Бобко Н. А., Чорна І. О.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасній економічній літературі, що присвячена проблемам виживання та стратегічного успіху фірм в умовах висококонкурентного середовища, велика увага приділяється факторам успіху підприємства, зокрема ключовим і ринковим факторам успіху, ключовим компетенціям, конкурентним перевагам.

Конкурентна перевага – це характеристики, властивості товару або марки, які створюють для фірми певні переваги над своїми безпосередніми перевагами. Ці характеристики можуть належати до самої продукції, або до додаткових послуг, до форм виробництва, збуту або продаж, специфічних для фірми або продукції (Ж. Ж. Ламбен) [4, с.237].

На сьогодні ступінь задоволення споживача розглядається як ключовий аспект, що визначає успіх підприємства у конкурентній боротьбі. В. Д. Маркова і С. А. Кузнєцова називають конкурентною перевагою положення фірми на ринку, яке дозволяє їй переборювати сили конкуренції та приваблювати покупців [1, с. 123]. В основі конкурентних переваг лежать ресурси фірми – технічні, технологічні, кадрові, фінансові, інформаційні, просторові, управлінські, організаційні тощо. Але конкурентні переваги – це не просто наявність цих ресурсів, це, перш за все, ефективне використання всіх видів ресурсів, їх вдала комбінація [2].

Ідея стійкої конкурентної переваги з'явилася в 1984 році, коли Д.Дей (George Day) запропонував типи стратегій, які можуть підтримувати конкурентні переваги, однак концепція та термін «конкурентна перевага» були розроблені та введенні Майклом Портером (Michael Porter) у 1985 році, коли він обмірковував основні типи конкурентних стратегій фірми (лідерство у витратах і диференціація). Фор­мальне визначення конкурентних переваг було запропоноване Д.Барні (Jay Barney) в 1991 році.

Стійка конкурентна перевага (sustainable competitive advantage) – це довго­строкова користь від виконання унікальної стратегії, спрямованої на створення цінності, яка одночасно не застосовується ні існуючими, ні потенційними конку­рентами, і користь від використання якої не може бути скопійована.

М. Портер характеризує стійку конкурентну перевагу за такими підходами: унікальна конкурентна позиція підприємства; ретельно підібрана система видів діяльності; відношення до конкурентів (чіткі компроміси, співробітництво), визначення ключових факторів успіху. П. Дойль зазначає, що стійка конкурентна перевага – це відхилення у вигідний бік торгової пропозиції однієї компанії від пропозицій фірм-конкурентів, завдяки чому споживачі цільових ринків роблять вибір на її користь [3, с. 116].

В останні роки ХХ століття дослідники в галузі теорії та практики управління бізнесом все частіше почали зосереджувати свою увагу на сферах, які можна ви­знати за перспективні ключові напрямки в арсеналі засобів досягнення стратегіч­ного успіху – йдеться про такі чинники конкурентоспроможності, як знання (інформація) та час. Вже зараз великі корпорації, зокрема General Motors, Hewlett-Packard, Rank Xerox, Philip Morris, Dow Chemical, Philips, Scandia AFS та інші, включили знання у сферу стратегічного менеджменту. Деякі підприємства спрямо­вують у менеджмент знань від 3,5 до 10% своїх доходів.

Прикладами стратегій, спрямованих на формування часових конкурентних пере­ваг, є: підвищення швидкості реагування на зміни споживчого попиту, при­ско­рення процесів розробки та постановки на виробництво нових товарів, скорочення термінів постачання продукції або надання послуг. Стрімке підвищення рівня конку­ренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості спожи­вачів призводить до того, що у найближчі десятиліття сподіватися на процвітання може лише те підприємство, яке володітиме конкурентними перевагами в усіх сфе­рах, зокрема у сфері зниження витрат, покращання якості, забезпечення гнуч­кос­ті, впровадження інновацій, розвитку знань та у сфері економії часу [1, с. 151–152].

Існують два основні підходи отримання конкурентних переваг: підхід, ак­центований на споживачах та підхід, акцентований на конкурентах. Конкурентні переваги впливають не лише на рівень конкурентоспроможності підприємства, але й є джерелом розширення можливостей зі зниження витрат, покращення якості продукції, гнучкості реагування на попит, раціонального використання ресурсів, впровадження інновацій, розробки оптимальних шляхів виходу з фінансових та економічних проблем, адаптивності системи управління підприємством до змін внутрішнього і зовнішнього середовищ, що є передумовами формування та роз­витку дієвої системи управління конкурентними перевагами підприємства та може стати основою подальших наукових досліджень з даного питання [5].

Список використаних джерел:

1. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / Клименко С. М., Дуб­рова О. С., Барабась Д. О. та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с.

2. Безсмертний С. Ю. Сутність та класифікація конкурентних переваг підприємс­тва [Електронний ресурс] / С. Ю. Безсмертний. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua

3. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; пер. с англ. ; [под. ред. и с предисл. Д. Щетинина]. – М. : Международные отошения, 1993. – 896 с.

4. Скібіцький О. М. Організація бізнесу : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912 с.

5. Троян А. В. Класифікація та можливості досягнення конкурентних переваг підприєм­ством [Електронний ресурс] / А. В. Троян // Ефективна економіка. – 2013. – Режим до­ступу : http://www.economy.nayka.com.ua