Теодорович М. О., Власенко М. О.

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (Украина)

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК УПРАВЛІНСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Однією із основних характеристик зовнішнього середовища функціонування підприємства в сучасних умовах є його постійний розвиток. У зв’язку зі швидкими змінами у політиці, економіці, культурі все актуальнішим стає розробка прогнозу поведінки ринку для створення гнучкої адаптаційної системи. Тому головним завданням управлінського персоналу стає підвищення інноваційного потенціалу підприємства, а саме швидке реагування на будь-які найменші зміни на ринку шляхом впровадження нових технологій, удосконалення старої продукції або застосування сучасних маркетингових стратегій.

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової спільноти та підприємців України. На зміну одним форматам управлінської системи приходять інші.

Здійснюючи інноваційну діяльність, сучасні підприємства, як правило, мають на меті довгострокове функціонування на ринку. Для досягнення цієї глобальної мети ставлять такі завдання:

1)    збільшення долі ринку та вихід на нові цільові ринки;

2)    створення іміджу гнучкої компанії, яка ефективно використовує інновації;

3)    подовження або скорочення життєвого циклу основного товару або послуги;

4)    диверсифікація діяльності

Світовий досвід показує, що найбільш ефективним та перспективним є вкладення капіталу в інноваційні та науково-технічні проекти. Такий вид капіталовкладення найбільш актуальний для українського сектору господарювання, що має потребу у розширенні, модернізації і відновленні виробництва [1].

На практиці інновація являє собою чинник, що безпосередньо впливає на фактори виробництва та їх поєднання, та забезпечує видозміну виробничої функції. У більш широкому значенні капіталовкладення в інновації є фінансування, яке заощаджуватиме ресурси та забезпечуватиме більше економічну віддачу.

Стратегічний суспільний ефект інноваційної діяльності полягає: 1) у прискоренні продуктивності факторів виробництва,особливо за умов виснаженості принаймні одного з них; 2) у нарощуванні обсягів виробництва; 3) у перерозподілі ресурсів на більш перспективні напрями суспільно-економічного розвитку; 4) у поліпшенні статусу та підвищенні конкурентоспроможності країни в глобальній економіці.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності, що визначаються відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», включають формування ринків нових продуктів та високих технологій, формування високого рівня людського капіталу, формування високоінтелектуального потенціалу професійних кадрів [2], що в свою чергу призводить до поставлення перед топ-менеджерами питання про підвищення власної кваліфікації. Тому інноваційний менеджер мусить добре розбиратися в специфіці покупця, володіти інформацією стосовно ситуації, що склалася на ринку, точно і оперативно попереджати можливі кризові явища на підприємстві.

Інноваційний менеджмент виконує певні функції для формування структури системи управління. Організаційна структура інноваційного менеджменту – організація, що займається науковими дослідженнями. Розрізняють два види інноваційного менеджменту: стратегічний і оперативний.

 

Таблиця 1. Класифікація і види інноваційного менеджменту

Функції інноваційного менеджменту

Стратегічний

Оперативний

Прогнозування

Стратегії пріоритетів розвитку та росту

Нових товарів та послуг

Планування

Експансія нових галузей та ринків

Підвищення якості та конкурентоздатності товарів

Аналіз зовнішнього середовища

Аналіз макроекономічної, політичної та ринкової кон’юнктури

Аналіз поведінки конкурентів, ємності ринку, обсягу продаж

Аналіз внутрішнього середовища

Аналіз конкурентних переваг фірми

Аналіз факторів ефективності виробництва продукції

Види рішень

Стратегічні рішення стосовно головної мети підприємства і його розвитку

Оперативні рішення з розробки, впровадження и виробництва нововведень

Мотивація

Забезпечення динамічного росту підприємства і його конкурентоздатності

Забезпечення високої продуктивності праці, високої якості продукції, оновлення виробництва

Контроль

Контроль за виконанням завдань головної стратегії підприємства

Контроль за виконавчою дисципліною і якістю виконання

Джерело: [3].

 

Очевидним є те, що інноваційна діяльність сприяє економічному зростанню, впровадженню високих технологій, зростанню прибутковості підприємства, проте до цього часу в Україні практично не розроблені основні теоретичні аспекти управління інноваційними процесами. Інноваційну політику України необхідно сконцентрувати навколо створення сучасної структури виробництва, впровадження технологічних інновацій, збільшити обсяг фінансування наукових досліджень, що підвищить рівень конкурентоздатності економіки України.

 

Список використаних джерел:

    1. Орел В. М. Сучасні засади інноваційно-інвестиційної активності економіки [Електронний ресурс] / В. М. Орел // Наукові праці. Економіка. – 2012. – №177. – С. 10–12.

    2. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 року № 433–IV.

    3. Инновационный менеджмент в туризме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/3021/ Инновационный-менедж мент-в-туризме-метод-рек.pdf.