Повержук У.-Ю. М.

Буковинський державний фінансово-економічний університет (Україна)

СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Економічний потенціал підриємства являє собою комплексне поняття, що на даному етапі розвитку вітчизняної економіки розглядається як одна із найважливіших динамічних характеристик діяльності підприємства.

В сучасних умовах господарюючі суб’єкти як ніколи зацікавлені в максимальному використанні свого потенціалу. Зміцнення економічного потенціалу підприємства дозволить отримати йому конкурентні переваги на ринку та, як наслідок, забезпечити прибутковість своєї діяльності.

Напрямки трактування поняття економічного потенціалу підриємства є досить різноманітними. Дискусії вчених і науковців щодо структурування економічного потенціалу не припиняються і досі. Дослідженням структури економічного потенціалу підприємства займались такі вчені, як Бикова В. Г. [5], Касьянова Н. В. [1], Лапін Є. В. [6], Макарова Г. С. [4], Маслак О. І. [2] та інші.

Економічний потенціал являє собою сукупність наявних ресурсів і можливостей підприємства, за допомогою яких забезпечується максимально можливий обсяг виробництва, відбувається розширене відтворення, продовжується розвиток господарюючого суб’єкта на ринку в умовах конкуренції, задовольняються суспільні потреби та досягається соціально-економічний прогрес суспільства.

Важливо відзначити, що за сучасних умов структура економічного потенціалу може різнитись. Відмінності у будові економічного потенціалу та його структурі можуть обумовлюватись умовами господарювання, особливостями функціонування господарюючого суб’єкта, властивостями його діяльності, відповідно до процесу виробництва та ін. [3, с. 146].

Економічний потенціал підприємства представляє собою складну, динамічну, ієрархічну й стохастичну систему взаємопов’язаних елементів.

У своїх дослідженнях Н. В. Касьянова виділяє об’єктні та суб’єктні складові потенціалу підприємства. Автор зазначає, що об’єктні складові пов’язані з матеріально-речовинною та особовою формою потенціалу підприємства, до яких належить: інноваційний потенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал відтворення. До суб’єктних складових відносять науково-технічний потенціал, управлінський, потенціал організаційної структури управління, маркетинговий потенціал [1, c. 19].

В. Г. Бикова зазначає, економічний потенціал необхідно розглядати як синтез ресурсного (матеріальні, трудові, техніко-технологічні ресурси) і виробничого потенціалів [5, с. 9].

О. І. Маслак виділяє такі основні складові економічного потенціалу: виробничо-технологічна, трудова, фінансова, інфраструктурна, організаційно-управлінська, інвестиційна, інноваційна, маркетингова, інтелектуальна, еколого-економічна, санаційна й стратегічна складові [2, c. 39].

Відповідно до досліджень Є. В. Лапіна, економічний потенціал підприємства містить такі складові: економічна, соціальна та екологічна. У сукупності трудові, виробничі, інноваційні, організаційно-управлінські ресурси утворюють ресурсну структуру економічного потенціалу підприємства [6, c. 9].

Г. С. Макарова [4] зазначає, що економічний потенціал підприємства функціонує на основі сукупності його субпотенціалів (техніко-технологічного, кадрового, фінансового, інноваційно-інвестиційного, управлінсько-збутового).

Отже, відповідно до результатів проведеного дослідження, можна сформувати наступну структуру економічного потенціалу підприємства:

- виробничий потенціал, тобто можливості підприємства ефективно використовувати наявні фактори виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції;

- організаційно-трудовий потенціал, що включає як фізичні та інтелектуальні здібності працівників, які вкладають свої у виробництво якісної продукції, так і здатність менеджерів підприємства до ефективного корпоративного управління, розробки конкурентоспроможної стратегії та мінімізації економічних ризиків;

- фінансовий потенціал, що визначається наявністю фінансових ресурсів для забезпечення безперебійного виробництва, проведення та реалізації інвестиційної діяльності;

- інноваційний потенціал – здатність створювати науково-технічні нововведення, застосовувати їх у виробництві і реалізації товарів і послуг;

- інформаційний потенціал, що містить сукупність інформаційних ресурсів і здатностей до їх реалізації, а також наявність програмно-технічних засобів автоматизації процесу вирішення задач управління підприємством.

 

Список використаних джерел:

   1. Потенціал підприємства: формування та використання: підручник / Касьянова Н. В., Солоха Д. В., Морева В. В. та ін. – Донецьк : Вид-во Цифрова типографія, 2012. – 257 с.

   2. Маслак О. І. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О. І. Маслак, Л. А. Квятковська, О. О. Безручко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 36-46.

   3. Рзаєв Г. І. Економічний потенціал підприємства та теоретичне обґрунтування напрямів його оцінки / Г. І. Рзаєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3(3). – С. 145-149.

   4. Макарова Г. С. Формування економічного потенціалу будівельного підприємства [Електронний ресурс] / Г. С. Макарова. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/ xmlui/bitstream/handle/123456789/48320/14-Makarova.pdf ?sequence=1

   5. Бикова В. Г. Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 / В. Г. Бикова; Н.-д. фінанс. ін-т при М-ві фінансів України. – К., 2006. – 20 с.

   6. Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління : автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.07.01 / Є. В. Лапін; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2006. – 36 с.