Кожем’яка М. А., Власенко М. O.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Згідно Закону України (ЗУ) «Про інноваційну діяльність», інновації – це новостворені (застосовані) і/або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери [1]. ЗУ «Про інвестиційну діяльність», трактує інвестиції як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [2].

Перебуваючи в глобальних умовах та беручи участь у боротьбі з конкурентами, підприємство повинно приділяти особливу увагу інвестиційно-інноваційному розвитку, оскільки найбільше впливає на рівень його ефективної діяльності. Вагомими факторами, що сповільнюють інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства є недосконале законодавство та недостатньо розвинутий ринок [3, c. 156; 2–4].

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства тісно пов’язаний з інноваційним потенціалом, суть якого полягає у здатності підприємства впроваджувати інновації. Для інвестиційно-інноваційного розвитку підприємству потрібно встановити стратегію (рис. 1).  Ця стратегія повинна  залежати від  умов  ринку,

Схема розробки стратегії інвестиційно-інноваційного процесу підприємстваРис.1. Схема розробки стратегії інвестиційно-інноваційного процесу підприємства [4]

конкурентного середовища. Якщо підприємство перебуває в умовах слабкої конкуренції, то йому варто присвятити себе розробленню та продажу інновацій. Коли підприємство знаходиться на теренах гострої конкуренції, то потрібно об’єднувати капітал і бізнес. Запровадження стратегії розвитку підприємств сприятиме раціоналізації механізмів управління залучення інвестицій [5].

Успішна реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії можлива за умови забезпечення наступних вимог: по-перше, узгодження потреби в інноваціях та потенціальних обсягах залучення інвестицій; по-друге, оптимальне поєднання очікуваного досягнення прибутковості від вкладання інвестицій в інновації та потенційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді; по-третє, окреслення часових рамок для впровадження нововведень, що сприяють залученню інвесторів, які усвідомлюють цінність інновацій.

Під час інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства виникає досить багато проблем, які потребують негайного вирішення. Підприємства, маючи інвестиції можуть покращити своє становище на ринку, збільшити свій прибуток. Збільшивши інвестування підприємства можна прискорити інноваційний розвиток. Це в свою чергу призведе до стимулювання розробки і вдосконалення інноваційних проектів.

 

Список використаних джерел: