Чіненова Д. М., Буцак Ю. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Зниження собівартості продукції вигідне як для кожного підприємства, окре­мого його підрозділу, так і для суспільства. Низька собівартість забезпечує підпри­єм­ству привласнення додаткового продукту, розміри якого залежать від обсягів зни­ження індивідуальної собівартості порівняно з суспільною. Можна виділити на­ступ­ні основні напрями зниження собівартості продукції промислового під­приємства:

1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це упровадження нової, прогре­сивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використовування і застосування нових видів сировини, що підвищують технічний рівень виробництва.  

Зниження собівар­тості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використовуванні ЕОМ, вдосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати і в результаті комплексного використовування сировини, застосування економічних замінників, повного використовування від­ходів у виробництві.

2. Вдосконалення організації виробництва і праці. Зниження собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, при розвитку спе­ціалізації виробництва; вдосконалення управління виробництвом; поліпшення вико­ристовування основних фондів; скорочення транспортних витрат; інших чин­ників, що підвищують рівень організації виробництва.

Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціа­лізації і кооперації. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим вироб­ництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах, що вироб­ляють цю ж продукцію в невеликих кількостях.

Зниження поточних витрат відбувається в результаті вдосконалення обслуго­ву­вання основного виробництва, наприклад, вдосконалення організації контролю за якістю робіт і продукції. Значне зменшення витрат живої праці може відбутися при скороченні втрат робочого часу, зменшенні числа робітників, що не вико­нують норм вироблення. Додаткова економія виникає при вдосконаленні струк­тури управління підприємства в цілому. Вона виражається в скороченні витрат на управління і в економії заробітної платні.

При поліпшенні використовування основних фондів зниження собівартості відбувається в результаті підвищення надійності і довговічності устаткування; вдоско­налення системи планово-запобіжного ремонту; централізації і упроваджен­ня індустріальних методів ремонту.

Вдосконалення матеріально-технічного постачання і використовування мате­ріальних ресурсів знаходить віддзеркалення в зменшенні норм витрати сировини і матеріалів, зниженні їх собівартості за рахунок зменшення заготовчо-складських витрат.

Певні резерви зниження собівартості закладені в усуненні або скороченні витрат, які не є необхідними при нормальній організації виробничого процесу. Сюди ж можна віднести втрати від браку. Усунення цих втрат є істотним резервом зниження собівартості продукції.

Наступний чинник, що впливає на собівартість продукції – це продуктивність праці. Зростання продуктивності праці повинне випереджати зростання заробітної платні, забезпечуючи тим самим зниження собівартості продукції. При зростанні продуктивності праці на підприємствах скорочуються витрати праці з розрахунку на одиницю продукції. Збільшення вироблення продукції на одного робітника може бути досягнуте за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів, завдя­ки чому змінюються норми вироблення і відповідно ним розцінки за викону­вані роботи.

У першому випадку підприємство одержує економію на заробітній платні робітників. У другому випадку величина витрат на заробітну платню робітників в собівартості одиниці продукції не зменшується. Але із зростанням продуктивності праці збільшується об'єм виробництва, що приводить до економії по інших статтях витрат.

3. Зміна об'єму і структури продукції може привести до відносного змен­шення умовно-постійних витрат амортизаційних відрахувань, зміни номенклатури і асортименту продукції, підвищення її якості. Із збільшенням об'єму виробництва кількість умовно-постійних витрат на одиницю продукції зменшується, що при­водить до зниження її собівартості.

4. Поліпшення використовування природних ресурсів. Тут враховується: зміна складу і якості сировини; зміна продуктивності родовищ, об'ємів підготов­чих робіт при здобичі, зміна інших природних умов. Ці чинники відображають вплив природних умов на величину змінних витрат.

5. Галузеві і інші чинники: введення і освоєння нових цехів, виробничих одиниць і виробництв, підготовка і освоєння виробництва на підприємствах.

Вплив на собівартість товарної продукції змін в розміщенні виробництва аналізується тоді, коли один і той же вид продукції виробляється на декількох підприємствах, що мають неоднакові витрати в результаті застосування різних технологічних процесів. При цьому доцільно провести розрахунок оптимального розміщення окремих видів продукції по підприємствах об'єднання з урахуванням використовування існуючих потужностей, зниження витрат виробництва і на основі зіставлення оптимального варіанту з фактичним виявити резерви. Якщо зміни величини витрат в аналізований період не знайшли віддзеркалення у вище­викладених чинниках, то їх відносять до інших: наприклад, зміна розмірів або припинення різного роду обов'язкових платежів, зміна величини витрат, що включаються в собівартість продукції і ін.

Список використаних джерел:

1. Савіцкая Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г. В. Савіцкая. – 2-е вид. – Мн.: ІП «Екоперспектіва», 2010.

2. Економіка підприємства : підручник для вузів / Горфинкель В. Я., Купряков О. М., Прасолова В. П. та ін. ; під ред. В. Я. Горфинкеля, О. М. Купрякова, 1996.

3. Економіка : підручник / під ред. А. З. Булатова. – 2-е вид., перераб. і доп. – М. : БЕК, 2005. – 816 с.