К. е. н. Запухляк І. Б., Василик І. І., Шевченко М.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна)

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ В БІЗНЕСІ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

В сучасних умовах найновішою концепцією в управлінні є реінжиніринг бізнес-процесів, який активно витісняє всі інші підходи. Саме завдяки реінжинірингу бізнес-процесів суб’єкти господарювання можуть перемогти в сучасних умовах боротьби не лише з конкурентами, а й з кризовими явищами, які все частіше мають місце в сучасних умовах. Реінжиніринг, якщо його проводити правильно, знижує витрати та тривалість циклу на 60-90% і рівень помилок на 40-70%. Даний підхід використовується в тих випадках, коли процес на теперішній момент настільки застарілий, що не варто навіть намагатись його зберегти або поліпшувати.

Ринкові трансформації, що відбуваються в економіці країни безпосередньо впливають на діяльність підприємств різних галузей, і в тому числі ці зміни впливають на діяльність готельного бізнесу. Виходячи з цього, необхідним є докорінне удосконалення системи управління, технології прийняття управлінських рішень, перехід до нової концепції та парадигми управління. Такою концепцією реформування системи управління є саме реінжиніринг бізнес-процесів.

У своїй роботі Майк Робсон та Філіп Уллах [1] зосереджувались на практичних аспектах впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, а також його вплив на кадрову політику, оскільки він часто призводить до скорочення робочих місць. Джеймс Харрінгтон [2] досліджував процеси та управління ними на різних етапах, зокрема ідентифікації, адміністрування, документування та отримання зворотного аналізу впроваджених змін.

Для подальшого дослідження перспективи впровадження концепції реінжинірингу в діяльність готелів, доцільно розглянути основні підходи реінжинірингу, що сформувались в процесі еволюції даної концепції. Л. Шейн [3] обґрунтовує такі підходи до реалізації реінжинірингу як:

У перспективі впровадження реінжинірингу бізнес-процесів в готельному бізнесі мають місце обидва підходи, проте при застосуванні «пом'якшеного» підходу до реінжинірингу виникає ризик неповноцінного перепроектування бізнес-процесів, як наслідок, ̶ не досягнення поставлених цілей при ініціації реінжинірингу. Тому, вважаємо, що в сьогоднішніх умовах ведення готельного бізнесу доцільним є впровадження реінжинірингу, що ґрунтується на методології «чистого аркуша», оскільки це дозволить по-новому оцінити можливості бізнес-процесів та адаптувати їх до існуючих ринкових умов, сформувати абсолютно нову ідеологію ведення бізнесу у сфері послуг, в основу якої покладено креативні параметри функціонування.

Реінжиніринг часто називають інновацією процесу, оскільки його успіх, в основному, ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди, яка залучена до покращення бізнес-процесів на підприємстві. Такий підхід забезпечує новий погляд на цілі процесу і повністю ігнорує існуючий процес та структуру сучасного готельного бізнесу. Особливістю методології «чистого аркуша» є те, що команда з покращення процесу, ніби відходить назад і оглядає процес свіжим оком, ставлячи перед собою питання, як би ви спланували цей процес, якби не було жодних обмежень. Підхід використовує можливості, які надаються доступними інструментами, включаючи найостанніші досягнення в сфері механізації, автоматизації та інформаційних технологіях. Часто такий процес стимулює команду до розробки принципово нового проекту процесу, який стає справжнім проривом в тій чи іншій галузі [2].

Ефективність бізнес-процесу є визначальним критерієм реінжинірингу, тому виникає необхідність апробації нової моделі ведення бізнесу у реальних умовах. Також до факторів, що сприяють успішній реалізації реінжинірингу, варто віднести, перш за все, готовність керівництва до змін, розуміння та віру в кінцевий результат, адекватну оцінку ризиків, з якими пов’язана реалізація програми. При наявності готовності з боку керівництва до змін доцільно наділити відповідними повноваженнями персонал, що займається реалізацією програми, та чітко визначити роль і обов’язки кожного. Безумовно реалізація робіт з реінжинірингу вимагає відповідної методичної та інструментальної підтримки, які, як правило, забезпечують консалтингові компанії.

Практичний досвід реалізації програм реінжинірингу в готельному бізнесі дозволяє виділити наступні негативні фактори, що призводять до значних втрат: спроба реалізовувати програми, не утискаючи при цьому нічиїх інтересів; призначення відповідальних за реалізацію програми, не наділених відповідними повноваженнями, в тому числі, правом доповідати про хід реалізації програми; вузькість, обмеженість поставлених завдань та їх нечітка орієнтація на досягнення певного ефекту; небажання особисто долучатись до процесу топ-менеджерів та ін.

Отже, основу успішного впровадження реінжинірингу в готельному бізнесі складає його інформаційна забезпеченість, доцільність обраного інструментарію, поетапність та доручення до процесу усіх працівників.

Список використаних джерел:

1. Robson M. The Journey to Excellence. Wantage: MRA International, 1986.

2. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Д. Харрингтон. – СПб.: АЗБУКА БМикро, 2002. – 314 с.

3. Виноградова О. В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія: дис. … д-ра екон. наук: 08.06.01/ О. В. Виноградова; Дон.ДУЕТ. ім. М.Туган- Барановського. – Донецьк, 2006. – 435 с.