Бобко Н. А., Ніколаєнко В. В.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 Конкурентоспроможність підприємства – це його комплексна порівняльна характеристика, яка від­биває ступінь переваг над підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників діяльності на певних ринках, за певний про­міжок часу.

 Тобто, конкурентоспроможність можна оцінювати шляхом порівняння конкурентних позицій кількох підприємств на пев­ному ринку.

Невід’ємною рисою сучасної економіки є конкуренція, за умов якої підпри­єм­ства прагнуть забезпечити свою конкурентоспроможність. Разом з тим, важливим є не лише наявність конкурентоспроможності, але й її стабільність. Тому конку­ренто­стійкість підприємства як критичний атрибут його конкурентоспроможності є актуальним питанням економічної науки та практики діяльності підприємств.

Дослідженню різних аспектів конкурентостійкості підприємств було при­свя­чено праці таких вчених, як І. В. Булах, В. Л. Дикань, С. В. Захарова, С. А. Мох­начев, Т. Б. Надтока, О. В. Печеркіна, Л. Р. Прус, Ю. А. Сімех, У. Л. Сторожилова, О. М. Тридід, В. В. Чернега, М. В. Чорна та інші.

Детальному вивченню факторів конкурентостійкості підприємств було при­ділено увагу О. В. Печеркіною, яка представила систематизовану класифікацію фак­­то­рів конкурентостійкості (за сферою прояву, за ступенем залежності, за ступе­нем впливу, за ступенем вимірювання, за часом впливу, за рівнем управ­лінських рішень, за постійністю впливу тощо) [4]. Проте, широко розкривши вказану кла­сифікацію, автор майже не приділив уваги конкретному зазначенню переліку існуючих факторів конкурентостійкості підприємств. Крім того, деякі фактори за­значені як фактори конкурентостійкості, на нашу думку, є факторами конкурен­то­спроможності. Хоча ймовірність, що фактори конкурентоспроможності одночасно впливають на конкурентостійкість і навпаки, незначна. Розглянемо деякі пред­ставлені сучасними авторами класифікації факторів конкурентоспроможності підприємств.

Так, базуючись на працях М. Портера Ірина Ємельянова виділила такі групи факторів конкурентоспроможності: основні й розвинені; загальні й спеціалізовані; природні та штучно створені; зовнішні і внутрішні [3, с. 20]. І. В. Багрова та О. Г. Не­федотова за результатами дослідження конкурентоспроможності підпри­ємств визначили, що не слід надавати перевагу окремим факторам, оскільки не­врахування певних чинників може знизити можливості підприємства та спричи­нити хаотичні дії при підтримці визначеного рівня конкурентоспроможності [1, с. 14]. За роллю факторів у забезпеченні конкурентної переваги виділяють основні та другорядні фактори, за спрямованістю дії факторів їх поділяють на стимулюючі і стримуючі, за рівнем взаємообумовленості – незалежні (первинні) та похідні (вторинні) [3, с. 21].

Що ж до факторів конкурентостійкості підприємств, І. В. Булах виділила функ­­ціо­нальні та структурні складові системи внутрішніх факторів конкуренто­стійкості підприємства. До функціональних вона віднесла фінансовий, матеріаль­ний, інтелектуальний капітал, що включав людський, організаційний, клієнтський капітали. До структурних складових автором було віднесені лінгвістичні змінні: стійкість системи маркетингу; стійкість виробничої системи; стійкість кадрів; ефективність фінансової та інвестиційної діяльності; якість управління; рівень соціальної відповідальності. Система зовнішніх факторів конкурентостійкості підприємства містить такі складові як фактори «віддаленого середовища» та фак­тори «конкурентного середовища» [2, с. 9].

Зауважимо, що вказані фактори впливу на конкурентостійкість підприємства були виділені для підприємств зв’язку. Серед інших праць також виявлено від­сутність виділення уніфікованих (типових) факторів конкурентостійкості підпри­ємств для всіх галузей.

На думку авторів, основними факторами конкурентостійкості підприємства (неза­лежно від галузі) є швидкість змін в галузі, інтенсивність конкуренції, ретро­спективна стабільність та невідтворювання конкурентних переваг. Деталізація вказаних факторів є об’єктом подальших досліджень.

Тож, за змістом, характером, силою і масштабами впливу, тривалістю фак­тори конкурентостійкості неоднакові. Причини, які породжують ці фактори, також різні. За характером фактори можуть бути типовими для всіх галузей, специфіч­ними для певної галузі та індивідуальні. Деякі фактори мають комбінований характер і пов’язані між собою. Для оцінки конкурентостійкості підприємства необ­хідно враховувати вплив типових (основних) факторів.

Список використаних джерел:

1.  Багрова І. В. Складові та фактори конкурентоспроможності / І. В. Багрова, О. Г. Нефе­дова // Науковий журнал «Вісник економічної науки України». – 2007. – № 1(11). –  С. 11–16.

2.  Булах І. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв’язку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / І.В. Булах; ОНАЗ ім. О.С. Попова. – О., 2008. – 20 с.

3.  Ємельянова І. Класифікація факторів конкурентоспроможності аграрних підприємств / І. Ємельянова // Економіка. – 2010. – № 2 (102). – С. 20–23.

4.  Печеркина Е. В. Классификация факторов конкурентоустойчивости предприятия [Елек­тронний ресурс] / Е. В. Печеркина // Вестник Оренбургского государственного универ­ситета. –  2005. –  № 8. –  Режим доступу : www.osu.ru