Д. е. н. Толпежніков Р. О.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Україна)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ

ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СУКУПНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

В основу методологічного забезпечення покладено визначення методо­логіч­них підходів та методів управління сукупним потенціалом і принципів, які сприя­ють підвищенню ефективності системи управління процесами формування та використання потенціалу підприємства. Методологічне забезпечення є важ­ливою складовою методології управління сукупним потенціалом промислового підприємства, що представляє собою внутрішню єдність наукових теорій та ідей, механізмів, принципів, методів, моделей та алгоритмів управління виробничими процесами промисловості.

Результатами дослідження доведено, що в процесі свого функціонування підприємство чинить непрямий вплив на зовнішнє середовище. Частина еле­мен­тів зовнішнього середовища, стан яких залежить від стану об'єкту та ство­рює макропотенціал. До макропотенціалу відносяться маркетингові складові потенціалу: ринкові позиції, конкуренти, споживачі продукції підприємства, постачальники сировини і послуг, зовнішні фінансово-кредитні елементи по­тен­ціалу: показники надійності, показники вартості бізнесу. Найважливішою частиною макропотенціалу виступають зазначені показники потенціалу під­приємства, необхідність зміни характеристик яких і є основною передумовою здійснення стратегічного управління потенціалом промислового підприємства. Подібні стосунки між об'єктом і окремими елементами зовнішнього середовища можуть бути прямими або опосередкованими.

Інформація, що визначає стосунки (будь-то внутрішні зв'язки або зв'язки між параметрами об'єкту і зовнішнього середовища) ґрунтується на параметрах, що зв'язують безпосередньо точки входу і виходу (чинник і результат). Для макропотенціалу точками виходу будуть параметри, що у загальному результаті визначають ринкову вартість підприємства за допомогою запропонованого механізму формування сукупного потенціалу промислового підприємства (рис. 1).

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imageimageimageінвестиційний

 

image
image
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізм формування сукупного потенціалу промислового підприємства

 

Визначено, що невикористані конкурентні переваги є резервами конку­рентного потенціалу і саме вони зумовлюють здатність підприємства вчасно реагувати на змінюваність зовнішнього середовища та утримувати стійкі по­зиції на ринку.

На відміну від будь-яких інших видів управління, де цільовими установ­ками виступають внутрішні параметри об'єкту, проактивне управління спрямо­ване на створення певного конкурентного положення підприємства на ринку, а отже, цільові установки проактивного управління –  зовнішні, тобто парамет­ри макропотенціалу, в якому параметри об'єкту виступають як невід'ємні харак­теристики ринкової оцінки підприємства.

Певний рівень потенціалу підприємства не є критерієм досягнення страте­гічної мети, оскільки стратегічна мета формулюється набагато ширшим –  це ринковою вартістю підприємства. Цільовою установкою в цьому випадку буде досягнення сприятливих для підприємства значень параметрів макропотенціалу (а не параметрів об'єкту), сукупність яких визначає ступінь досягнення постав­леної стратегічної мети.

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що потенціал розгля­дається як категорія, що відображає не тільки наявний стан виробничого-госпо­дарської та фінансової діяльності підприємства, а й динаміку і перспективи стра­тегічного розвитку суб’єкта господарювання з урахуванням існуючого стану можливостей підприємства і впливу мінливих чинників зовнішнього середовища.

 

Список использованных источников:

1.       Толпежніков Р. О. Економічний механізм управління потенціалом промислового під­приємства / Р. О. Толпежников, Ю. І. Тернавський // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т.3 – С. 23–27.

2.       Толпежников Р. А. Проактивный механизм управления потенциалом промышленного предприятия / Р. А. Толпежников // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія. Економічні науки : У 2 ч. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч.ІІ. – Т.2. – С. 54–59.