К. е. н. Шляга О. В., Кононенко В. В., Максименко О. Є.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання – це сукупність аналітичних процедур, що базуються на загальнодоступній інформації фінансивого характеру і призначені для оцінки стану та ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства, а також прийняття управлінських рішень стосовно доцільності інвестування коштів в його діяльність [1].

Більшість дослідників у якості предмету фінансово-інвестиційного аналізу визначають фінансовий стан підприємств, оскільки саме в ньому виявляється фінансова діяльність, процеси формування і використання фінансових ресурсів підприємства, реалізуються причинно-наслідкові зв’язки між ними.

В найбільш загальному вираженні мета фінансово-інвестиційного аналізу полягає у всебічній оцінці майнового і фінансового стану підприємства, його ділової активності, пошуку резервів його поліпшення, підвищення ефективності діяльності, насамперед, за рахунок фінансових та реальних інвестицій.

Конкретна мета фінансово-інвестиційного аналізу безпосередньо залежить від інтересів користувачів аналітичної інформації. Для внутрішніх по відношенню до суб’єкта господарювання користувачів така мета полягає, насамперед, в оцінках інвестиційного потенціалу підприємства, виявлення інвестиційних потреб та резервів фінансових ресурсів для здійснення інвестицій, оцінці ефективності інвестиційної діяльності з позиції її впливу якість фінансового стану підприємства. В свою чергу, фінансово-інвестиційний аналіз суб’єкта господарювання з боку зовнішніх користувачів аналітичної інформації, насамперед, має за мету оцінку інвестиційної привабливості підприємства як об’єкта потенційного вкладання коштів.

В загальному випадку головними завданнями фінансово-інвестиційного аналізу є: аналіз майнового стану, джерел фінансування, ліквідності і  платоспроможності, руху грошових коштів, фінансової стійкості, ділової активності, ринкової активності, рентабельності, комплексна оцінка інвестиційної привабливості та кредитоспроможності. Їх логічний взаємозв’язок визначає послідовність проведення аналітичних процедур та формує загальну модель фінансового аналізу підприємства.

У процесі фінансово-інвестиційного аналізу суб’єктів господарювання реалізується ряд основних функцій (рис. 1) та використовуються різноманітні методи аналітичних досліджень (рис. 2).

рисунок 

 

(складено за [1])

 

Як бачимо, фінансово-інвестиційний аналіз підприємства досить широко представлений у методологічному плані. Це обумовлено, перш за все, нагальною необхідністю ув’язки методики аналізу інвестиційної діяльності з іншими показниками ефективності господарської діяльності підприємства, оскільки саме інвестиційна діяльність є умовою та наслідком результативності функціонування підприємства в цілому.

При цьому необхідною залишається подальша розробка існуючих методик аналізу фінансово-інвестиційної діяльності з позицій системності, комплексності та з урахуванням вимог сучасності, що є основою стійкого розвитку будь-якого підприємства.

рисунок 


Список використаних джерел:

    1.Боярко І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 400 с.