Чубаренко К. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЛЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні особливого значення набуває сфера малого підприємництва, роль якої в економіці стає все більш помітною. Ефективність і стійкість малих підприємств створює умови для активної вироб­ничої та інноваційної діяльності, роблячи більш відчутним їх вплив на стабіліза­цію ринку праці через створення нових робочих місць та розширення зайнятості. У зв'язку з цим необхідне переосмислення ставлення до одного з основних, в су­часних умовах, факторів виробництва, якими є трудові ресурси, особливо у сфері малого підприємництва [2].

Все більша кількість керівників малих підприємств сьогодні приходить до переосмислення ролі людини в процесі виробництва, її місце бачиться більш пріоритетним щодо інших виробничих ресурсів, оскільки саме людина є носієм творчого характеру праці та здатна створювати щось нове. А на думку значного числа вчених, саме нововведення та інновації виражають суть підприємництва.

Вже у працях класиків політичної економії, творців трудової теорії вартості В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо підкреслюється значення праці в матеріальному виробництві. Саме упредметнена праця служить творцем вартості. К. Маркс, що розвивав трудову теорію вартості, пішов ще далі, обґрунтувавши, що саме неоплачена праця найманого робітника є єдиним джерелом додаткової вартості, яка перетворюється на поверхні економічної дійсності в прибуток капіталіста [3]. Дослідженнями місця людини у виробничому процесі займалися також Ж. Б. Сей, Д. С. Міль та ін. У роботах Ф. Ліста, Л. Вальраса, І. Фішера інтелектуальні здіб­ності людини розглядалися як найважливіше джерело доходів і головний фактор економічного розвитку країни. Подальшу еволюцію поглядів можна простежити в монографіях, статтях і дисертаціях таких авторів, як: В. Автономов, Є. Бєлкін, Г. Беккер, Б. Бреєв, І. Бушмарін, І. Маслова, А. Нещадин, JI. Роффе, С. Струмилин, Т. Шульц, В. Щетинін, Ю. Царегородцев та ін.

Критичний аналіз спеціальної літератури з даної проблеми показав, що на сьогоднішній день набуває актуальності переосмислення важливих категорій, що характеризують трудовий процес, одне з провідних місць серед яких займає категорія «трудові ресурси», інтерес до якої не тільки не зменшується, а навпаки, робить можливим її використання на самих різних рівнях виробничої діяльності. Так, стосовно до малого підприємництва, ця категорія означає сукупність праців­ників підприємства, що володіють всіма характеристиками тих здібностей до праці, які необхідні і достатні для найкращого досягнення виробничих та комер­ційних цілей при найменших трудових витратах.

Ефективне використання трудових ресурсів висунулося в число практичних факторів економічного успіху будь-якого підприємства, в тому числі і малого. Воно покликане забезпечити сприятливе середовище, в якому реалізується тру­довий потенціал працівника, розвиваються його особисті здібності, підвищується задоволеність від виконаної роботи і суспільного визнання його досягнень. Тим самим, у сфері використання трудових ресурсів відбувається послідовне зміщення акцентів з технократичних підходів, які регламентуються змістом трудового процесу, до цілісного підходу, в основі якого лежить довгостроковий розвиток трудових ресурсів підприємства [1].

Планування потреби в трудових ресурсах має фундаментальне значення для формування дієвого трудового колективу малого підприємства. Від правильності виконання цього етапу залежить наскільки ефективно буде функціонувати під­приємство на ринку, якою буде якість продукції, що випускається, наскільки великі будуть конкурентні переваги.

У формуванні ефективних трудових ресурсів для малого підприємництва важлива роль, на мій погляд, відводиться великим підприємствам, які можуть надати неоціненну підтримку, так як володіючи великими можливостями для підвищення кваліфікації своїх працівників, вони можуть ділитися своїм досвідом з малими підприємствами, з метою створення з них повноправних партнерів для спільної роботи на ринку.

Для більш дієвого функціонування малого підприємства на ринку не дос­татньо тільки сформувати потрібний для виконання виробничої програми колектив працівників, необхідно ефективно використовувати наявні обмежені трудові ресур­си, створюючи умови для більш повної реалізації ними своїх трудових можливостей.

Також важливим для розвитку малого підприємства є проведення заходів, спрямованих на підвищення результативності використання наявних трудових ресурсів, але при цьому необхідно зіставляти витрати на проведення цих заходів з можливою економічною ефективністю від їх реалізації для того, щоб не допустити недоцільного витрачання обмежених фінансових ресурсів.

Список використаних джерел:

1. Барсукова С. Ю. Малый бизнес: контуры кадровой политики / С. Ю. Барсукова // Проблемы теории и практика управления. – 2009. – №6. – С. 46–53.

2. Беляцький Н. П. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. П. Беляцький, С. Е. Ве­лесько, П. Ройш. – К. : Знання, 2010. – 320 с.

3. Горелов Н. А. Економіка трудових ресурсів : навч. посіб. / Н. А. Горелов. – К. : Знання, 2012. – 208 с.