Дадашов Е. Х.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

Сучасній розвиток провідних країн світу доводить, що основним його чинником є інноваційність використання високих технологій, нової техніки, нової організації праці і виробництва, нової мотивації підприємницької діяльності. Саме вони забезпечують економічну стійкість мікро- і макросистем, їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Зовнішні чинники забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку відіграють надзвичайно велику роль. Оцінка зовнішніх ресурсів, які необхідні Україні для забезпечення розвитку економіки складає близько 10–11 млрд дол., плюс дефіцит рахунку поточних операцій, що становитиме близько 4–5 млрд дол. Також визначають потребу у 1–2 млрд дол. для розвитку окремих секторів. Тобто мінімальний необхідний обсяг зовнішніх ресурсів складає 15–17 млрд дол. [5].

Питання інвестиційно-інноваційна активність підприємств України, її забезпечення досліджували Лазарєва Є., Прахалад К. К., Резнік Н. П., Сидорчук І. П., Юрчишин В.

Недосконалість ринку та законодавчої бази визначають існування значних проблем управління чим, є головним фактором гальмування інвестиційно-інноваційного розвитку вітчизняних підприємств [2, с. 156].

Як відомо, діяльність промислових підприємств формує понад 40% ВВП і забезпечує роботою понад 1/4 частину населення України. На розвиток промислових підприємств безпосередньо впливає впровадження інноваційних розробок. Інвестиційно-інноваційний розвиток надає підприємству можливість отримати значні прибутки, які в процесі розподілу є джерелом формування ВВП та бюджетів усіх рівнів. Проте залежить ВВП від новітніх технологій становить лише 0,7%, у той час як середньоєвропейський показник становить 25, 35%, а у Китаї сягнув 40% [1, с. 35].

Не вирішеною залишається проблема щодо зниження енергоємності промислового виробництва, яке впливає на собівартість продукції та управління витратами. Показники останніх років свідчать про низький рівень виробництва й використання маловідходних та ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах України. В Україні за багатьма оцінками рівень інвестиційно-інноваційна політика на промислових підприємствах не є пріорітетною. Існує низка перешкод для підвищення розвитку промислових підприємств, особливо для тих, які намагаються відповідати вимогам зовнішнього ринку для забезпечення конкурентоспроможності власної продукції.

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств України може базуватися на:

  1. –активній участі держави задля підтримки сталості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств;
  2. – визначенні пріоритетних галузей для зовнішнього і внутрішнього інвестування;
  3. –обранні ефективної довготривалої стратегії економічного зростання підприємства;
  4. – ефективному моніторингу ринку, вивченню конкурентного середовища;
  5. – ресурсозабезпеченості підприємства.

Особливе значення має надання інформації для малого і середнього бізнесу про потенціал виходу на зовнішні ринки і вписування в інтеграційні схеми. Надання інформації має охоплювати як аспекти ведення бізнесу українцями за кордоном, так і іноземцями в Україні. Вважають також, що необхідно більш активно займатися залученням бізнесу до транскордонної співпраці. Система управління розвитком економіки має бути абсолютно іншою, вона повинна концентруватися не на обмеженнях і вилученнях у бізнесу і населення з боку держави, а на наданні стимулів [5].

Проблеми інвестійно-інноваційного розвитку підприємств в умовах сучасної економіки країни потребують негайного вирішення. Підприємства за обставини структурних і функціональних змін економіки завдяки інвестуванню в інноваційну діяльність можуть досягти високих економічних показників, зокрема зростання прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції.

Список використаних джерел:

  1. 1. Лазарєва Є. Дослідження закономірностей інноваційних перетворень у регіональній економіці / Є. Лазарєва // Економіст. – 2009. – № 9. – С. 35–37.
  2. 2. Прахалад К. К. Рамасвамі, Венкат. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами / Прахалад К. К. Рамасвамі, Венкат ; пер. з англ. – К. : Вид-во Олексія Капусти (підрозділ Агенції «Стандарт»), 2005. – 258с.
  3. 3. Резнік Н. П. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК – передумова залучення іноземних інвестицій / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9 (136). – С. 196.
  4. 4. Сидорчук І. П. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України / І. П. Сидорчук // Наукові записки. Серія «Економіка». – Х., 2013. – С.228.
  5. 5. Юрчишин В. 2015 рік ще не стане стабілізаційним для економіки України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=1207.