Ярошенко І. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 

Без раціонального управління системою персоналу підприємство не зможе досягти своїх цілей, або ж матиме значні витрати, яких можна було б уникнути. Питання формування системи ефективного управління персоналом вивчали такі вчені, як: І. П. Булєєв, Д. С. Варнавська [1], В. Г. Герасимчук, Л. Є. Довгань, Ю. Долгоруков, Е. А. Карлова [3], А. Михайлов [4], В. В. Романова [5], А. А. Са­дєков та інші. На сьогодні в управлінській теорії склалася наступна вихідна позиція в управлінні персоналом:

Удосконалення організації праці проводять на підприємствах за такими основними напрямками:

- оптимізація форм поділу і кооперації праці;

- поліпшення організації та обслуговування робочих місць;

- поширення передового досвіду;

- зміна обсягу і структури виробництва;

- використання більш прогресивних техніки і технології.

Усі ці міжгалузеві напрями удосконалення організації праці універсальні для підприємств будь-якого рівня та форми власності, для працівників будь-якої категорії. Тому доцільно проводити ці заходи в тісному взаємозв'язку і постійно. Однією з гострих проблем українських підприємств є недостатність фінансування перетворень у системі управління персоналом. Проте, на думку зарубіжних і  вітчизняних учених, будь-які грошові кошти, вкладені в удоско­на­лення сис­теми управління персоналом підприємств, виправдовуються у короткі терміни. Концепція вдосконалення системи управління персоналом на під­приєм­стві включає: соціальну мету – культурно-професійне виховання членів трудового колективу; стратегію управління підприємством – прерогатива со­ціального ефекту; стратегію управління персоналом – добровільне постійне культурно-професійне навчання, підвищення кваліфікації, наставництво. Удос­ко­налення системи управління персоналом підприємств України може привести до на­ступних результатів:

Успішно проведене вдосконалення системи управління персоналом доз­во­лить зміцнити загальний стан підприємств, сприятиме випуску якісної про­дукції та наданню якісних послуг споживачам.

 

Список використаних джерел: