К. е. н. Хуторський П. О., Музика Н. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

В сучасних умовах господарювання, все більшу роль відіграють інновації. Це зумовлено процесом глобалізації та постійним розвитком нових технологій. Зміна умов зовнішнього середовища, вимагають підприємства змінюватись: перебудовувати систему управління та вдосконалювати технології, для того, щоб бути конкурентоспроможними. Але без застосування інновацій, всі зусилля на шляху до розвитку будуть марними.

Дослідженням питань пов’язаних з інноваціями та розвитком підприємства займалися такі вчені: Г. Тарасюк, І. Чумаченко, О. Чикаренко, В. Воропаєв, С. Покропивний, Й. Петрович, П. Перерва, Н. Гончарова, С. Ільєнкова, Б. Патон.

Аналізуючи роботи цих вчених, стає очевидним неминучість інноваційних засад на шляху до лідерства у певній сфері діяльності, та стабілізації економічної ситуації в цілому.

В сучасних умовах господарювання, а саме складної економічної та політичної ситуації у нашій країні, розробка та застосування інноваційні стали практично неможливими. Підприємства майже всіх галузей спроможні лише на просте відтворення, мова не йде про удосконалення технологій або навіть про розширення масштабів виробництва. За таких умов, технології та устаткування на підприємствах зазнали фізичного та морального старіння.

Однією з причин без інноваційної діяльності, є недостатнє державне фінансування підприємств України. Наприклад за 2013 рік у інновації було вкладено 9562,6 млн грн, з них лише 24,7 млн грн це кошти з держбюджету, інші – це власні кошти підприємців або інвестиції іноземних компаній. В наслідок цього, Україна знаходиться на 86 місці за використанням інновацій у світі, а наукоємність промисловості дорівнює лише 0,3 %, що є взагалі незначним у порівнянні із розвинутими державами [1].

Отже, більшість господарюючих суб’єктів у своїй діяльності мають за мету отримання максимального прибутку у короткостроковому періоді, без застосування інноваційних методів функціонування. Така діяльність не є доцільною у довгостроковому періоді і не буде сприяти поліпшенню економічного стану країни.

Україна є державою з дуже високим промисловим потенціалом, але замість того щоб виготовляти високотехнологічну продукцію, підприємці змушені лише продавати напівфабрикати або, взагалі, сировину. Це зумовлено відсутністю передових технологій та не достатком фінансових коштів.

Не дивлячись на всю складність економічного становища в Україні, підприємства, все ж таки, повинні розвиватись за допомогою інновацій. Першим кроком на шляху до оздоровлення підприємств, може стати застосування вже використовуваних інновацій у сфері виробництва та управління підприємством. Необхідно адаптувати західні моделі управління та технології до наших умов господарювання, підвищувати кваліфікаційний рівень працівників, за допомогою професійних курсів або практики за кордоном.

На нашу думку, на шляху до інноваційного розвитку, дуже важливим є оптимізація використання існуючих ресурсів та зниження матеріаломісткості виробництва за допомогою оновлення устаткування, а також застосування більш безвідходних технологій.

Також інноваційний напрямок розвитку повинен бути проголошений із «уст» держави. Некерованість та не контрольованість діяльності підприємств ніколи не призведуть до високого рівня життя в країні. Повинні бути створені умови для інновацій, а саме надання пільгових кредитів на розвиток виробництва та наукові дослідження, необхідно підтримувати національного виробника як фінансово, так і за допомогою соціальних заходів. Також важливим є встановлення таких стандартів виробництва, щоб продукція вітчизняних виробників могла конкурувати за якістю із закордонними.

Доцільним, на шляху до розвитку, буде підвищення екологічності підприємств, а саме зниження рівня шкідливих відходів або більш якісна їх утилізація. Досвід розвинутих країн, говорить про те, що переробка відходів є не тільки необхідною, а й економічно вигідною.

Варто зауважити, що інноваційний прорив в одній галузі поступово потягне за собою й усі споріднені. Інноваційна система об’єднає не тільки підприємства, а й науково-дослідні центри та інститути.

Таким чином можна зробити висновок про те, що:

- потрібне оновлення існуючої матеріальної бази підприємств,

- раціональний підхід до розподілу існуючих ресурсів,

- підвищення ефективності системи управління,

- підвищення екологічності технологій.

 

Список використаних джерел:

    1. Сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua