Д. е. н. Сазонець І. Л.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне (Україна)

Покуль О. В.

Обласне управління водних ресурсів, м. Одеса (Україна)

НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВ‑ВОДОКОРИСТУВАЧІВ У РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 

Водогосподарський комплекс України (далі – ВГК) призначений для повного та якісного задоволення потреб суспільства та галузей економіки у водних ресурсах. На сьогоднішній день технічне забезпечення ВГК не сприяє якісному виконанню поставлених умов і потребує значних фінансових потоків для розширеного відновлення. Останні наукові дослідження відмічають необхідність залучення додаткових інвестиційних джерел, оскільки державних коштів на масштабні інвестиційні проекти не вистачає. Враховуючи не надто привабливий інвестиційний клімат в країні, сьогодні найбільш доцільним є розширення державно-приватного партнерства. Особливо необхідно співпрацювати з підприємцями, виробнича діяльність яких безпосередньо залежить від використання водних ресурсів.

Політика Державного агентства водних ресурсів України спрямована на партнерські відносини з інвесторами в підтриманні та відновленні водного господарства. В основному така співпраця суттєва в області меліорації: Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року передбачено здійснення заходів з підтримання розвитку водного господарства за рахунок державних, місцевих та інших джерел фінансування (табл. 1).

До складу інших джерел можуть входити не лише галузеві підприємницькі структури, а й будь-які інші учасники, які бажають вкласти свій капітал. Така участь добровільна, прийнятна та корисна, однак, існує можливість збільшити та стабілізувати грошове забезпечення водних проектів.

Таблиця 1. Завдання щодо забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь  (дані з [1])

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань за роками, млн. гривень

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу

Державний бюджет

1191,69

1230,35

1274,81

1325,94

1384,75

1452,37

1530,13

Місцевий бюджет

212

318

402,8

410

440

466,4

494,4

Інші джерела

318

477

604,2

620

680

700

720

Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем

Державний бюджет

70,3

79,26

107,44

129,3

138,2

153,7

158,9

Місцевий бюджет

116,3

126,4

129,79

132,4

135,8

159,7

161,54

Інші джерела

973,9

1103

1263,7

1173,7

1178

1042,3

752,8

 

Необхідно, щоб водоємні підприємства, які безпосередньо зацікавлені в стабільній роботі ВГК, постійно брали участь в підтриманні розвитку водної галузі. Для цього необхідно, щоб кожен підприємець сформував так званий цільовий інвестиційний фонд, до якого періодично буде відраховувати частину прибутку від своєї діяльності. Згодом, накопичені кошти мають бути використані виключно на фінансування водного проекту. Перевагами такого підходу є: справедлива участь всіх учасників ВГК в підтримці розвитку галузі; самостійність у визначенні оптимального розміру відрахувань та обранні інвестиційного проекту (тільки в межах водогосподарського напрямку); збереження накопичених коштів у власника, а значить і контроль за їх цільовим використанням, та поступове підготування до майбутніх інвестиційних вкладень.

Справедливо відмітити, що запропонована система інвестиційної участі підприємств, має спільні ознаки із системою запровадження рентних відносин. Однак, відрахування в цільовий інвестиційний фонд, які подібні рентним платежам, залишаються в розпорядженні власника.

 

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4836-17.