К. е. н. Севастьянов Р. В., Миколаєнко Є. С.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

На сучасному етапі розвитку економіки України актуальним завданням є активізація інвестиційної діяльності на промислових підприємствах. Інвестиційна діяльність забезпечує стабільне економічне зростання, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо [1].

Необхідно зауважити, що проблема оцінки інвестиційної привабливості підприємства може бути вирішена лише після визначення усіх факторів, що впливають на її рівень як зовні, тобто з боку держави, регіону та галузі, так і із середини, із боку самого підприємства. Виходячи із цього оцінку інвестиційної привабливості підприємства треба проводити за двома напрямами з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу:

-  оцінка попереднього та поточного фінансово-економічного стану підприємства (короткострокова життєдіяльність підприємства);

-  визначення прогнозних значень показників діяльності підприємства (довгострокова діяльність підприємства) [2].

Авторами було досліджено діяльність ПАТ «Мотор Січ». Частка експорту досліджуваного підприємства в загальному обсязi реалiзацiї продукцiї й послуг складає бiльше 90%. Аналіз відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» за період 2011–2013 рр. дозволяє зробити наступні висновки:

- коефіцієнт автономії має зростаючу динаміку і свідчить про те, що за період аналізу більше 60% коштів вкладених у виробничу діяльність підприємства, складали власні фінансові ресурси, що є позитивним;

- коефіцієнт фінансування стабільно зменшується, що свідчить про послідовне зниження залежності підприємства від залучених засобів;

- значення коефіцієнта фінансового важеля у 2013 році зменшилося на 15% порівняно із 2011 роком, що свідчить про значне зниження залежності підприємства від позикового капіталу, що є позитивною тенденцією;

- коефіцієнт покриття інвестицій показує, що у загальній сумі пасивів підприємства власний капітал і довгострокові зобов’язання складають 63-65%, що є свідченням необхідності прийняття заходів щодо збільшення цього показника.

Дослідивши діяльність ПАТ «Мотор Січ» можна побачити, що за період 2011–2013 рр. середньорічна кількість простих акцій залишалася незмінною. При цьому простежуються позитивні зміни: відбулося зростання чистого прибутку, що припадає на одну просту акцію на 297,68 грн або на 78,12%.

На формування складових інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища товариства. Фактори поділяються на фактори мікро-, мезо-, макро- та мегарівня. Факторами мікрорівня виступають фактори, які виникають безпосередньо на підприємстві та можуть регулюватися ним; фактори мезорівня виникають у галузі, до якої відноситься діяльність публічного акціонерного товариства; фактори макрорівня виникають на рівні держави та не можуть регулюватися товариством; фактори мегарівня виникають у світі та не можуть регулюватися публічним акціонерним товариством.

Дослідження факторів впливу на інвестиційну привабливості публічного акціонерного товариства дозволило виділити та розглянути в сукупності такі фактори впливу:

1) нарахування та виплата дивідендів товариством;

2) IPO, міжнародні займи (єврооблігації);

3) входження до корпорації, групи, міжнародного об'єднання;

4) наявність експортної діяльності;

5) валовий внутрішній продукт країни;

6) рівень інфляції:

7) техногенні та технологічні катаклізми.

Публічне акціонерне товариство має можливість регулювати частину факторів (нарахування та виплата дивідендів, наявність експортної діяльності, проведення первинного розміщення цінних паперів на міжнародних фондових площадках, входження до корпорації, міжнародного об'єднання, виконання норм акціонерного законодавства) з метою збільшення інвестиційної привабливості. Фактори впливу, які виникають на макро та мегарівнях (валовий внутрішній продукт, інфляція, державний борг, світова фінансова криза, техногенні та технологічні катаклізми у світі) не піддаються впливу та регулюванню з боку публічного акціонерного товариства. Виконання норм акціонерного законодавства є необхідною умовою функціонування ПАТ. Цей фактор має вплив на інвестиційну привабливість ПАТ. Для власників та керуючих публічного акціонерного товариства важливим є урахування факторів впливу з метою збільшення інвестиційної привабливості товариства.

 

Список використаних джерел:

    1.Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. / А. П. Дука. – 2‑е вид. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.

    2.Хобта В. М. Формування та підвищення інвестиційної привабливості суб'єктів господдарювання / В. М. Хобта, А. В. Мєшков // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2009. – Випуск 36-1. – С. 118–125.