Бокова З. Ю., д. е. н. Хамініч С. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Серед багатьох проблем, які постали перед господарським механізмом Ук­раїни в умовах міжнародної інтеграції, в першу чергу, потребує увагу питання набуття українськими підприємствами конкурентоспроможності на всіх світових ринках.

Управління конкурентоспроможністю на рівні підприємства – це сукупність заходів по систематичному вдосконаленню виробу, пошуку нових каналів його збуту та поліпшення післяпродажного сервісу.

Конкурентоспроможність підприємства є одним із основних критеріїв оцінки ефективності його діяльності. Це його здатність забезпечувати вищу ефективність вироб­ництва у порівнянні з конкурентами в довгостроковій перспективі. Оче­видно, що конкурентоспроможність є результатом діяльності усіх підрозділів під­при­ємства в усіх напрямах виробництва та його обслуговування.[1]Враховуючи досить значну кількість різноманітних методів, вважаємо доцільним системати­зувати їх у вигляді декількох груп.

Окрема група методів оцінки конкурентоспроможності підприємства скла­дається с матричних методів:

– матриця «зростання/доля», розроблена компанією Boston Consalting Group (БКГ) (найбільш конкурентоспроможні – ті, що займають велику частину на швидко зростаючому ринку);

– матриця «привабливість галузі/позиція в конкуренції», яку створила ком­панія General Electric (згідно цієї моделі, найбільший рівень конкурентоспромож­ності мають підприємства з більш сильними позиціями в конкуренції та ті, що працюють в найпривабливіших галузях).

Підхід на основі системи показників, що відображають ефективність підпри­ємства використовувати ресурси. Концептуальна основа базується на твердженні М. Портера про те, що для підтримання конкурентоспроможності на високому рівні підприємство має дбати про повноцінне та ефективне використання своїх ресурсів [1]. Згідно з цим, конкурентоспроможність вимірюється визначенням про­дук­тивності використання ресурсів – результат на одиницю витрачених ресурсів. В якості оцінки часто використовується показник рентабельності виробництва.

Бенчмаркінговий метод полягає в тому, щоб на основі дослідження виявити переваги та недоліки лідуючих підприємств і використати їх у своїй діяльності. Однак, застосовані заходи не завжди є сприятливим для всіх, оскільки треба враховувати власні комерційні особливості.

Більш повна оцінка конкурентоспроможності досягається методами, які ба­зуються на теорії ефективної конкуренції. Тобто, конкурентоспроможні підпри­ємства – ті, в яких найкращим чином організовано виробництво, збут продукції та ефективно проводиться управління фінансами. В якості прикладу можна привести методику консультаційної американської фірми «Дан енд Брендстрит», яка перед­бачає розрахунок трьох груп показників[2]:

– матриця «зростання/доля», розроблена компанією Boston Consalting Group (БКГ) (найбільш конкурентоспроможні – ті, що займають велику частину на швидко зростаючому ринку);

– матриця «привабливість галузі/позиція в конкуренції», яку створила ком­панія General Electric (згідно цієї моделі, найбільший рівень конкурентоспромож­ності мають підприємства з більш сильними позиціями в конкуренції та ті, що працюють в найпривабливіших галузях).

– показники ефективності виробничо-збутової діяльності;

– показники стану виробничої сфери діяльності;

– показники фінансової діяльності.

Є також комплексні підходи, які класифікуються дослідниками за двома на­прямами: ті, які засновані на окремих показниках конкурентоспроможності, а та­кож ті, що передбачають розробку зведеного показника. В рамках цього підходу виділяються концепції, які базуються на наборі показників [3]:

– концепція представлена в працях І.Н. Гречникової [3], яка виділяє наступні показники: конкурентоспроможність продукції та ефект від реалізації; відношення вартості реалізованої продукції до її кількості; відношення прибутку до загальної вартості продаж; відношення загальної вартості продаж до вартості матеріально-виробничих запасів; відношення загальної вартості продаж до вартості нереалі­зованої продукції; відношення суми дебіторської заборгованості до загального обсягу продаж.

– концепція за А.Оливье, А.Дайян, Р.Урсе [3] базується на вивченні сильних та слабких сторін підприємства за допомогою багатокутника конкурентоспромож­ності за вісьмома основними критеріями: якість, фінанси, ціна, торгівля, обслуго­вування, зовнішня політика, підготовка перед продажем, концепція товару.

Отже, розглянуті підходи кардинально відрізняються, за своєю сутністю та базою формування показників конкурентоспроможності. Наразі відсутня загально­прийнята методика оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, тому кож­ному підприємству необхідно визначити, яка система оцінювання буде для нього доцільною з урахуванням становища підприємства у галузі, цілей функціо­ну­вання та наявних ресурсів.

Список використаних джерел:

  1.    Сахно І. В. Аналіз основних методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств / І. В. Сахно // Зб. наук. праць Таврійського державного агро­техно­логіч­ного університету. – 2012. – С. 385–390.
  2.    Яцура В. В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств / В. В. Яцура, М. В. Замроз // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2011. – № 2.
  3.   Інноваційний поступ України в економічному просторі: монографія / за ред. С. Ю. Ха­мініч. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький Ю. В., 2011. – 356 с.