Чуприна Т. В., к. е. н. Скрипник Н. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Нові умови господарювання промислових підприємств загострили конку­рен­цію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Наслідки фінансово-еко­но­мічної кризи, непослідовної політики уряду щодо захисту вітчизняного виробника, високий рівень морального та фізичного зношування виробничих фондів і інші чинники в сукупності обумовили актуальність проблеми забезпечення конкуренто­спроможності промислових підприємств.

Особливої гостроти проблема забезпечення конкурентоспроможності набуває для підприємств харчової промисловості. Через високі вимоги до якості продукції цієї галузі, неякісний менеджмент, низьку активність й ефективність інноваційної діяльності, недосконалість бізнес-процесів та інші причини велика кількість харчо­вих підприємств виявились не готовими до

адекватної активної поведінки на ринку.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства – це процес здійснення систематизованих та впорядкованих видів діяльності, метою яких є досягнення необхідного рівня конкурентних переваг на стратегічних напрямах діяльності підприємства.

При встановленні пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності під­приєм­ства можна використати такі підходи: підхід, який ґрунтується на пріори­тетних чинниках, результатах різних видів діяльності в сфері забезпечення конку­рен­то­спроможності підприємства, та підхід, який передбачає визначення пріори­тет­них видів діяльності .В зарубіжній теорії і практиці підходу, встановлюється рейтинг чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Для харчо­вого підприємства такими факторами можна вважати:

– стійкий рівень якості продукції,

– високий рівень виробництва,

– швидка доставка продукції,

– надійна доставка продукції,

– низька ціна продажу продукції,

– гнучкі зміни конструктивних рішень,

– гнучкі зміни обсягів виробництва,

– послуги сервісу.[1]

Всі галузі харчової промисловості вимагають оновлення матеріально-тех­нічної бази, модернізацію виробництва, збільшення обсягів виробництва конку­рен­то­спроможної продукції, залучення іноземних інвесторів.

При дослідженні конкурентоспроможності підприємств частіше виділяють три вимоги, яким повинні відповідати чинники конкурентної переваги, щоб вва­жатися стратегічними: протягом тривалого часу забезпечувати особливість власної торгівельної марки в порівнянні з конкурентами; задовольняти специфічні потреби споживачів; будуватися на специфічних здібностях і ресурсах підприємства, які важко або неможливо імітувати. Ефективність управління конкурентоспромож­ніс­тю діяльності підприємств має ґрунтуватися на дотриманні принципів еконо­мічного зростання, сприяти використанню сучасних методів і стилю управління, запровадженню інноваційних процесів і безвідходних технологій, поліпшенню якості і конкурентоспроможності продукції, яка користується попитом в Україні і за кордоном, контролю за використанням всіх видів ресурсів [2].

Можна сформулювати найбільш важливі параметри забезпечення конкурен­то­спро­можності підприємства харчової промисловості:

– висока гнучкість та можливість оперативно реагувати на зрушення в попиті споживачів;

– наявність високотехнологічного виробництва та здатність виробляти про­дукцію необхідної якості з мінімальними витратами;

– здатність оперативно впливати на виробничі витрати;

–наявність ефективної системи управління підприємством, спроможної забез­печувати його конкурентні переваги та своєчасно реагувати на зміни внутрішнього й зовнішнього середовища [1].

Якість є одним з основних факторів підвищення конкурентоспроможності на вітчизняних та зарубіжних ринках. Тому підприємствам харчової промисловості необхідно приділяти велику увагу даному фактору, хоча він і потребує додаткових витрат. Проте ці витрати повністю компенсуються за рахунок отримання до­даткових прибутків, так як існує високий попит на високоякісну та екологічно безпечну продукцію харчування. Для того, щоб підвищити якість харчової про­дукції і відповідно її конкурентоспроможність необхідно:

– забезпечити вітчизняні переробні підприємства високоякісною сільськогос­по­дарською сировиною;

– підвищити технічний та технологічний рівень підприємств;

– підвищити увагу державних органів всіх рівнів до проблеми якості сіль­ськогосподарської та харчової продукції;

– створення програм фінансування проектів по підвищенню якості продукції [3].

Список використаних джерел:

1.  Коваленко О. М. Проблеми та передумови забезпечення конкурентоспроможності су­час­ного харчового підприємства / О. М. Коваленко. – О. : Працi політехнічного уні­верситету, 2011. – 267 c.

2. Крупіна С. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промис­ло­вості / С. В. Крупіна. – О. : Національна академія харчових технологій, 2013.

3.  Пономарьова O. C. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства / О. С. Пономарьова // Економіка, фінанси, право. – 2009. – №5.