання пропонуємо систему орга­нізаційного управління прибутком підприємства, яка базується на формуванні більш ефективних структурних підрозділів компанії – центрів відповідальності. Вихідним моментом створення системи управління прибутком, на основі ви­ді­лен­ня центрів відповідальності, є персоніфікація відповідальності за прийняти рі­шен­ня. Для кожного з центрів відповідальності визначаються цілі, скла­даються плани, ведеться облік результатів, оцінюється діяльність керівників і спів­робітників.

Центр відповідальності –  це структурний підрозділ, або група підрозділів, які: здійснюють операції, кінцева ціль яких – оптимізація прибутку; спроможні безпосередньо впливати на прибутковість діяльності всього підприємства; від­по­відають перед вищестоящим керівництвом за реалізацію встановлених цілій та дотримання рівній витрат в межах встановлених лімітів.

Головний принцип управління по центрам відповідальності – центр відпо­відальності відповідає тільки за ті витрати и (або) прибуток, а в більш широко­му розумінні, за ті показники, на які можуть впливати його керівники протягом визначеного періоду [1].

Залежно від сфери впливу керівника структурного підрозділу розрізняють три види центрів відповідальності [1]:

1. Центр витрат –  це підрозділ, керівник якого контролює витрати центра, але не контролює доходи та інвестиції.

2. Центр прибутку –  це підрозділ, керівник якого контролює витрати та до хо­ди центра, але не контролює інвестиції у власні активи.

3. Центр інвестицій –  це господарська одиниця, керівник якої одночасно контролює витрати, доходи й інвестиції.

Управління прибутком на підставі організації центрів відповідальності безпосередньо торкається роботи внутрішніх структурних служб та підрозділів підприємства, які забезпечують розробку, прийняття управлінських рішень відносно окремих аспектів формування, розподілу та використанню прибутку, та несуть відповідальність за результати цих рішень. Мета використання мето­дики управління прибутком по центрам відповідальності – оцінка, прогнозу­вання та досягнення оптимального прибутку, рентабельності та ефективності діяльності центрів фінансової відповідальності і підприємства в цілому [1].

Отже, система управління прибутком має бути органічно інтегрована із за­гальною системою управління підприємством, оскільки прийняття управлін­ських рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередко­вано впливає на рівень прибутку, який у свою чергу є основним джерелом фінан­сування розвитку підприємства та зростання доходів його власників і пра­цівників.

 

Список використаних джерел:

1.       Костромина Д. В. Управление затратами и прибылью предприятия на основе организа­ции центров финансовой ответственности / Д. В. Костромина // Финансовый менедж­мент. – 2004. – №4. – С. 27–36.

2.       Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua