Стайловський Д. С., Власенко М. О.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА

 

XXI століття – це столітті бурхливого розвитку науки, техніки та високих технологій. Але в наш час в умовах глобалізації світового економічного прос­тору, нестабільної економіки, в умовах світової кризи постає дуже важливе пи­тання: яку обрати стратегію розвитку підприємства та як визначити страте­гічний потенціал? Це питання задають собі багато людей які збираються від­крити своє власне підприємство або хочуть змінити напрямок його діяльності. В даній статті ми розповімо як визначити стратегічний пріоритет розвитку підприємства та як визначити його потенціал.

Потенціал – це сукупність матеріальних і трудових факторів, що забезпе­чують досягнення поставлених цілей системи. Для забезпечення стабільної роботи підприємства та підвищення ефективності виробництва необхідно ви­бра­ти правильний напрямок його діяльності. Проведення комплексного аналіз внут­ріш­нього потенціалу і зовнішнього середовища підприємства забезпечить ви­значення стратегічних пріоритетів розвитку [1].

Управління стратегічним потенціалом підприємства має включати такі етапи [2]:

1) формування інформаційного забезпечення та виявлення структури по­тенціалу підприємства:

- виділення процесів і ресурсів, що входять до складу стратегічного по­тен­ціалу, а саме: загальної системи управління, служби маркетингу, інноваційних змін та складових виробництва продукції;

- встановлення місії та цілей організації;

- оперативне управління ресурсами на основі ситуаційного ресурсно-функ­ціонального підходу;

2) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища з метою виявлення конкурентних переваг та слабких сторін підприємства;

3) формування методики діагностики стратегічного потенціалу: кількісна оцінка складових стратегічного потенціалу, аналіз помилок і похибок, аналіз життєвого циклу підприємства та його продукції;

4) виявлення синергетичного взаємовпливу елементів та проведення ін­теграль­ної оцінки конкурентоздатності підприємства (конкурентоспроможності продукції, конкурентних переваг та споживчої цінності);

5) формування загальної та локальних стратегій підприємства (планування поточної діяльності, стратегічне планування виробничої програми);

6) використання механізму контролінгу з метою коригування поставлених цілей;

7) моніторинг використання стратегічного потенціалу з метою забезпе­чення економічної стабільності підприємства.

На всіх етапах процесу управління стратегічним потенціалом підприємств виникає потреба в його оцінці, вірогідність й адекватність якої підвищує рівень обґрунтованості прийнятих управлінських рішень.

Для оцінки внутрішніх факторів стратегічного потенціалу підприємства можна використовувати методу SWOT-аналізу: аналіз галузі, в якій функціонує підприємство, аналіз виявлених пріоритетних галузей у рамках регіональної спе­ци­фіки, якісний аналіз внутрішнього потенціалу підприємства дає можли­вість виявити вимоги щодо стратегічного потенціалу, які будуть враховані при формуванні управлінського рішення.

Важливим етапом формування стратегічного потенціалу підприємства є діаг­ностика і його зовнішнього середовища. Для того, щоб оцінити довго­строкові перспективи розвитку, необхідно враховувати такі параметри:

- співвідношення якості і ціни;

- терміни виконання договорів поставок;

- обсяги виробництва;

- можливість застосування сучасних технологій;

- доступність кредиту [3].

Сучасне підприємство має багатоплановий характер діяльності, в зв’язку з чим на вибір стратегії впливають багато факторів, як зовнішнього так і внут­рішнього середовища. Оскільки не існує єдиної стратегії для всіх підприємств, на основі проведеного аналізу кожне підприємство визначає свою стратегію само­стійно. Одними з найперспективнішими заходами для підвищення страте­гічного потенціалу підприємства у даний час є використання IT технологій та нанотехнологій. Для забезпечення ефективного, стабільного розвитку підпри­ємства необхідно розробити ряд взаємозв’язаних стратегій, тобто сформувати обґрунтований «стратегічний набір» на довгострокову перспективу. «Стра­те­гічний набір» повинен забезпечити конкурентоспроможність підприємства та зайняття вигідної позиції на конкурентному ринку.

 

Список використаних джерел:

 1.      Потенціал та розвиток підприємства / Сабадирьова А. Л., Бабій О. М., Куклінова Т. В. та ін. – О. : ОНЕУ, 2013. – 343 с.

2.       Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 352 с.

3.       Маслак О.І. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємств / О. І. Мас­лак, Л. А. Квятковська // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – C. 91–97.