К. е. н. Морщенок Т. С., Федорова А. С.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ПРОБЛЕМА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 

Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебуває в центрі уваги, оскільки інвестиції є найважливішим засобом забезпечення соціально-економічного розвитку економіки країни, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, інноваційного розвитку та підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях.

На сьогоднішній день Україна потребує значних інвестицій в економіку держави, але через ряд недоліків та нестабільну політичну ситуацію в країні, інвестиції з кожним роком скорочуються. Можна відмітити, що за останні роки обсяг інвестицій зменшується, а саме в 2014 році прямі іноземні інвестиції склали 45,9 млрд дол. США, у 2013 році – 58,16 млрд дол. США, це на 12,26 млрд дол. США менше, ніж у 2014 р. [1].

Аналіз статистичних даних Державної служби статистики України показав, що у період з 2002 по 2014 рр. на десятку основних країн-інвесторів приходилося, як правило, 70-80% загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Перелік цих країн протягом досліджуваного періоду залишався майже незмінним: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Франція, Віргінські острови, Швейцарія, Італія. Винятком є тільки США, на які у 2002 р. приходилося більше 17% іноземних інвестицій, тоді як у наступні роки надходження акціонерного капіталу з цієї країни майже припинилося.

Така концентрація залучення інвестиційних ресурсів з невеликої кількості країн і регіонів світу (у 2013 р. 76,4% загального обсягу прямих іноземних інвестицій надійшло з країн Євросоюзу) є доволі небезпечною з точки зору одержання як довгострокових, так і короткострокових ефектів для національної економіки та інвесторів, адже будь-які зміни у стосунках з вказаними країнами негативно відіб’ються на обсягах та регулярності надходження інвестицій до загальнонаціональних та приватних проектів [2].

Дослідження проблем іноземного інвестування в Україні, які проводилися науковцями, аналітиками та експертами, показали, що найбільш негативно на процес іноземного інвестування в Україні впливають несприятливий інвестиційний клімат та недосконалість законодавства. Серед інших недоліків системи залучення іноземних інвестицій можна виділити обмеженість (інколи недоступність) та суперечливість інформації про об’єкти інвестицій і процес їх оформлення, відсутність системного підходу до залучення іноземних інвестицій на рівні областей, міст та районів, неврегульованість інтересів інвесторів та національної економіки тощо [2].

Л. Шик та Н. Скоробогатова виділяють такі фактори несприятливого інвестиційного клімату: тривала політична та законодавча нестабільність, відсутність надійних гарантій захисту від змін законодавства для іноземних інвесторів; невпевненість іноземних інвесторів у подальшому співробітництві під час економічної кризи; відсутність чіткої державної стратегії щодо заохочення інвестицій; значний податковий і адміністративний тиск; нестабільність роботи фінансової системи країни; незначні обсяги фондового ринку; темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах Західної Європи і США; низька купівельна спроможність значної частини населення, яка зменшує можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції, виробленої за допомогою іноземного капіталу; високий рівень корумпованості та бюрократизму в органах державної влади; невисокий рівень розвитку інфраструктури; нерівномірність іноземного інвестування у регіони країни [3].

Таким чином, стан інвестиційного клімату в Україні є незадовільним. Через низьку інвестиційну непривабливість та скорочення іноземних інвестицій в економіку знижується інноваційний розвиток в країні. А це в свою чергу призводить до зупинки деяких проектів енергозбереження та технологій виробництва альтернативних видів палива, призупинення розвитку IT-технологій та багатьох інших енергозберігаючих проектів, які на сьогодні дуже важливі для соціальної інфраструктури України.

Проблеми іноземного інвестування в Україні потребують нагального прийняття відповідних рішень та реальних кроків від органів центральної та регіональної державної влади, які мають бути націлені на досягнення паритету між короткостроковими інтересами окремих приватних іноземних інвесторів та одержанням довгострокових ефектів для національного господарства і населення України в цілому [2].

 

Список використаних джерел:

1.  Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

2.  Герзанич В.М. Основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Герзанич. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2929.

3.  Шик Л. М. Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / Л. М. Шик, Н. Є. Скоробогатова. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/ herald/issues/2010/Vest_Ek7-3-2010-PDF/217-224.pdf.